KADINLAR TEMEL TASARIM TEKNİKLERİ ÖĞRENECEK

abdullah - 16 Ağustos 2022 Salı

KADINLAR TEMEL TASARIM TEKNİKLERİ ÖĞRENECEK

TASARIM ÖĞRENECEKLER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si’nde ka­dın­la­ra yö­ne­lik ola­rak “P­ho­tos­hop Eği­ti­mi­” baş­la­dı. Eği­tim 3 ay bo­yun­ca haf­ta­da 2 gün de­vam ede­cek. Eği­tim­ler hem ço­cuk­la­rı­na ör­nek ol­ma­sı, hem de ye­ni bir iş ko­lu öğ­re­ne­bil­me açı­sın­dan ka­dın­la­rın yü­zü­nü gül­dü­rü­yor. Hem an­ne­ler hem ço­cuk­lar ay­nı atöl­ye­de Bü­yük­şe­hir’in Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye­si’nde ro­bo­tik kod­la­ma gi­bi tek­no­lo­jik alan­lar­da eği­tim gö­ren ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri, on­la­rı bek­ler­ken pho­tos­hop eği­ti­mi al­ma­ya baş­la­dı. hem ye­ni bir ka­za­nım el­de et­me, hem de ek ka­zanç ka­pı­sı ya­ra­ta­bil­mek için kur­sa gel­me­ye baş­la­yan ka­dın­lar, 3 ay­lık eği­ti­min so­nun­da ta­sa­rım yap­ma­yı öğ­re­ne­cek. Ge­len ta­lep­ler üze­ri­ne açı­lan eği­tim ile ka­tı­lım­cı­lar sos­yal med­ya­da post ha­zır­la­ma, twit­ter, fa­ce­bo­ok ve ins­tag­ram­da ay­rı ay­rı gör­sel­ler yap­ma, iki fark­lı nes­ne­yi tek nes­ne­de oluş­tur­ma gi­bi iş­lem­le­ri ya­pa­bi­le­cek. 3 ayın so­nun­da uy­gu­la­ma te­mel­li ça­lış­ma­lar da ya­pı­la­cak. “P­ho­tos­hop ala­nın­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­mek için bu­ra­da­la­r” Ka­dın ve Ço­cuk Bi­lim, Tek­no­lo­ji Atöl­ye So­rum­lu­su Em­re Aş­kın, 3 ay bo­yun­ca haf­ta­da 2 gün sü­re­cek olan pho­tos­hop eği­ti­mi­nin de­tay­la­rı­nı an­la­ta­rak, “Ka­dın­lar pho­tos­hop alan­la­rın­da ken­di­ni ge­liş­tir­mek için bu­ra­da­lar. Ta­sa­rım odak­lı ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bir fo­toğ­raf dü­zen­le­me ve te­mel ola­rak ta­sa­rım tek­nik­le­ri­ni on­la­ra ak­tar­mak için eği­tim dü­zen­li­yo­ruz. Şu an­da di­ji­tal çağ­da her­kes, ho­me ofis tü­rü iş mo­del­le­ri­ne ge­çiş yap­ma­ya baş­la­dı­lar. Ka­dın­lar da bu alan­da ken­di­le­ri­ne ge­lir ya­rat­mak is­ti­yor­lar. Bu yüz­den ta­sa­rım eği­ti­mi ko­nu­sun­da bi­ze ta­lep­ler gel­di. Her­ke­sin şu an­da mev­cut mes­lek­le­ri var, ama bu mes­lek­le­rin ya­nı sı­ra ek ge­lir kay­na­ğı ya­rat­mak için bu ala­nı ter­cih et­ti­ler. Pho­tos­hop, ta­sa­rım ko­nu­sun­da in­ter­net üze­rin­den ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı pa­zar­la­ma­nın en ko­lay yol­la­rın­dan bi­ri­si. 3 ay­lık bir eği­tim ola­cak. Eği­tim so­nu­cun­da ka­dın­la­ra ka­tı­lım bel­ge­le­ri sağ­la­ya­ca­ğız. Bu bel­ge eş­li­ğin­de, her­kes on­li­ne or­tam­da ken­di ta­sa­rım­la­rı­nı pa­zar­la­ma­ya baş­la­ya­ca­k” de­di. “P­ho­tos­hop’un te­me­lin­de­ki bü­tün eği­tim­ler ve­ri­li­yo­r” Aş­kın, di­ji­tal çağ­da ta­sa­rım ya­pa­bil­me­nin bü­yük avan­taj­la­rı­nın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Sos­yal med­ya çok bü­yük bir plat­form ha­li­ne gel­di ve ta­sa­rım in­san­la­rın dik­ka­ti­ni çek­mek için önem­li bir un­sur. Her ne ko­nu­da olur­sa ol­sun yap­tık­la­rı işi pa­zar­la­ma­nın yön­tem­le­rin­den bi­ri ola­rak, ta­sa­rım yap­ma­yı öğ­re­ni­yor­lar. Bu­ra­da post ha­zır­la­ma, Twit­ter, Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram alan­la­rın­da ay­rı ay­rı gör­sel­le­ri çı­kar­ma, iki fark­lı nes­ne­yi tek nes­ne­de oluş­tur­ma gi­bi iş­lem­le­ri keş­fe­de­cek­ler. Mas­ke­le­me yön­tem­le­ri, ışık ayar­la­rı, flu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri gi­bi Pho­tos­hop’un te­me­lin­de bu­lu­nan bü­tün eği­tim­le­ri ka­dın­la­ra sağ­lı­yo­ruz. 3 ay so­nun­da da uy­gu­la­ma te­mel­li ça­lış­ma­la­rı­mız ola­cak. Yi­ne eği­tim son­ra­sın­da bir­lik­te bir sos­yal med­ya plat­for­mu ku­ra­ca­ğız ve bu plat­for­mu da ta­sa­rım­sal an­lam­da ge­liş­tir­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­ce­k” di­ye ko­nuş­tu. Aş­kın ay­rı­ca, atöl­ye­de eği­tim alan ka­tı­lım­cı­la­rın ders sa­at­le­ri dı­şın­da ge­lip ça­lış­ma im­ka­nı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “E­li­miz­de dro­ne, fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve bil­gi­sa­yar­la­rı­mız mev­cut. Bun­la­rı da kul­la­na­rak, fo­toğ­raf ve vi­de­o alan­la­rın­da is­te­dik­le­ri ça­lış­ma­la­rı ken­di­le­ri de bi­zim­le be­ra­ber sür­dü­re­bi­li­yor­la­r” de­di. “İ­le­ri­de bel­ki bu­nu işe dö­nüş­tü­re­bi­li­ri­m” Eği­tim için ge­len ka­dın­lar­dan bi­ri­si olan Kad­ri­ye Ko­çak, fo­toğ­raf­çı­lık­la il­gi­len­di­ği için pho­tos­hop prog­ra­mı­nın ken­di­si için çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Fo­toğ­raf ma­ki­nem var, ken­di­mi ge­liş­tir­mek için pho­tos­ho­pa ih­ti­ya­cım ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Çün­kü fo­toğ­raf ma­ki­ne­si kul­lan­ma­sı­nı bi­lir­sin, fo­toğ­raf çe­ke­bi­lir­sin, ama te­me­li­ni de pho­tos­hop­ta oluş­tu­ru­yor­sun. O yüz­den pho­tos­hop be­nim için çok önem­li. Sos­yal med­ya­yı çok kul­la­nı­yo­rum. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ni de ta­kip edi­yo­rum. İler­de fo­toğ­raf­la pho­tos­ho­pu bir­leş­ti­rip, bel­ki da­ha son­ra bu­nu işe dö­nüş­tü­re­bi­li­rim. Çün­kü fo­toğ­raf­çı­lı­ğı ek iş ola­rak ya­pı­yo­rum. Ay­rı­ca üc­ret­siz ol­ma­sı be­nim için da­ha avan­taj­lı, çün­kü pho­tos­hop kurs üc­re­ti üst dü­zey­de. O yüz­den bu­ra­yı ter­cih et­ti­m” de­di. “Be­le­di­ye kurs­la­rın­da ken­di­mi ge­liş­ti­ri­yo­ru­m” Tar­sus­lu Şük­ran Cey­lan, eşi­nin ta­sa­rım üze­ri­ne ça­lış­tı­ğı­nı, ken­di­si de pho­tos­hop ala­nın­da ken­di­ni ge­liş­ti­rip eşiy­le bir­lik­te ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Ken­di­mi bu ko­nu­da ge­liş­tir­mek is­ti­yo­rum. Ev­de otu­rup da ken­di­mi kö­relt­mek is­te­mi­yor­dum. Ar­ka­daş­lar da sağ ol­sun­lar gü­zel kurs­lar aç­tı­lar. Kı­zım da ro­bo­tik kod­la­ma­ya ge­li­yor. Biz o sı­ra­da ge­lip bu­ra­da ken­di­mi­zi ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Bel­ki bu­nu ile­ri­de mes­lek ha­li­ne ge­ti­ri­rim di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Çok gü­zel bir or­ta­mı­mız var. Bu kur­sa ye­ni baş­la­dım, ama yak­la­şık 6 ay­dır di­ğer kurs­la­ra da ge­li­yo­ruz. Ger­çek­ten ka­li­te­li bir za­man ge­çi­ri­yo­ruz bu­ra­da­” di­ye ko­nuş­tu. “Bir an­ne ola­rak kı­zı­ma ör­nek ol­mak is­ti­yo­ru­m” Ay­dan Ay­te­kin Söm­bül, kı­zı­nı ro­bo­tik kod­la­ma ders­le­ri­ne ge­tir­di­ği­ni, kı­zı­nı bek­ler­ken ken­di de hem vak­ti­ni de­ğer­len­dir­mek, hem de bir mes­lek ola­rak de­ğer­len­di­re­bil­mek için kur­sa baş­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Tek­no­lo­ji ça­ğın­da­yız. Ço­cuk­lar­la bir­lik­te ka­tı­lı­yor ol­mak da gü­zel, bir avan­taj be­nim için. As­lın­da bir an­ne ola­rak kı­zı­ma da ör­nek ol­mak is­ti­yo­rum. Be­le­di­ye­mi­zin bu tarz kurs­la­rı­nı ta­kip­te­yiz, za­ten müm­kün ol­du­ğun­ca da ka­tıl­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Elin­de te­le­fon olan her­kes ufak te­fek uy­gu­la­ma­lar ya­pı­yor, kul­la­nı­yor. Ben de bu­nu da­ha pro­fes­yo­nel bir şe­kil­de öğ­ren­mek için bu­ra­da­yı­m” de­di. Bü­yük­şe­hir’in ka­dın­la­ra ve ço­cuk­la­ra sun­du­ğu eği­tim pro­je­le­ri­ni be­ğe­ne­rek ta­kip et­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Söm­bül, “Ben ço­cuk­la­rı­ma bak­mak için me­se­la şu an­da mes­le­ği­mi ya­pa­mı­yo­rum, ama en azın­dan bu tarz uy­gu­la­ma­lar­la otur­du­ğu­nuz yer­den de evi­miz­den de ka­tı­la­bi­li­riz top­lum­sal, sos­yal ha­ya­ta. Ek bir ge­lir de sağ­lar ta­bi­i ki. Çok bü­yük bir ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.