BAŞKAN TEPEBAĞLI, İĞNE  OYASI STANTLARINI GEZDİ

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

BAŞKAN TEPEBAĞLI, İĞNE OYASI STANTLARINI GEZDİ

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, bu yıl To­ros­lar Be­le­di­ye­si ile or­tak­la­şa dü­zen­le­nen 6. Ge­le­nek­sel İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Zev­zek Te­pe­si Şö­len Ala­nı’nda açı­lan stant­la­rı tek tek ge­ze­rek hem ‘ko­lay­lık­lar’ di­le­di, hem de iğ­ne oya­sı ya­pan ka­dın­lar­la soh­bet et­ti. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, eşi Zü­bey­de Te­pe­bağ­lı ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği stant zi­ya­ret son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­le gös­te­ri­len il­gi­nin ken­di­le­ri­ni zi­ya­de­siy­le mem­nun et­ti­ği­ni söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de 7’den 70’e ha­nım­la­rın ev­le­ri­nin ge­çi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­mak için iğ­ne oya­sı yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, yap­tık­la­rı iğ­ne oya­la­rı­nı, ge­rek yaz­ma­la­rın­da ge­rek kı­ya­fet­le­rin­de, ge­rek­se gün­lük ha­yat­la­rın­da da kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.     Ha­nım­la­rın el eme­ği göz nu­ru iş­le­dik­le­ri iğ­ne oya­la­rı­nın, ta­nı­tı­mı­nın da­ha kap­sam­lı ya­pıl­ma­sı ve iş­le­dik­le­ri iğ­ne oya­la­rı­nın bir neb­ze ol­sa emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­bi­le­cek­le­ri de­ğer­de ge­lir el­de ede­bil­me­le­ri için il­ki­ni 2014 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nin bu yıl 6.sı­nı To­ros­lar Be­le­di­ye­si ile yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Te­pe­bağ­lı, bu­gü­ne ka­dar fes­ti­va­li­mi­zin ger­çek­leş­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan, eme­ği ge­çen her­ke­se çok te­şek­kür et­ti. “İğne Oyası’nı, yapılmış basit ürünler olarak görmüyoruz” diyen Başkan Tepebağlı “Bizler İğne Oyası’nı, kadınlarımızın günlük hayatlarında ortaya koyduğu bir sanat eseri olarak görmekteyiz. Sizler de takdir edersiniz ki, günümüzde satın alınabilecek her ürünün çok sayıda kopyası mevcut. Yüzlerce, binlerce insan aynı ürünü aynı renkte aynı boyutta satın alabilir. Fakat iğne oyası, kadınlarımızın her birine ayrı ayrı emek verdiği, özenerek işlediği ürünler olduğundan, bu emek neticesinde ortaya çıkan iğne oyalarına kıymet vermemek mümkün değil. İşte bu sebeplerden dolayı, hanımlarımızın emeklerine lütfen hassasiyetle yaklaşalım ve saygı duyalım” ifadesini kullandı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, iğ­ne oya­sı kül­tü­rü­nün ta­nı­tım kap­sa­mı­nı bu yıl 6.sı ya­pı­lan Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’ne  bü­yük des­tek­le­rin­den do­la­yı To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz ve To­ros­lar Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı­na, To­ros­lar Be­le­di­ye­si Tek­nik ve Mes­le­ki Eği­tim Kur­su (TOR­TEK) ça­lı­şan­la­rı­na, Çam­lı­yay­la Kay­ma­kam­lı­ğı’na, Çam­lı­yay­la Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’ne, Mer­sin Ol­gun­laş­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dür­lü­ğü’ne, Em­ni­yet ve Jan­dar­ma per­so­nel­le­ri­ne, ve ge­ce gün­düz de­me­den bu sü­reç­te emek ve­ren tüm Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si per­so­nel­le­ri­ne te­şek­kür et­ti­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.