"OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR" ETKİNLİĞİ İLE  KIRSAL MAHALLELERDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞILIYOR

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

"OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR" ETKİNLİĞİ İLE KIRSAL MAHALLELERDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞILIYOR

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si ço­cuk­la­ra yö­ne­lik yü­rüt­tü­ğü pro­je­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü ile Tar­sus Şe­hir Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan "Oy­na­ya Oy­na­ya Ge­lin Ço­cuk­lar" ad­lı et­kin­lik dü­zen­len­di. İlk et­kin­lik Ye­ni­ce Ma­hal­le­si’nde ya­pı­la­rak, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­di. Et­kin­lik kır­sal ma­hal­le­ler­de sür­dü­rü­le­cek. Tar­sus Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü yaz et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ço­cuk­lar için ye­ni et­kin­lik­ler dü­zen­li­yor. Ço­cuk­lar­la dra­ma eği­ti­mi, ta­kı atöl­ye­si, ge­le­nek­sel ço­cuk oyun­la­rı ve can­lı mü­zik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Tar­sus’un kır­sal ma­hal­le­le­rin­de ya­şa­yan ço­cuk­la­rın ta­til­de boş za­man­la­rı­nı ve­rim­li kul­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­yan et­kin­lik­te, ço­cuk­lar hem eğ­len­me hem de öğ­ren­me fır­sa­tı­nı bu­lu­yor. ÇO­CUK­LA­RIN KÜL­TÜ­REL VE SA­NAT­SAL GE­Lİ­ŞİM­LE­Rİ DES­TEK­LE­Nİ­YOR Ye­ni­ce Ma­hal­le­si’nde ya­pı­lan, “Oy­na­ya Oy­na­ya Ge­lin Ço­cuk­lar" et­kin­li­ğin­de ço­cuk­la­rın kül­tü­rel ve sa­nat­sal ge­li­şim­le­ri­ni des­tek­le­me kap­sa­mın­da dra­ma eği­ti­mi ve­ril­di. Tar­sus Şe­hir Ti­yat­ro­su eki­bi ço­cuk­la­rın yüz­le­ri­ni bo­ya­ya­rak et­kin­li­ği renk­len­dir­di. El be­ce­ri­le­ri­ni des­tek­le­me amaç­lı ise ta­kı atöl­ye­sin­de ço­cuk­lar ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­di. Et­kin­li­ğin so­nun­da bir­bi­rin­den eğ­len­ce­li şar­kı­lar söy­le­ne­rek mü­zik şö­le­ni ya­şan­dı.  KIR­SAL MA­HAL­LE­LER­DE­Kİ ÇO­CUK­LA­RA ULA­ŞI­LI­YOR Tar­sus Şe­hir Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan şe­hir mer­ke­zin­de ve­ri­len dra­ma eği­ti­mi­nin her ço­cu­ğa ulaş­ma­sı kap­sa­mın­da, kır­sal ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan ço­cuk­la­rın fay­da­lan­ma­sı amaç­lan­dı. Sos­yal­leş­me sü­re­ci­ni des­tek­le­yen et­kin­lik sa­ye­sin­de ço­cuk­lar hem eğ­le­ne­cek hem de öğ­ren­me­nin ta­dı­nı çı­ka­ra­cak.