GELENEKSEL 5. İNCİR  FESTİVALİ BAŞLIYOR

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

GELENEKSEL 5. İNCİR FESTİVALİ BAŞLIYOR

İNCİR FESTİVALİ YARIN

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen 5. İn­cir Fes­ti­va­li baş­lı­yor.  Bir­bi­rin­den kıy­met­li sa­nat­çı­la­rın sah­ne ala­ca­ğı fes­ti­val,  Gö­çük Ma­hal­le­si’nde, 20 Ağus­tos Cu­mar­te­si gü­nü dü­zen­le­ne­cek. Tar­sus’un ta­nı­tı­mı­na kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la her yıl dü­zen­le­nen Ge­le­nek­sel 5. İn­cir Fes­ti­va­li’nde, kıy­met­li sa­nat­çı­lar sah­ne ala­rak yö­re­ye öz­gü “En İyi İn­cir Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­” ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ne­cek. Fes­ti­val­de sa­nat­çı­lar­dan Ay­lin Din­çer 21.00’da, Bah­ri Şen­baş 20.00’da ve Ha­san Önal ise 19.00’da sah­ne ala­cak. EN İYİ İN­Cİ­Rİ YE­TİŞ­Tİ­REN­LE­RE ÖDÜL VE­Rİ­LE­CEK Tar­sus’un en önem­li ta­rım ürün­le­rin­den bi­ri­si olan in­ci­rin ta­nı­tıl­ma­sı ama­cıy­la dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Tar­sus­lu­lar do­ya­sı­ya eğ­le­ne­cek. Gö­çük Ma­hal­le­si’nde yö­re­sel ve kül­tür ta­ri­hi­nin un­sur­la­rı bir ara­ya ge­le­rek şö­len oluş­tu­ru­la­cak. Et­kin­lik­te en iyi in­ci­ri ye­tiş­tir­miş olan ki­şi­le­re bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü­lük ödü­lü ve­ri­le­cek.Et­kin­li­ğe ka­tı­la­cak olan va­tan­daş­lar için Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan An­tik Yol önün­den sa­at 18.00’da oto­büs kal­dı­rı­la­cak.