BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS KURS MERKEZLERİNDE BU SEZON  YARDIMCI KİTAPLAR DA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK

abdullah - 16 Ağustos 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS KURS MERKEZLERİNDE BU SEZON YARDIMCI KİTAPLAR DA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK

YARDIMCI KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Kurs Mer­kez­le­ri, üni­ver­si­te ter­cih so­nuç­la­rı­nın açık­lan­dı­ğı 15 Ağus­tos ta­ri­hi iti­ba­ri ile bir­lik­te, önü­müz­de­ki yıl sı­na­va gi­re­cek üni­ver­si­te ada­yı öğ­ren­ci­le­re hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Kurs Mer­kez­le­ri’nin, önü­müz­de­ki yıl LGS sı­na­vı­na gi­re­cek öğ­ren­ci­ler için kurs eği­ti­mi ise 5 Ey­lül’de baş­la­ya­cak. Baş­kan Va­hap Se­çer’in, “Sı­nav­la­ra ha­zır­lan­mak için ders­ha­ne­le­re gi­de­cek eko­no­mik gü­cü ol­ma­yan genç­le­ri­mi­zin ya­nın­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak her da­im biz ola­ca­ğı­z” slo­ga­nıy­la ha­yat bu­lan ve ‘E­ği­tim­de Fır­sat Eşit­li­ği’ il­ke­siy­le ha­re­ket eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’ne bağ­lı kurs mer­kez­le­ri, öğ­ren­ci­ler­den yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Bu yıl hem YKS hem de LGS sı­nav­la­rın­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı kurs mer­kez­le­ri, ye­ni ka­yıt dö­ne­min­de de öğ­ren­ci­ler­den bü­yük il­gi gö­rü­yor. Üc­ret­siz ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra; ver­di­ği ka­li­te­li ve bi­re bir eği­tim, üc­ret­siz kay­nak ve de­ne­me­ler, reh­ber­lik hiz­me­ti ve sos­yal ak­ti­vi­te­ler sa­ye­sin­de, ye­ni ka­yıt dö­ne­min­de üni­ver­si­te ada­yı öğ­ren­ci­le­rin yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’ne bağ­lı kurs mer­kez­le­rin­de ilk ders zi­li çal­dı.   Ak­de­niz, To­ros­lar, Tar­sus, Er­dem­li, Si­lif­ke, Gül­nar, Mut, Ay­dın­cık, Boz­ya­zı ve Ana­mur’da bu­lu­nan kurs mer­kez­le­rin­de top­lam 3 bin 263 öğ­ren­ci­yi, 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak YKS sı­na­vı­na ha­zır­la­ma gay­re­ti için­de ola­cak­la­rı­nı söy­le­yen Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş, ye­ni dö­nem için ge­rek­li olan tüm ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. 2021-2022 eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da hem YKS hem de LGS kurs mer­kez­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­rin ya­ka­la­mış ol­du­ğu ba­şa­rı­la­rın ken­di­le­ri­ni mut­lu et­ti­ği­ni ifa­de eden Ka­ra­kuş, “Ö­nü­müz­de­ki yıl da ay­nı ba­şa­rı­yı ya­şa­ya­bil­mek adı­na, hat­ta üze­ri­ne ek­le­ye­bil­mek için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı, reh­ber­lik bi­ri­mi­miz ve kurs so­rum­lu­la­rı­mız­la bir­lik­te ha­zır­la­dık. Ye­ni dö­ne­me her an­lam­da ha­zı­rı­z” de­di. 20222023 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi­ne 15 Ağus­tos ta­ri­hi iti­ba­ri ile 10 il­çe­de bu­lu­nan 11 YKS kurs mer­ke­zin­de baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­kuş, “Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’in de açık­la­dı­ğı üze­re, üc­ret­siz eği­tim öğ­re­tim hiz­me­ti­nin ya­nın­da, bu yıl öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yar­dım­cı ki­tap­la­rı ve de­ne­me ki­tap­çık­la­rı­nı da üc­ret­siz ola­rak ulaş­tı­ra­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “E­ği­ti­min ya­nın­da sos­yal­leş­me et­kin­lik­le­ri­miz de ola­ca­k” Kurs­lar­da bu yıl mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri­nin yi­ne ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Ka­ra­kuş, “Ge­çen yıl yap­mış ol­du­ğu­muz mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri­mi­zin, öğ­ren­ci­ler­den ge­ri dö­nüş­ler­de çok et­ki­li ol­du­ğu­nu gör­dük. Biz­ler de bu yıl öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi, yi­ne sa­de­ce kurs mer­ke­zi hiz­me­ti­miz­le de­ğil, ay­nı za­man­da mo­ti­vas­yon et­kin­lik­le­ri­miz­le ve reh­ber­lik ala­nı­mız­da da des­tek­le­ye­cek ve sos­yal­leş­me­le­ri­ne kat­kı su­na­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.