TARSUS TİCARET BORSA’DAN,  ‘EMEKÇİ KADINLARA’ DESTEK

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

TARSUS TİCARET BORSA’DAN, ‘EMEKÇİ KADINLARA’ DESTEK

EMEKÇİ KADINLARA DESTEK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, bu yıl Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği 6. Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nde, emek­çi ka­dın­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dı. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’nın yo­ğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ka­tı­la­ma­dı­ğı bu yıl ki prog­ra­ma, Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Şan­lı, Yö­ne­ti­ci Asis­tan ve mu­ha­se­be me­mu­ru Ez­gi Fın­dık Gün­gör ka­tı­lım sağ­la­dı. Baş­kan Ka­ya’nın se­lam­la­rı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya ile­ten Ha­san Şan­lı ve Ez­gi Fın­dık Gün­gör, fes­ti­val kap­sa­mın­da açı­lan iğ­ne oya­sı stant­la­rı­nı ge­ze­rek, el emek­le­ri ile ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nan ka­dın­la­rın kül­tü­rel mi­ras­lar­dan olan iğ­ne oya­la­rın­dan sa­tın ala­rak on­la­ra des­tek ol­du­lar.