BAŞKAN VAHAP SEÇER: “120  KİŞİLİK YURT BİNAMIZ HAZIR”

abdullah - 15 Ağustos 2022 Pazartesi

BAŞKAN VAHAP SEÇER: “120 KİŞİLİK YURT BİNAMIZ HAZIR”

ÖĞRENCİLERE YURT BİNASI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ağus­tos ayı 2. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı’nda, gün­dem dı­şı ko­nu­la­rın ar­dın­dan, ko­mis­yon­la­ra ha­va­le edi­len 9, bi­rim­ler­den ge­len 2, gün­dem dı­şı 1 ol­mak üze­re top­lam 12 mad­de gö­rü­şül­dü. Ko­mis­yon­lar­dan ge­len ilk ko­nu olan öğ­re­nim yar­dım­la­rı ko­nu­sun­da açık­la­ma ya­pan Baş­kan Va­hap Se­çer, 2022 yı­lın­da dev­let üni­ver­si­te­le­ri­ni ve­ya yüz­de 100 burs­lu ola­rak va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­ni ka­zan­mış olan li­sans ve ön li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne ge­ri öde­me­siz mad­di des­tek ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. “E­ği­tim yar­dım­la­rı­mız ge­ri öde­me­si­z” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde ko­nuy­la il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si esan­sın­da ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, “Öğ­ren­ci­le­ri­miz için ya­rar sağ­la­ya­cak bir uy­gu­la­ma. Ge­çen eği­tim yı­lın­da 6 bin 237 li­sans, 2 bin 856 ön li­sans ol­mak üze­re top­lam 9 bin 93 öğ­ren­ci­ye yar­dım ya­pıl­dı. Be­ya­na ta­bi, şart­la­rı uy­gun ol­duk­tan son­ra her­han­gi bir ge­lir tes­ti­ne ta­bi ol­ma­dan, dev­let üni­ver­si­te­le­ri­ni ka­zan­mış ya da yüz­de 100 burs­lu va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­ne gir­me hak­kı el­de et­miş bü­tün öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bu eği­tim yar­dı­mı­nı 1 yı­la mah­sus ol­mak üze­re, ilk ka­za­nan­la­rın ilk yı­lı­na mah­sus ol­mak üze­re ya­pı­yo­ruz. Ve ge­ri öde­me­siz ta­bi ki­” de­di.  Uy­gu­la­ma­da geç­ti­ği­miz yı­la gö­re de­ği­şik­li­ğe git­tik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Şim­di bu­ra­da bir de­ği­şik­lik ol­du, tas­nif et­tik, 2456 yıl­lık ola­rak. Geç­ti­ği­miz yıl 2 yıl­lık ön li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne 500 TL yar­dım yap­mış­tık. Bu yıl için ön­li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne 1500 TL bir eği­tim yar­dı­mı yap­ma ka­rar al­dık. 4 yıl­lık­la­ra 3 bin TL, 5 yıl­lık­la­ra 3 bin 750 ve 6 yıl­lık li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ne de 4 bin 500 TL kar­şı­lık­sız öğ­re­nim yar­dı­mı yap­ma ka­ra­rı al­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. “120 öğ­ren­ci­lik yurt bi­na­sı­nı ha­zır et­ti­k” Ge­çen yıl 9 bin 93 öğ­ren­ci­nin uy­gu­la­ma­dan fay­da­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Bu yıl da eği­tim yar­dı­mı­mız­dan yak­la­şık ola­rak 910 bin ci­va­rın­da öğ­ren­ci­mi­zin fay­da­la­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu öğ­re­tim yı­lın­da ba­rın­ma so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için kat­kı sun­ma amaç­lı 120 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li yurt bi­na­sı­nı ha­zır et­tik. Bi­li­yor­su­nuz, bu­ra­sı da­ha ön­ce üni­ver­si­te has­ta­ne­si ola­rak hiz­met ve­ren bi­nay­dı ve üni­ver­si­te­den tah­sis al­mış­tık. Şu an­da ha­zır, bu eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da 120 ço­cu­ğu­muz ora­da kal­ma im­ka­nı bu­la­cak­lar.” “Ye­ni dö­nem­de kurs mer­kez­le­ri­miz­de test ki­tap­la­rı ve yar­dım­cı kay­nak­lar­da ve­re­ce­ği­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ha­len 9 il­çe­de 13 ak­tif kurs mer­ke­zi ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “307 öğ­ret­me­ni­miz ile öğ­ren­ci­le­ri­miz, hem LGS hem YKS sı­nav­la­rı­na ha­zır­la­nı­yor­lar. Özel­lik­le de­za­van­taj­lı ma­hal­le­le­re 8 ay­rı nok­ta­da 8 ay­rı kurs mer­ke­zi­nin oluş­tu­rul­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. YKS’ye ha­zır­la­nan ve ka­yıt yap­tı­ran 3 bin 263 öğ­ren­ci, bu mer­kez­le­ri­miz­de 15 Ağus­tos’ta ders ba­şı ya­pa­cak. Bu eği­tim dö­ne­min­de de öğ­ren­ci­le­re test ki­tap­la­rı ve yar­dım­cı kay­nak­lar ve­re­ce­ğiz. Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi, bun­dan son­ra da öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze kat­kı­la­rı­mız ar­ta­rak de­vam ede­ce­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. Top­lan­tı­nın de­va­mın­da çe­şit­li ko­mis­yon­lar­dan ge­len di­ğer ko­nu­lar ile bi­rim­ler­den ge­len ko­nu­lar gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.