ADANALIOĞLU AKDENİZ CADDESİ’NDE YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

abdullah - 16 Ağustos 2022 Salı

ADANALIOĞLU AKDENİZ CADDESİ’NDE YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

ADANALIOĞLU'NDA YOL ÇALIŞMALARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, ken­tin dört bir ya­nın­da sür­dür­dü­ğü yol ya­pım ba­kım ve ona­rım iş­lem­le­ri ile hem va­tan­daş­la­rın hem de üre­ti­ci­le­rin tak­di­ri­ni top­lu­yor. Ak­de­niz’de hem seb­ze hem de mey­ve üre­ti­mi­nin kal­bi olan Ada­na­lı­oğ­lu’nun Ak­de­niz Cad­de­si’nde ça­lış­ma ya­pan yol ya­pım ekip­le­ri, as­falt se­ri­mi ve kal­dı­rım fa­ali­yet­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Ada­na­lı­oğ­lu, Ada­na­lı­oğ­lu Li­mon­lu ve Ak­de­niz Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan üre­ti­ci ve va­tan­daş­lar için ana ar­ter ko­nu­mun­da olan 2 bin 500 met­re­lik yol­da 14 bin 405 ton sı­cak as­falt ça­lış­ma­sı, 17.407 met­re­ka­re kal­dı­rım ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Ak­de­niz il­çe­si Ada­na­lı­oğ­lu Ma­hal­le­si Genç­lik Cad­de­si’nde 1,70   Km, Ada­na­lı­oğ­lu Ma­hal­le­si Şıh Mah­mut Cad­de­si’nde 600 met­re, Ata­türk Cad­de­si’nde ise 1,70 Km ol­mak üze­re top­lam 4 km uzun­lu­ğun­da­ki yol­da ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı. Ada­na­lı­oğ­lu Li­mon­lu Ma­hal­le Muh­ta­rı İsa Sa­kar, Ak­de­niz Cad­de­si’nin böl­ge için öne­mi­ni an­la­ta­rak ça­lış­ma­yı de­ğer­len­dir­di. Sa­kar, “Çok gü­zel bir yo­lu­muz ol­du. Ada­na­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye’nin eko­no­mi­si­ne çok kat­kı­sı olan bir yer­dir.  Bu­ra­sı ta­rım böl­ge­si, ay­nı za­man­da tu­rizm de var. Çok gü­zel bir yol ça­lış­ma­sı ol­du. Bi­zim bu­ra­ya de­vam­lı baş­ka yer­ler­den tüc­car­lar ge­lir. Nek­ta­rin, muz ola­yı­mız da var. Bi­be­rin de kal­bi bu­ra­da atı­yor. Ta­bi şu an bi­zim böl­ge­mi­ze gi­ren ar­ka­daş­lar şu­nu söy­lü­yor­lar; ‘ha­ri­ka bir yol ol­du’. Te­şek­kür edi­yor­lar. Ada­na­lı­oğ­lu’na ya­kı­şır bir yol ol­du. Des­tek­le­rin­den do­la­yı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Ak­de­niz Ma­hal­le Muh­ta­rı Cen­giz De­mir, ça­lış­ma­la­rın ken­di­le­ri­ni mem­nun et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Son 20 yıl­dır hiç gör­me­di­ği­miz en gü­zel yol­lar­dan bi­ri. İn­şal­lah hiz­met­le­rin de­va­mı da ge­lir. Ger­çek­ten bi­zim yo­lu­muz şu an çok iyi. Bir de bi­zim bu­ra­sı ta­rım böl­ge­si ol­du­ğu için ve de­ni­ze ya­kın ol­du­ğu­muz­dan do­la­yı çok iş­lek bir yo­lu­muz va­r” de­di.Muh­ta­r Ka­zım Can da söz ko­nu­su ça­lış­ma­nın ben­ze­ri­nin bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­ma­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür et­ti. Can, “Yo­lu­muz çok gü­zel ol­du. Bu­gü­ne ka­dar böy­le bir ça­lış­ma ol­ma­dı ve çok gü­zel ol­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Her­ke­si il­gi­len­di­ren bir yol, çok gü­zel bir ça­lış­ma ol­du, her­kes de mem­nu­n” di­ye be­lirt­ti. Yak­la­şık 30 yıl­dır Ak­de­niz Ma­hal­le­si’nde otu­ran Ab­dul­ke­rim Ka­yık­çı, ya­pı­lan yol­dan en çok mem­nun olan böl­ge sa­kin­le­rin­den bi­ri. Üre­ti­ci­li­ğin ya­nı sı­ra zi­ra­i ilaç dük­ka­nı­na sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­yık­çı, yo­lun es­ki ha­li­nin ken­di­le­ri­ni zor­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Yo­lun es­ki ha­li çok kö­tüy­dü. Şu an mü­kem­mel bir yol ya­pıl­dı. Eme­ği ge­çen bü­tün ar­ka­daş­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Ha­ri­ka bir yol ol­du. Bi­zim açı­mız­dan da çok gü­zel ol­du. En azın­dan ge­len müş­te­ri­le­ri­mi­zin gi­riş çı­kış­la­rı da­ha ra­hat, da­ha mü­kem­mel bir şe­kil­de olu­yor. Bu yol hem se­ra­la­ra, hem çift­çi­le­ri­mi­ze, hem de bü­tün va­tan­daş­la­rı­mız için çok gü­zel ve çok fay­da­lı ol­du­” de­di.Ada­na­lı­oğ­lu’nda se­ra­sı olan ve Mer­sin mer­kez­den sü­rek­li gi­diş ge­liş yap­tı­ğı­nı ifa­de eden böl­ge sa­kin­le­rin­den Ay­han De­mir, üre­ti­ci­ler için yo­lun öne­mi­ni an­lat­tı. De­mir, şun­la­rı söy­le­di: “Ge­rek Ka­zan­lı ge­rek bu­ra­lar; ge­nel­de bu yol­la­rı kul­lan­dı­ğım için fev­ka­la­de bir hiz­met ol­du. Şu an Ada­na­lı­oğ­lu bir şe­hir gö­rü­nü­mü­ne bü­rün­dü, çok mem­nu­nuz. Yüz­de yüz bir de­ği­şim ol­du. Ge­rek Ka­zan­lı’dan ge­çer­ken, ge­rek di­rekt ana yol­dan Ada­na­lı­oğ­lu’na gi­riş ya­par­ken çok sı­kın­tı­lar ya­şı­yor­duk. Şu an yol­la­rı­mız ger­çek­ten fev­ka­la­de gü­zel. İs­te­di­ği­miz za­man, is­te­di­ği­miz sa­at­te Hal’e ye­ti­şe­bi­li­yo­ruz. Ürü­nü­mü­zü vak­tin­de ye­tiş­ti­re­bi­li­yo­ruz, faz­la tra­fik sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­ma­ya baş­la­dık. Yol­la­rı­mız çok açık, ra­hat bir şe­kil­de gi­dip ge­li­yo­ruz.”