BÜYÜKŞEHİR, BELEDİYE İŞ VE DİSK GENEL İŞ ARASINDA  YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN İMZALARI ATILDI

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR, BELEDİYE İŞ VE DİSK GENEL İŞ ARASINDA YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN İMZALARI ATILDI

İŞÇİ ÜCRETLERİ ZAMLANDI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ ça­lı­şan­la­rı­nı kap­sa­yan; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı ve DİSK Ge­nel İş ara­sın­da ya­pı­lan Top­lu İş Söz­leş­me­si ve kad­ro­lu iş­çi­ler için ek pro­to­ko­lün İm­za Tö­re­ni’ne ka­tıl­dı. 8 bin 243 per­so­ne­li kap­sa­yan 2 yıl­lık Top­lu İş Söz­leş­me­si ile en dü­şük iş­çi maa­şı 7 bin 268 TL ol­du. Se­çer, “Ben iyi in­sa­nın, doğ­ru in­sa­nın ya­nın­da­yım. Ben alın te­ri ile ço­lu­ğu­na ço­cu­ğu­na rız­kı­nı gö­tü­ren me­sai ar­ka­da­şı­mın her za­man ya­nın­da­yım. Her­kes ken­di­ni iyi his­set­sin. Ben si­zin ba­ba­nı­zım, abi­ni­zim, ar­ka­da­şı­nı­zım, kar­de­şi­ni­zi­m” de­di. İm­za tö­re­nin­den ön­ce iş­çi­ler ta­ra­fın­dan da­vul, zur­na ve al­kış­lar­la kar­şı­la­nan Baş­kan Se­çer, Top­lu İş Söz­leş­me­si’nin im­za­la­rı­nı at­tık­tan son­ra da, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nin bah­çe­sin­de iş­çi emek­çi­ler­le bir­lik­te omuz omu­za ha­lay çek­ti. Ye­ni­şe­hir Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen tö­re­ne; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin İl Baş­ka­nı Adil Ak­tay, Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı Mer­sin 1 No­lu Şu­be Baş­ka­nı Na­il Ka­ya, DİSK­Ge­nel İş Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ke­mal Gök­soy, Mec­lis üye­le­ri, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı ile dai­re baş­kan­la­rı ve iş­çi­ler ka­tıl­dı. Ye­ni söz­leş­me ile enf­las­yon far­kı­na gö­re her 6 ay­da ar­tış uy­gu­la­na­cak Ye­ni Top­lu İş Söz­leş­me­si Kül­tür A.Ş.’de 4 bin 994, İmar A.Ş.’de 1343 ve MES­Kİ A.Ş.’de 1906 per­so­nel ol­mak üze­re top­lam 8 bin 243 per­so­ne­li kap­sı­yor ve ta­ban üc­re­ti 250 TL’ye yük­sel­til­di. Tem­muz ayı iti­ba­riy­le en dü­şük üc­ret 7 bin 268 TL ol­du. 6 ay­lık sü­re içe­ri­sin­de enf­las­yon far­kı­na gö­re he­sap­la­na­cak ve her 6 ay­da ar­tış uy­gu­la­na­cak. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde 556, MES­Kİ’de 282 kad­ro­lu iş­çi­nin 245 TL ile 272 TL ara­sın­da olan yev­mi­ye­si ise 1 Ey­lül iti­ba­riy­le 286 TL’ye yük­sel­til­di. Ay­rı­ca top­lam­da 848 kad­ro­lu iş­çi­ye 1 Ey­lül iti­ba­riy­le or­ta­la­ma yev­mi­ye­ye uy­gu­la­na­cak %5 zam, ye­ni ta­ban üc­re­ti üze­rin­den 286 TL’ye % 10 zam ola­rak gün­cel­len­di. 1 Ey­lül iti­ba­riy­le ek pro­to­kol so­nu­cu uy­gu­la­na­cak zam­lar ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde­ki en dü­şük kad­ro­lu iş­çi­nin gün­lük üc­re­ti 314,60 TL ol­du. Baş­kan Se­çer: “Be­ni hal­kı­ma mah­cup et­me­di­ği­niz için he­pi­niz­le gu­rur du­yu­yo­ru­m” Ye­ni­şe­hir Be­le­di­ye­si Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen im­za tö­re­nin­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ‘İş­çi­ler se­nin­le gu­rur du­yu­yor’ slo­gan­la­rı ile sah­ne­ye çık­tı ve iş­çi emek­çi­le­re ses­le­ne­rek; “Ben de siz­ler­le gu­rur du­yu­yo­rum. Gö­rev sü­rem olan 31 Mart'tan bu ya­na be­ni hal­kı­ma mah­cup et­me­di­ği­niz için, siz­ler­le gu­rur du­yu­yo­rum. Ka­fa­lar de­ği­şin­ce ne çok şey de­ğiş­ti, de­ğiş­me­ye de de­vam ede­cek. Kim­se­nin en­di­şe­si ol­ma­sı­n” de­di. Baş­kan Se­çer, iş­çi emek­çi­le­re; “Bi­zi var eden, bi­zim­le be­ra­ber yü­rü­yen, ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­tan, yağ­mur ça­mur de­me­den, ço­cu­ğum has­ta de­me­den, aç kal­dım, tok kal­dım di­ye şi­ka­yet­te bu­lun­ma­dan Mer­sin hal­kı­na hiz­met eden me­sa­i ar­ka­daş­la­rım, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­ru­m” şek­lin­de ses­le­ne­rek, “Sa­mi­mi bir iti­raf­ta bu­lu­na­yım; ben si­zi çok se­vi­yo­rum, her­kes­ten de da­ha faz­la se­vi­yo­rum. Çün­kü ha­ya­tım bo­yun­ca hep ça­lı­şa­nın, alın te­ri dö­ke­nin, hak­kıy­la evi­ne rız­kı­nı gö­tü­re­nin ya­nın­da ol­dum. Çün­kü be­nim ha­ya­tım da böy­le geç­ti, onun için siz­le­ri çok se­vi­yo­rum. Hep be­ra­ber çok da­ha gü­zel iş­ler ya­pa­ca­ğız emin olun. Bi­zim ka­fa­mı­zın ar­ka­sın­da hiç­bir plan yok. Bi­zim dün­ya ma­lın­da gö­zü­müz yok. Bi­zim ha­yat­tan hiç­bir bek­len­ti­miz yok. Bi­zim ha­yat­tan bek­len­ti­miz ken­di­miz adı­na de­ğil; ül­ke­miz adı­na, ço­cuk­la­rı­mız adı­na, to­run­la­rı­mız adı­na. Onun için inat­la, şevk­le, azim­le, hırs­la çok da­ha iyi iş­ler ya­pa­ca­ğız. Bu­nu da hep be­ra­ber ya­pa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. “Ka­fa­lar de­ği­şin­ce ne çok şey de­ğiş­ti­” Bu­gü­ne ka­dar, bü­tün ida­ri ve ma­li sı­kın­tı­la­ra rağ­men çok de­ğer­li iş­ler yap­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer, “İş ba­şı­na gel­di­ği­miz­de hem ma­li açı­dan, hem de ida­ri açı­dan bi­zim alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız kon­sept­te yö­ne­ti­len bir ku­rum­la kar­şı­laş­tık. Ör­ne­ğin bi­zim ki­ta­bı­mız­da ay­rım­cı­lık, hak­sız­lık yaz­maz. Böy­le bir fel­se­fe­miz yok. Biz kul hak­kı ye­me­ği red­de­de­riz, biz is­ra­fı red­de­de­riz.  De­riz ki hal­kın ke­se­sin­den ağa­lık ol­maz. İş­te bun­lar de­ğiş­ti­ği için, ya­ni ka­fa­lar de­ğiş­ti­ği için, Mer­sin Be­le­di­ye­si'nde çok şey de­ğiş­ti­” di­ye be­lirt­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde 11 bin per­so­ne­lin gö­rev yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “İ­şi­ni yap­ma­yan, işi­ni sav­sak­la­yan, ban­ka­ma­tik me­mur­la­rıy­la il­gi­li, eğer ida­re bir di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı yü­rü­tür­se, ‘be­nim si­ya­si gö­rü­şüm­den do­la­yı be­nim işi­me son ver­di­ler ya da hak­kım­da tu­ta­nak tut­tu­lar’ de­mek inan­dı­rı­cı de­ğil. 11 bin in­san ça­lı­şı­yor bu be­le­di­ye­de, 11 bin in­san. Bu be­le­di­ye­de ça­lı­şan in­san­la­rın ta­ma­mı 31 Mart 2019 se­çim­le­rin­den son­ra mı bu be­le­di­ye­ye alın­dı? Pe­ki, bu 11 bin in­san, bu­gün Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni yö­ne­ten Baş­kan’a, par­ti­si­ne oy ve­ren in­san­lar mı ya da oy ver­mek zo­run­da olan in­san­lar mı? Biz bu­gün Tür­ki­ye'de ay­rım­cı­lık­tan, ada­let­siz­lik­ten dem vu­ru­yo­ruz. Baş­kan ola­rak di­yo­rum ki, ‘ba­na ay­rım­cı­lık yap­ma­yın, ben Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım, par­tim­le de gu­rur du­yu­yo­rum, ben Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün kur­du­ğu par­ti­nin be­le­di­ye baş­ka­nı­yım. Be­nim için bun­dan da­ha bü­yük han­gi onur ola­bi­lir?’. Bi­ze ada­let­siz­lik yap­ma­yın di­yo­ruz. Bi­zim be­le­di­ye­miz ba­rış, hu­zur, kar­deş­li­ğin hü­küm sür­dü­ğü bir be­le­di­ye­dir. Tek ama­cı hal­kı­na hiz­met olan bir be­le­di­ye­dir.” “Biz yö­ne­ti­me gel­dik, in­san­la­rın yü­zü gül­dü­” 3 yı­lı aş­kın bir sü­re­dir çok gü­zel iş­ler yap­tık­la­rı­nı yi­ne­le­yen Baş­kan Se­çer, “Biz yö­ne­ti­me gel­dik, in­san­la­rın yü­zü gül­dü. Çün­kü, biz kim­se­ye şid­det di­li ile hi­tap et­mi­yo­ruz. Biz nef­ret gö­zü ile bak­mı­yo­ruz. Biz sev­gi di­li­ni kul­la­nı­yo­ruz, say­gı di­li­ni kul­la­nı­yo­ruz, hür­met di­li­ni kul­la­nı­yo­ruz. Biz bir ai­le­yiz. Mer­sin'de gü­len bir top­lum var. Mer­sin'de mut­lu bir hem­şeh­ri­ci­lik var. Bu duy­gu­la­rı yük­selt­tik. Fa­kat ba­zı en­gel­le­me­ler ol­du. Be­le­di­ye­nin fi­nan­sal açı­dan sı­kın­tı­ya gir­me­si, hiz­met­le­ri­ni yap­ma­ma­sı için en­gel­le­me­ler­le kar­şı­laş­tık. Pe­ki Nol­du? Acı­mız­dan mı öl­dük? Çok şü­kür mut­lu­yuz, ça­lı­şı­yo­ruz. Za­ma­nın­da ma­aşı­nı­zı alı­yor­su­nuz, yol­la­rı ya­pı­yo­ruz, fa­kir fu­ka­ra­ya, ga­rip gu­re­ba­ya yar­dım­cı olu­yo­ruz, Al­lah'ın ya­rat­tı­ğı can­lı var­lık­lar bi­ze ema­net il­ke­si ile ça­lı­şı­yo­ruz. Onun için da­ha faz­la ça­lı­şa­ca­ğız, çok da­ha gü­zel, bü­yük hiz­met­ler ya­pa­ca­ğız. Bu­nu hep be­ra­ber ya­pa­ca­ğı­z” de­di. “Mer­sin'e hiz­met et­me­ye hep be­ra­ber de­vam ede­ce­ği­z” He­la­li ile ka­zan­ma­ya, Mer­sin'e hiz­met et­me­ye hep be­ra­ber de­vam ede­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Se­çer, “De­ğer­li me­sai ar­ka­daş­la­rım, de­ğer­li emek­çi kar­deş­le­rim, siz­den is­te­di­ğim; oyu­nu ve­rip ba­na gü­ve­nen, bu ül­ke­ye, bu mem­le­ke­te hiz­met ede­cek bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­mam­da kat­kı su­nan, hat­ta ba­na oy ver­me­yen tüm va­tan­daş­la­rı­ma be­ni mah­cup et­me­yin. Be­nim siz­den tek is­te­di­ğim bu. Her­kes rız­kı­na sa­hip ol­sun. He­pi­ni­zin ai­le­si var, ço­luk ço­cu­ğu var. Bu­ra­da şe­re­fi­miz­le, alın te­ri­miz­le, hak­kı­mız­la ça­lı­şıp, ka­za­na­lım. Her­kes ken­di­ni iyi his­set­sin. Ben si­zin ba­ba­nı­zım, ben si­zin abi­ni­zim, ben si­zin ar­ka­da­şı­nı­zım, ben si­zin kar­de­şi­ni­zim. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı bir ta­ra­fa bı­ra­kın, ma­kam­lar ge­çi­ci­dir. He­la­li ile ka­zan­ma­ya, Mer­sin'e hiz­met et­me­ye hep be­ra­ber de­vam ede­ce­ğiz, so­nu­na ka­dar ina­nı­yo­rum si­ze­” di­ye ko­nuş­tu. “Yap­tı­ğı­mız bu dü­zen­le­me ile Ha­zi­ran ve Tem­muz ara­sın­da­ki üc­ret far­kı %50 ol­du­” Kül­tür A.Ş., İmar A.Ş., MES­Kİ A.Ş. ol­mak üze­re top­lam 8 bin 243 per­so­ne­li kap­sa­yan bir Top­lu Söz­leş­me im­za­la­dık­la­rı­nın vur­gu­su­nu ya­pan Baş­kan Se­çer söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Bir ke­re şu­nu bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum; Tür­ki­ye eko­no­mik an­lam­da sa­bit üc­ret­li­yi, yok­su­lu et­ki­le­yen bir eko­no­mik kriz ya­şı­yor. Bu­nun adı­nı böy­le koy­mak la­zım. Biz bu at­mos­fer içe­ri­sin­de bu­gün­kü eko­no­mik kon­jonk­tü­rü önü­mü­ze koy­duk. Sen­di­ka­la­rı­mız­la otur­duk ko­nuş­tuk. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da her şe­yin ma­ku­lün­den ya­na­yım. Ben ka­mu kay­nak­la­rı­nı kul­la­nı­yo­rum, bu işin ve­ba­li çok bü­yük­tür. Onun için den­ge­yi kur­mam la­zım, ama siz de ka­mu gö­re­vi ya­pan bir emek­çi­si­niz. Ta­ban üc­re­ti­ni­zi brüt 250 TL'ye yük­selt­me ka­ra­rı al­dık. Da­ha ön­ce 166.8 TL idi. Yi­ne sos­yal hak­lar­la be­ra­ber, Ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le en dü­şük olan 5 bin 30 TL üc­re­ti, 7 bin 268 TL'ye çı­kar­ma ka­ra­rı al­dık. Bi­zim yap­tı­ğı­mız bu dü­zen­le­me ile Ha­zi­ran ve Tem­muz ara­sın­da­ki üc­ret far­kı %50 ol­du.” Ya­pı­lan ye­ni dü­zen­le­me hak­kın­da da de­tay­lı bil­gi­ler ve­ren Baş­kan Se­çer, “An­cak yap­tı­ğı­mız ye­ni bir dü­zen­le­me ki, bu da si­zi çok il­gi­len­di­ri­yor. El­bet­te şu an­da açık­la­dı­ğım fi­yat­lar da çok önem­li, ama Tür­ki­ye'de her ne ka­dar red­de­dil­se de açık­la­na­nın çok üze­rin­de enf­las­yon var. Biz 6 ay­da bir üc­ret­le­ri­ni­zi dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Enf­las­yon far­kı­nı da her 6 ay­da bir üc­ret­le­ri­ni­ze ila­ve ede­ce­ği­z” de­di. “Şu­bat ayın­da kad­ro­lu iş­le­ri­miz­le de bir top­lu söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı­z” Kad­ro­lu iş­çi­le­ri il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da da ko­nu­şan Se­çer, “MES­Kİ bün­ye­sin­de ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir bün­ye­sin­de top­lam 848 kad­ro­lu ça­lı­şa­nı­mız var. Bu ar­ka­daş­la­rı­mız 245 TL ile 272 TL ara­sın­da yev­mi­ye alı­yor­lar şu an­da. 1 Ey­lül iti­ba­riy­le Top­lu Söz­leş­me ge­re­ği %5 bir üc­ret far­kı ala­cak­lar. Kad­ro­lu iş­çi­le­ri­miz nor­mal­de Şu­bat ayın­da bi­zim­le ma­sa­ya otu­ra­cak­lar, Top­lu Söz­leş­me ya­pa­cak­lar ama o sü­re­ye ka­dar bu ola­ğa­nüs­tü ge­liş­me­ler­den en az şe­kil­de et­ki­len­sin­ler, biz de bir kat­kı ya­pa­lım di­ye %5'in üze­ri­ne, ya­ni ye­ni ta­ban üc­ret­le­ri olan 286 TL'nin üze­ri­ne, %10’da biz ila­ve yap­tık. Şu an­da ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le en dü­şük kad­ro­lu iş­çi­nin gün­lük üc­re­ti 314.6 TL’ye yük­sel­miş ol­du. Ya­ni Ağus­tos ayın­da­ki net üc­re­ti 9 bin 424 TL olan kad­ro­lu bir ça­lı­şa­nı­mız, Ey­lül ayı iti­ba­riy­le 11 bin 719 TL üc­ret ala­cak. Şu­bat ayın­da da otu­ra­ca­ğız, yi­ne kad­ro­lu iş­le­ri­miz­le de bir top­lu söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Ka­ya: “1 Ni­san 2019'dan be­ri Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı mut­lu­” Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı Mer­sin 1 No­lu Şu­be Baş­ka­nı Na­il Ka­ya, top­lu söz­leş­me sü­re­ci­ni ba­şa­rı ile ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu sü­reç­te iş­çi­nin alın te­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı için, be­le­di­ye­mi­zin im­kan­la­rı­nı iş­çi için se­fer­ber eden, her za­man ol­du­ğu gi­bi tav­rı­nı emek­ten ya­na ser­gi­le­yen iş­çi ve emek­çi dos­tu Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’e siz­le­rin hu­zu­run­da, Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı ola­rak tek­rar te­şek­kür ede­rim. 1 Ni­san 2019'dan be­ri Mer­sin hal­kı mut­lu, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı mut­lu. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rim, sen­di­ka tem­sil­ci­le­rim ve tüm emek­çi ar­ka­daş­la­rım adı­na bir kez da­ha te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Gök­soy: “Mer­sin'de­ki bu bir­lik­te­li­ğin mi­ma­rı Va­hap Se­çer’i önem­si­yo­ru­z” DİSK Ge­nel İş Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ke­mal Gök­soy ise top­lu söz­leş­me sü­re­cin­de eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti. Gök­soy, sen­di­ka ola­rak her za­man bir­li­ğin ve bü­tün­lü­ğün ön­cü­sü ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Bu­ra­da gör­dü­ğü­müz tab­lo­da yi­ne bu bir­li­ğin, bü­tün­lü­ğün bir gös­ter­ge­si­dir. Bu­ra­da ge­rek si­ya­sal, ge­rek sos­yal, ge­rek kül­tü­rel an­lam­da bu bir­li­ği, bü­tün­lü­ğü sağ­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e özel­lik­le te­şek­kür edi­yo­ruz. Tür­ki­ye ne za­man ki bu an­la­yış­la ha­re­ket eder­se; her­ke­si bir ara­ya ge­ti­rir, her­kes­le bü­tün­le­şip or­tak ha­re­ket eder­se Tür­ki­ye o za­man ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak­tır. Biz Mer­sin'de­ki bu çı­kı­şın, Mer­sin'de­ki bu bir­lik­te­li­ğin mi­ma­rı Sa­yın Va­hap Se­çer’i önem­si­yo­ruz, önem­se­me­ye de de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Gök­soy, ger­çek­le­şen top­lu söz­leş­me sü­re­ci­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak, “Çün­kü her­kes; iş­çi ar­ka­daş­la­rı­mız, iş­çi yol­daş­la­rı­mız, geç­miş­ten ge­len ar­ka­daş­la­rı­mız da bi­lir. Biz bu be­le­di­ye­de sen­di­kal ara­yış içe­ri­si­ne gi­ren­le­ri teh­dit eden­le­ri de gör­dük. Teh­dit eden be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı da bi­li­yo­ruz. ‘Kim­se sen­di­kal ara­yı­şa gir­me­sin. Biz ge­re­ği­ni ya­pı­yo­ruz. Sen­di­kal ara­yı­şa gi­ren­le­re de ge­re­ği­ni ya­pa­rız’ de­di­ler mi de­di­ler, ama onun ya­nı sı­ra baş­ka bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı; bu­gün bu­ra­da otu­ru­yor Sa­yın Va­hap Se­çer; ‘ör­güt­süz iş­çi kal­ma­sın, sen­di­ka­sız iş­çi kal­ma­sın. Ör­güt­lü ol­sun, eme­ğin de­ğe­ri­ne kıy­met bi­çil­sin’ de­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı Mer­sin 1 No­lu Şu­be Baş­ka­nı Na­il Ka­ya, DİSK Ge­nel İş Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ke­mal Gök­soy, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ol­cay Tok, MES­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü İr­fan Kork­maz,  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür Sa­nat Bi­lim Ulaş­tır­ma Tic. ve San. A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bed­ri Dur­sun, İmar A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Uyan, MES­Kİ Per­so­nel A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Öz­gür ta­ra­fın­dan im­za­lar atıl­dı.