MERSİN BÜYÜKŞEHİR’E AİT K9’LAR  CİDDİ VE BAŞARILI İŞLER ÇIKARIYOR

abdullah - 16 Ağustos 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’E AİT K9’LAR CİDDİ VE BAŞARILI İŞLER ÇIKARIYOR

K9'LAR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, or­tak ça­lış­ma­lar yap­mak ama­cıy­la İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı K9 eğit­men­le­ri­ni Mer­sin’de ağır­la­dı. Bu­gü­ne ka­dar pek çok be­le­di­ye ile or­tak ça­lış­ma­lar yü­rü­ten ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ile de or­tak ça­lış­ma­la­rı bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye­si, K9 kö­pek­le­ri­nin fark­lı en­kaz­lar­da, fark­lı or­tam­lar­da dav­ra­nış­la­rı­nı ve tep­ki­le­ri­ni kon­trol et­mek için bir eği­tim dü­zen­le­di.   Her 2 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si için de ve­rim­li ge­çen eği­tim­ler so­nun­da, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, test­ler­den geç­miş ve eği­til­miş 1 adet yav­ru Bel­çi­ka Kur­du, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne he­di­ye edil­di. “Bir adet yav­ru K9’u İs­tan­bul İt­fa­iye­si’ne he­di­ye ola­rak ver­di­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Afet Ara­ma ve Kur­tar­ma Şu­be Mü­dü­rü Al­pe­ren Ta­bak, “A­fet Ara­ma Şu­be Mü­dür­lü­ğü ola­rak, İs­tan­bul İt­fa­iye­si’ni K9 eği­tim­le­ri için ken­ti­mi­ze da­vet et­tik. Bu da­ve­tin ica­bın­da da İs­tan­bul İt­fa­iye­si ile kö­pek eği­tim­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik. Mer­sin İt­fa­iye­si ola­rak di­ğer be­le­di­ye­ler­le za­ten sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de­yiz. Bu­nun aka­bin­de İs­tan­bul İt­fa­iye­si'ni K9 Ara­ma Kur­tar­ma Bi­ri­mi ola­rak da­vet et­tik. Bu da­ve­te is­ti­na­den, kö­pek­le­ri­miz­le be­ra­ber en­kaz ça­lış­ma­la­rı yap­tık. En­kaz ça­lış­ma­la­rı aka­bin­de de bir adet yav­ru K9 eği­til­miş kö­pe­ği, İs­tan­bul İt­fa­iye­si’ne he­di­ye ola­rak ver­di­k” de­di.   “Bü­yük­şe­hir’in K9’la­rı, iz ta­kip ve can­lı ara­ma kur­tar­ma ko­nu­sun­da eği­tim­li­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı'nda Kö­pek­li Ara­ma Kur­tar­ma Bi­rim Amir­li­ği’nde ara­ma kur­tar­ma kö­pek eğit­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Ke­mal Bü­yü­koğ­lu da, “İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı’ndan 3 per­so­nel, yak­la­şık 3 gün­lük bir ça­lış­ma için bu­ra­ya gel­di­ler. Bi­zim eğit­miş ol­du­ğu­muz kö­pek­le­rin fark­lı me­kân­lar­da, fark­lı ik­lim­ler­de, fark­lı yer­ler­de ça­lış­ma­sı çok önem­li. Çün­kü do­ğal afet­le­rin ne­re­de, ne za­man, na­sıl ger­çek­le­şe­ce­ği hiç bel­li de­ğil. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te bu­ra­da yak­la­şık 3 gün­lük bir ça­lış­ma yap­tık. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu­ra­ya ge­le­rek kö­pek­le­ri­ni test et­ti, kö­pek­le­riy­le bir­lik­te ça­lış­tık. Kö­pek­ler ger­çek­ten çok zor­lu şart­lar­da eği­til­miş, cid­di emek ve­ril­miş ve bi­zim bu­ra­da da çok zor­lan­ma­dı­lar. Bu­ra­da yap­mış ol­du­ğu­muz en­kaz ça­lış­ma­la­rın­da ga­yet ba­şa­rı­lı bir ne­ti­ce el­de et­ti­k” di­ye ko­nuş­tu. K9’lar hak­kın­da da de­tay­lı bil­gi ve­ren Bü­yü­koğ­lu, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde bu­lu­nan K9’la­rın 2 branş­ta eği­tim­le­ri mev­cut. Bun­lar iz ta­kip ve can­lı ara­ma kur­tar­ma kö­pek­le­ri. Can­lı ara­ma kur­tar­ma kö­pek­le­ri ge­nel­de en­kaz ve çığ­lar­da kul­lan­dı­ğı­mız kö­pek­ler. İz ta­kip kö­pek­le­ri ise ka­yıp şa­hıs­la­ra yö­ne­lik ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız yar­dım­cı kö­pek­ler. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde şu an­da 2 branş­ta eği­tim­li kö­pek­le­ri­miz mev­cu­t” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.