TARSUS’TA SAHTE  ZABITA YAKALANDI

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

TARSUS’TA SAHTE ZABITA YAKALANDI

SAHTE ZABITA

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Ekip­le­ri ge­len ih­bar üze­ri­ne Af­gan uy­ruk­lu, üze­rin­de za­bı­ta üni­for­ma­sı bu­lu­nan bir şah­sı ya­ka­la­dı. Şa­hıs­la il­gi­li ge­rek­li ad­li ve ida­ri iş­lem­ler baş­la­tı­la­rak ekip­ler­ce Po­lis Mer­ke­zi Amir­li­ği­ne tes­lim edil­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si Za­bı­ta İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ih­bar­la­rı dik­ka­te ala­rak, va­tan­da­şın gü­ven­li­ği için de­ne­tim­le­ri­ne de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da il­çe­de fa­ali­yet gös­te­ren bir es­naf, Ulu Ca­mi ya­nın­da bu­lu­nan park içe­ri­sin­de şüp­he­len­di­ği ve ya­ban­cı uy­ruk­lu ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü bir şah­sı Tar­sus Be­le­di­ye­si Za­bı­ta İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Ekip­ler, be­lir­ti­len S.M ad­lı şa­hıs­la gö­rüş­tük­ten son­ra ve Af­gan uy­ruk­lu ol­du­ğu­nu an­la­ma­la­rı üze­ri­ne şah­sı amir­li­ğe ge­tir­di. ÜNİ­FOR­MA­YA EL KO­NUL­DU, İŞ­LEM­LER BAŞ­LA­TIL­DI Şa­hı­sın Türk­çe­si­nin ye­ter­siz ol­du­ğu ve üze­rin­de za­bı­ta üni­for­ma­sı bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı ekip­ler­ce in­ce­le­me baş­la­tıl­dı. 20’li yaş­lar­da olan S.M’nin üze­rin­den bir adet no­ter onay­lı bel­ge, cep te­le­fo­nu ve bir­çok sim kar­tı bu­lun­du.  Şa­hıs hak­kın­da ge­rek­li iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı için üze­rin­de bu­lu­nan bel­ge­ler, Tar­sus Po­lis Mer­ke­zi Amir­li­ği­ne tes­lim edil­di. S.M’nin üze­rin­de­ki res­mi üni­for­ma­ya ise el ko­nul­du. Şa­hıs hak­kın­da ad­li ve ida­ri iş­lem­ler ya­pı­la­rak, sı­nır dı­şı edil­me­si için ge­rek­li iş­lem­ler baş­la­tıl­dı.