MERSİN’DE İĞNE OYALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

abdullah - 16 Ağustos 2022 Salı

MERSİN’DE İĞNE OYALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

İĞNE OYALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye­si, renk­li bir fes­ti­va­le da­ha im­za ata­cak. Kül­tü­rel mi­ra­sı­mız olan iğ­ne oya­sı sa­na­tı, İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li ile gün yü­zü­ne çı­kı­yor. Mer­sin'in mer­kez il­çe­si To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile or­tak­la­şa dü­zen­le­ye­ce­ği “6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li­”; 1721 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da Çam­lı­yay­la ve To­ros­lar’da ya­pı­la­cak. Ge­le­nek­sel ola­rak yaz­ma, boh­ça, hav­lu, çar­şaf ke­nar­la­rın­da kul­la­nı­lan, gü­nü­müz­de ta­kı ta­sa­rım­la­rı­na ve kı­ya­fet­le­re de ay­rı bir renk ka­tan iğ­ne oya­la­rı, 4 gün sü­re­cek fes­ti­val ile Mer­sin­li­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­cak. “Fes­ti­val, 17 Ağus­tos’ta Çam­lı­yay­la’da Baş­lı­yo­r” El eme­ği göz nu­ru iğ­ne oya­la­rı­nın ge­le­cek ne­sil­le­re ta­nı­tıl­ma­sı­nın da he­def­len­di­ği fes­ti­val, 17 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü sa­at 16.00’da Çam­lı­yay­la İl­çe­si­nin Zev­zek Te­pe­si’nde baş­la­ya­cak. Ser­gi­ler, halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri, de­fi­le ve kon­ser­le­rin yer ala­ca­ğı fes­ti­va­lin açı­lı­şın­da An­ka­ra­lı Ay­şe kon­ser ve­re­cek. Çam­lı­yay­la’da­ki et­kin­lik­ler, yi­ne Zev­zek Te­pe­si’nde 18 Ağus­tos Per­şem­be gü­nü Yö­rü­koğ­lu Se­lim kon­se­ri ile de­vam ede­cek. “To­ros­lar’da, Ün­lü Sa­nat­çı Or­han Ha­kal­maz ve Yö­rü­koğ­lu Se­lim Sah­ne Ala­ca­k” To­ros­lar Be­le­di­ye­si Tek­nik ve Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı’nda(TOR­TEK),üre­te­rek ai­le eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan ka­dın­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan iğ­ne oya­la­rı da 20 ve 21 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de So­ğu­cak Ma­hal­le­si’nde­ki Gü­reş Ala­nın­da gö­rü­cü­ye çı­ka­cak. To­ros­lar’da, 20 Ağus­tos Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 16.00’da baş­la­ya­cak kor­tej yü­rü­yü­şü, halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ve de­fi­le­le­rin yer ala­ca­ğı et­kin­lik­ler; Yö­rü­koğ­lu Se­lim Kon­se­ri ile de­vam ede­cek. Fes­ti­val, Türk Halk Mü­zi­ği Sa­nat­çı­sı Or­han Ha­kal­maz’ın 21 Ağus­tos Pa­zar gü­nü sah­ne ala­ca­ğı kon­ser ile son bu­la­cak. Ün­lü Sa­nat­çı Ha­kal­maz, se­vi­len tür­kü­le­ri­ni Mer­sin­li­ler için ses­len­di­re­cek.  Baş­kan Yıl­maz; “Ge­le­ne­ği­miz olan İğ­ne Oya­la­rı, Ai­le Eko­no­mi­si­ne de Bü­yük Kat­kı Sağ­lı­yo­r” To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, tüm hem­şeh­ri­le­ri­ni Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile or­tak­la­şa dü­zen­le­ye­cek­le­ri 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’ne da­vet et­ti. Eği­tim ve üre­ti­mi bir ara­da sun­duk­la­rı TOR­TEK Mer­ke­zi ile el sa­nat­la­rı­nı ya­şat­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Yıl­maz; “Ka­dın be­re­ket­tir, ka­dın üret­ken­dir di­ye­rek Üre­ten To­ros­lar he­de­fi ile ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. İs­tih­da­mı teş­vik eden ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ya­nı sı­ra üre­tim sü­re­cin­de­ki ka­dın­la­rın des­tek­len­me­si­ne de ağır­lık ve­ri­yo­ruz. 46 branş­ta­ki Tek­nik ve Mes­le­ki Eği­tim kurs­la­rı­mız (TOR­TEK) ve bir­çok pro­je­miz­le ka­dın­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­duk ve ol­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Ka­dın­la­rın hem ge­le­ne­ği­mi­zi ya­şat­tık­la­rı hem de ai­le eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­duk­la­rı el sa­nat­la­rı ürün­le­ri­nin ba­şın­da iğ­ne oya­sı gel­mek­te­dir. Bu kül­tü­rel mi­ra­sı­mı­zı ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­ma­yı ve tüm dün­ya­ya ta­nıt­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Bu an­lam­da Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­mi­zin ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’ne des­tek ve­ri­yo­ruz. Çam­lı­yay­la ve To­ros­la­rı­mız­da 4 gün sü­re­cek et­kin­lik­le­re tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.