MHP KAÇEP İL BAŞKANI ŞEN, İĞNE  OYASI FESTİVALİ’Nİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

MHP KAÇEP İL BAŞKANI ŞEN, İĞNE OYASI FESTİVALİ’Nİ ZİYARET ETTİ

MHP KAÇEP

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Ka­dın, Ai­le, Ço­cuk ve En­gel­li Po­li­ti­ka­lar (KA­ÇEP) Baş­ka­nı Fa­di­me Şen, bu yıl Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye ile To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li ka­pa­sım­da açı­lan iğ­ne oya­sı stant­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti.Baş­kan Şen, MHP İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Es­ra Ay­dın ve MHP Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç ile bir­lik­te Çam­lı­yay­la Zev­zek Te­pe­si fes­ti­val ala­nın­da açı­lan stant­la­rı tek tek ge­ze­rek ka­dın­la­rı­mı­zın göz nu­ru ile ha­zır­la­dık­la­rı iğ­ne oya­sı ürün­le­rin­den sa­tın ala­rak on­la­rın ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı sun­du. KA­ÇEP İl Baş­ka­nı Fa­di­me Şen, Türk kül­tü­rü­nün ve el sa­na­tı­nın en önem­li ör­nek­le­rin­den bi­ri olan iğ­ne oya­la­rı­nın çi­çek­ler­le ör­gü sa­na­tı­nın bir­leş­me­sin­den or­ta­ya çık­mış gü­nü­müz­de el eme­ği­nin en gü­zel ör­nek­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.