BAŞKAN BOZDOĞAN, YENİ ESNAF  KEFALET KOOPERATİFİ’NDE AŞURE  LOKMASI İKRAMINA KATILDI

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN, YENİ ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ’NDE AŞURE LOKMASI İKRAMINA KATILDI

AŞURE LOKMASI

Tar­sus Ye­ni Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nde, her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da Mu­har­rem Ayı do­la­yı­sıy­la aşu­re lok­ma­sı ik­ra­mı ya­pıl­dı.Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, es­naf oda­la­rı­nın baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri ile üye­le­rin ka­tıl­dı­ğı lok­ma ik­ra­mın­da dua­yı Er­can Ka­zım De­de yap­tı. Aşu­re da­ve­ti­ne ica­bet eden her­ke­se te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten Tar­sus Ye­ni Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Bek­taş As­lan, “Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­miz da­im ol­sun, Al­lah her yı­la na­sip et­si­n” de­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan ise “Bu­ra­da hep bir ara­da ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. İk­ram­la­rın­dan do­la­yı sa­yın Baş­kan Bek­taş As­lan ve Ko­ope­ra­tif yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür­le­ri­mi ile­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)