BÜYÜKŞEHİR’İN ÜZÜM SIKMA  MAKİNESİ HİBESİ İLE TARSUSLU  ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

BÜYÜKŞEHİR’İN ÜZÜM SIKMA MAKİNESİ HİBESİ İLE TARSUSLU ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

ÜZÜM SIKMA MAKİNESİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ma­ki­ne ekip­man des­te­ği üre­ti­ci­le­rin yü­zü­nü gül­dür­me­ye de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si ko­or­di­ne­sin­de Say­köy Su­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi’ne hi­be edi­len üzüm sık­ma ma­ki­ne­si, üre­ti­ci­le­re pek­mez ve sir­ke ya­pı­mın­da bü­yük ko­lay­lık sağ­lı­yor. Yıl­lar­dır üzüm­le­ri ayak­la­rıy­la te­pe­le­ye­rek bü­yük zor­luk­lar ya­şa­yan üre­ti­ci­ler, şim­di üzüm sık­ma ma­ki­ne­si ile sa­at­te 1 ton üzüm sı­ka­bi­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si’nde Zi­ra­at Tek­ni­ke­ri Ra­ma­zan Üre­di, “Va­hap Baş­ka­nı­mız gö­re­ve gel­di­ğin­den bu ya­na, ko­ope­ra­tif­le­ri­mi­ze baş­lat­tı­ğı­mız ma­ki­ne­ekip­man des­te­ği­miz de­vam edi­yor. Say­köy Su­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi’ne hi­be et­ti­ği­miz ma­ki­ne­miz, sa­at­te 1 ton üzüm sık­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip. Bu sa­ye­de üre­ti­ci­le­ri­miz ar­tık sa­bah­la­rı 23 sa­at üzüm çiğ­ne­me der­din­den kur­tul­du­lar. Ma­ki­ne­miz sa­ye­sin­de üre­ti­ci­le­ri­miz iş­çi­lik ve za­man­dan ta­sar­ruf ede­rek, ürün­le­ri­ni 1 sa­at­te sı­kıp kay­na­tı­yor­la­r” de­di. Es­ki­den pek­mez ve sir­ke ya­pı­mın­da çok uğ­raş ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Say­köy Ma­hal­le Muh­ta­rı Rı­za Türk­men, şun­la­rı söy­le­di: “Da­ha ön­ce­le­ri bu üzüm­ler ara­zi­ler­den top­la­nıp gel­dik­ten son­ra, tek­ne­ler­de çu­val­lar içe­ri­sin­de tek­me­le­nip uzun­ca bir sü­re za­ma­nı­mı­zı al­dık­tan son­ra kay­nat­ma iş­le­mi­ne ge­çi­yor­duk. Şim­di yak­la­şık 10 san­dık üzü­mün çe­kil­me sü­re­si 1 saa­te ka­dar in­miş du­rum­da. Bu da ne de­mek olu­yor? Za­man­dan ta­sar­ruf et­tik, en baş­ta bu. Son­ra­sın­da ayak­la te­pe­le­di­ği­miz­de 10 san­dık üzüm­den aşa­ğı yu­ka­rı 6 ka­sa po­sa çı­kar­dı. Ma­ki­ney­le çek­ti­ği­miz­de bu po­sa 1 ka­sa­ya ka­dar düş­tü. Ma­hal­le­li­den al­dı­ğı­mız tep­ki­ler çok olum­lu. Özel­lik­le bu se­ne için ko­nu­şa­lım. Üzü­mün gü­nü­müz­de 2 TL ol­du­ğu dö­nem­de, pek­mez 50 60 li­ra­la­ra ka­dar ge­ti­ri­si olan bir ürün. Bun­dan ön­ce şu pek­me­zi ya­pa­lım de­sek, en az 2 gü­nü­müz gi­de­cek­ti. Şim­di ka­dın­lar bu işi se­ve­rek ya­pı­yor. Ni­ye se­ve­rek ya­pı­yor? Bu işin en zor ya­nı te­pe­le­mey­di. Te­pe­le­me işin­den kur­tul­duk­tan son­ra, yak­la­şık 34 sa­at­lik bir ça­lış­may­la pek­me­zi­mi­zi el­de ede­bi­li­yo­ruz ar­tık. Ger­çek­ten çok de­ğer­li bir hiz­met.” “Mil­let, pek­mez­den fay­da­la­na­cak in­şal­la­h” Üzüm sık­ma ma­ki­ne­si­nin üre­ti­ci­le­re bü­yük ko­lay­lık sağ­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Say­köy Su­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ah­met Çe­ne­si­kı­sa, “Da­ha ön­ce­den üzüm­le­ri top­lu­yor­duk, ge­li­yor­duk, ak­şam üze­ri yor­gun ar­gın te­pe­le­me olu­yor­du. On­dan son­ra çö­ke­cek, kay­na­ya­cak der­ken, 2 gü­nü­mü­zü bu işe ve­ri­yor­duk. Bu ma­ki­ne sa­ye­sin­de işi­miz ko­lay­laş­tı. 1 sa­at­te çe­ki­yo­ruz, on­dan son­ra çö­ker­tip 12 sa­at için­de de kay­nı­yor. Bir de üzüm bu se­ne pa­ra et­me­di. Mil­let, en azın­dan pek­mez­den fay­da­la­na­cak in­şal­la­h” de­di. “Şim­di çok ba­sit, çok ko­lay. 1 sa­at için­de hal­le­di­yo­r” Yıl­lar­dır yap­tık­la­rı iş­lem­le­rin zor­lu­ğu­nu an­la­tan Kev­ser Sa­yan, “Es­ki­den üzü­mü ke­sip ge­li­yor­duk. Tek­ne­miz var bü­yük, be­ton­dan. Onun içi­ne çu­val­lar­la dö­kü­yor­duk. Ağ­zı­nı bağ­la­yıp ayak­la­rı­mız­la te­pe­li­yor­duk. On­dan son­ra ka­zan­la­ra alıp ısı­tı­yo­ruz, yü­ze­yin­de kö­pük­ler olu­şu­yor. Kö­pük­le­ri alı­yo­ruz. On­dan son­ra in­di­ri­yo­ruz onu baş­ka bir ka­za­na, ağ­zı­nı ka­pa­tı­yo­ruz sa­ba­ha ka­dar o çö­kü­yor. On­dan son­ra 3 sa­at­te fi­lan kay­nat­ma olu­yor. Ak­şam­dan baş­lı­yo­ruz za­ten, sa­bah eza­nı kal­kı­yo­ruz baş­lı­yo­ruz sı­ca­ğa kal­ma­ya­lım di­ye. Şim­di ürü­nü ge­ti­ri­yo­ruz. He­men ka­sa­lar­la ak­şam na­ma­zıy­la dö­küp çö­ker­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Üre­ti­ci Nur­ten Sa­yan da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Biz yıl­lar­dır bu işi ya­pa­rız. Ne olur­sa ol­sun ya­pa­rız ya­ni. Sir­ke­si­ni, üzü­mü­nü, pek­me­zi­ni ya­pa­rız. Te­pe­le­riz. Bu iş­te ben ye­ni gör­düm bu ma­ki­ne­yi. Zor­du ön­ce­den. Her şe­yi zor­du. Ama şim­di çok ba­sit, çok ko­lay. Çok gü­zel çe­ki­yor bak. 1 sa­at için­de hal­le­di­yor.” (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)