BOZDOĞAN, MÜJDE VERDİ TARSUS’A ARAÇ MUAYENE  İSTASYONU KURULACAK

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

BOZDOĞAN, MÜJDE VERDİ TARSUS’A ARAÇ MUAYENE İSTASYONU KURULACAK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye’de pe­ri­yo­dik araç mu­aye­ne­sin­de yet­ki­li ve gö­rev­li tek ku­ru­luş ola­rak hiz­met ve­ren TÜV­TÜRK Ge­nel Mü­dü­rü Na­ci Men­teş, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ı zi­ya­ret et­ti.qGe­nel Mü­dür Men­teş, Chi­ef Ope­ra­ting Of­fi­cer Er­kan Dinç ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, Tar­sus’a ku­rul­ma­sı plan­la­nan Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu hak­kın­da Baş­kan Boz­do­ğan ile gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ise, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı ‘Müj­de Tar­sus’ pay­la­şı­mın­da, Tar­sus­lu araç sa­hip­le­ri­nin ar­tık araç mu­aye­ne­le­ri için Hu­zur­kent'e, Ak­de­niz'e ve­ya Ada­na'ya git­me­le­ri­ne ge­rek kal­ma­ya­ca­ğın be­lir­te­rek, “TÜV­TÜRK Ge­nel Mü­dü­rü Na­ci Men­teş ve Chi­ef Ope­ra­ting Of­fi­cer Er­kan Dinç ile yap­tı­ğı­mız top­lan­tı so­nu­cu, Tar­sus'a araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu ka­zan­dır­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­mı­zı hem­şe­ri­le­ri­miz­le pay­laş­mak­tan bü­yük mut­lu­luk du­yu­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.