TİCARET BORSASI BAŞKANI KAYA:  “YATIRIM VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ  PROJELER MEMNUNİYET VERİCİDİR”

abdullah - 19 Ağustos 2022 Cuma

TİCARET BORSASI BAŞKANI KAYA: “YATIRIM VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER MEMNUNİYET VERİCİDİR”

TTB BAŞKANI MURAT KAYA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den bu uya­na Bor­sa ola­rak ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ya­tı­rım­la­rın, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de Ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­le­rin baş­ta üye­ler ol­mak üze­re ka­mu­oyu­na sağ­la­dı­ğı kat­kı­la­rın bü­yük bir mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di.Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun haf­ta­lık ola­ğan top­lan­tı­sı Baş­kan Mu­rat Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Bor­sa’nın ya­tı­rım ve pro­je­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı da ko­nu­şan Baş­kan Mu­rat Ka­ya, Bor­sa üye­le­ri­ne sak­la­ma, de­po­la­ma ko­nu­sun­da hiz­met sun­mak üze­re ya­pı­lan So­ğuk Ha­va De­po­la­rı’nın ar­tan elek­trik ma­li­yet­le­ri kar­şı­sın­da da­ha iyi fi­yat ko­şul­la­rın­da kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la GES pro­je­si­ni 2022 ya­tı­rı­mı­na al­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.  2022 yı­lı ya­tı­rı­mı­na alı­nan GES pro­je­si ile So­ğuk ha­va de­po­la­rı­nın ve li­sans­lı de­po­nun cid­di ma­na­da elek­trik tü­ke­ti­mi­nin de en aza in­di­ril­me­si­ni he­def­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Ka­ya “E­ner­ji ma­li­ye­ti­nin en aza in­di­ril­me­si için 2022 ya­tı­rı­mı­na alı­nan pro­je­miz, Baş­kan Yar­dım­cı­mız Ali Se­çer ta­ra­fın­dan ta­kip edil­mek­te­dir. So­ğuk Ha­va De­po­la­rı­mı­zın ça­tı­sı­na gü­neş ener­ji­si san­tra­li ku­rul­ma­sı için baş­lat­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı 2022 yı­lı ya­tı­rı­mı­mı­za al­dık. Ya­kın bir ge­le­cek­te de­ği­şen GES yö­net­me­li­ği ge­re­ği ih­ti­ya­cı­mız ka­dar üre­tim ya­pa­rak san­tral­den hem so­ğuk ha­va de­po­la­rı­mız, hem hiz­met bi­na­mız hem de li­sans­lı de­po­mu­zu da ya­rar­lan­dır­mış ola­ca­ğız. Şu­nun al­tı­nı da çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, ener­ji ma­li­yet­le­rin­de sağ­la­na­cak ta­sar­ruf, so­ğuk ha­va de­po­la­rın­dan hiz­met alan üye­le­ri­mi­ze de yan­sı­mış ola­cak. GES san­tra­li sa­ye­sin­de ener­ji ma­li­ye­ti­mi­zi en aza dü­şür­me­yi, üye­le­ri­mi­ze de bu nok­ta­da yar­dım­cı ol­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” de­di. Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer ise, Bor­sa’nın 2022 yı­lın­da ya­tı­rı­ma al­dı­ğı GES pro­je­si hak­kın­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne bil­gi ver­di. Dün ol­du­ğu bun­dan son­ra da Bor­sa üye­le­ri­ne hiz­met sun­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ne vur­gu ya­pan Ali Se­çer “G­lo­bal baz­da ar­tan em­ti­a fi­yat­la­rı ile ar­tan ener­ji fi­yat­la­rı üye­le­ri­mi­ze sun­du­ğu­muz hiz­met­ler nok­ta­sın­da da ye­ni pro­je­ler üret­me­mi­zi, ye­ni ya­tı­rım­lar yap­ma­mı­zı bi­ze işa­ret edi­yor. Özel­lik­le ener­ji fi­yat­la­rın­da ger­çek­le­şen yük­se­liş, yaş mey­ve seb­ze­nin pa­zar­lan­ma­sın­da en önem­li hal­ka­sı olan so­ğuk ha­va de­po­la­ma­sı­na da yük ge­tir­mek­te­dir. De­po­lar­da kul­la­nı­lan elek­trik ener­ji­si­nin bi­rim ma­li­ye­ti­ni dü­şür­mek için ya­tı­rı­ma al­dı­ğı­mız GES pro­je­mi­zin de fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı bit­ti. Çağ­rı mek­tu­bu için baş­vu­ru­mu­zu ta­mam­la­dık. Ya­kın za­man­da çağ­rı mek­tu­bu­mu­za ve­ri­le­cek olum­lu ce­vap ile bir­lik­te ener­ji ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­me­yi plan­lı­yo­ruz. Ener­ji ma­li­yet­le­ri­ni azal­ta­cak GES pro­je­miz ile üye­le­ri­mi­ze hiz­met sun­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.