MAHMUT ŞAHİN VE YÖNETİMİNDEN, EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GARANLI’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

MAHMUT ŞAHİN VE YÖNETİMİNDEN, EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GARANLI’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

ESNAFLARDAN GARANLI'YA ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin ve yö­ne­ti­mi, geç­ti­ği­miz gün­ler­de geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin Tra­fik De­net­le­me Şu­be Mü­dü­rü ile Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Ali Ga­ran­lı’ya ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Mah­mut Şa­hin, Tar­sus Ma­de­ni Sa­nat­kâr­lar Oda­sı Baş­ka­nı Kap­lan Kil­taş, Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Es­na­fO­da­sı Baş­ka­nı Cu­ma­li Taş ve Tar­sus Bi­ri­ket­çi­ler Mer­mer­ci­ler Ka­ro­cu­lar ve Mo­za­ik­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Er­dal Tur­gut ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ko­ope­ra­ti­fin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren Şa­hin, Tar­sus’un asa­yi­şi için ya­pı­la­bi­le­cek tüm or­tak ça­lış­ma­lar­da İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ile iş bir­li­ği için­de ola­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti.