YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDEN VALİ ALİ  HAMZA PEHLİVAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

abdullah - 15 Ağustos 2022 Pazartesi

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDEN VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mı­za bağ­lı KYK Mer­sin Kız Öğ­ren­ci Yur­dun­da ka­lan öğ­ren­ci­ler, Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van’ı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te öğ­ren­ci­ler, ye­ni yurt­lar aç­ma ve ka­pa­si­te art­tır­mak su­re­tiy­le, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ba­rın­ma so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı için ye­ri­ne ge­ti­ril­mek­te olan ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı için Va­li Peh­li­van’a te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Va­li Peh­li­van da öğ­ren­ci­le­re; “Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mı­zın sağ­la­dı­ğı des­tek­ler ile; üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ko­nu­sun­da so­run ya­şa­ma­ma­sı için her tür­lü ted­bir alı­nı­yor, ge­rek­li ha­zır­lık­lar yo­ğun bir şe­kil­de sü­rü­yor. Kıy­met­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bu sü­re­ci ta­kip ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri du­yar­lı­lık­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Ül­ke ge­ne­lin­de ol­du­ğu gi­bi Mer­sin İli­miz­de de yurt alt­ya­pı­mız iyi du­rum­da ve her ge­çen gün ye­ni ya­tı­rım­lar­la hem ka­pa­si­te hem de stan­dart ola­rak da­ha da iyi­ye gi­di­yor. Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mız ile ko­or­di­nas­yon için­de ye­ni eği­tim öğ­re­tim se­zo­nu­na yö­ne­lik ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip edi­yo­ruz. He­pi­ni­ze şim­di­den ders­le­ri­niz­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.“ de­di. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ök­keş De­mir ve Mer­sin Kız Öğ­ren­ci Yur­du Mü­dü­rü Mü­ni­re Şim­şek eş­lik et­ti. Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van Çu­ku­ro­va Bas­ket­bol Ku­lü­bü (ÇBK) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ser­dar Çe­vir­gen’i ma­ka­mın­da ka­bul et­ti. Baş­kan Çe­vir­gen’in ta­kı­mın Ye­ni­şe­hir İl­çe­si Li­mon­luk ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan te­si­si ve ta­kı­mın ge­nel du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler ver­di­ği zi­ya­ret­te, Va­li Peh­li­van Baş­kan Çe­vir­gen nez­din­de Çu­ku­ro­va Bas­ket­bol Ku­lü­bü tek­nik he­yet ve spor­cu­la­rı­na Aba­şa­rı­lar di­le­di. Mer­sin İli­mi­zi Eu­ro Lig’de ba­şa­rıy­la tem­sil eden ve Eu­ro Lig’in fa­vo­ri ta­kı­mı ola­rak gös­te­ri­len tem­sil­ci­miz ay­rı­ca ‘2022 Bit­çi Ka­dın­lar Ka­dın Bas­ket­bol Tür­ki­ye Ku­pa­sı ile U16 Kız­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı Ku­pa­sı’nı ka­zan­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­miş­tir. Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van, Mer­sin Kam­yon­cu­lar, Kam­yo­net­çi­ler, Oto­büs­çü­ler, Oto­mo­bil­ci­ler ve Şo­för­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Vey­sel Sa­rı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni ma­ka­mın­da ka­bul et­ti. Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, mi­sa­fir­le­ri­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. Baş­kan Sa­rı’nın yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di­ği zi­ya­ret­te, çe­şit­li ko­nu­lar­da de­ğer­len­dir­me ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.   Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van Baş­kan­lı­ğın­da ‘İl Göç Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’ Kay­ma­kam­lar, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, be­le­di­ye­ler, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve üni­ver­si­te tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la Va­li­lik Tu­run­cu Sa­lon’da ger­çek­leş­ti­ril­di.İli­miz­de göç ala­nın­da ko­nu­la­rın ele alın­dı­ğı top­lan­tı­da gö­çün dün­ya­nın en gün­cel ko­nu­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Va­li Peh­li­van, göç ol­gu­su­nun ta­rih bo­yun­ca in­sa­noğ­lu­nun ha­ya­tın­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Baş­ta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ve ona bağ­lı Göç İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın ko­or­di­nas­yo­nun­da bü­tün il­ler­de ol­du­ğu gi­bi Mer­sin İli­miz­de de Va­li­li­ğin hi­ma­ye­sin­de il­gi­li tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın iş bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu­nu art­tır­mak, ih­ti­yaç du­yu­lan hu­sus­lar­da ge­rek­li ka­rar­la­rı al­mak ve uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la top­lan­tı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Va­li Peh­li­van, göç ile ko­nu­la­rın aza­mi has­sa­si­yet­le ta­kip edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.İl Göç İda­re­si Mü­dü­rü Hü­se­yin Ke­mal İl­day ta­ra­fın­dan ya­pı­lan “Göç Yö­ne­ti­mi­” ko­nu­lu su­nu­mun ar­dın­dan top­lan­tı,ka­tı­lım­cı­la­rın söz ala­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­ler ve alı­nan muh­te­lif ka­rar­la­rın ar­dın­dan so­na er­di. Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van, DSİ 6. Böl­ge Mü­dür Ve­ki­li Dün­dar Ga­zi Yıl­maz, Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Yal­çın, Mil­li Park­lar 7. Böl­ge Mü­dür Ve­ki­li Fa­ruk At­ma­ca ile bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de, adı ge­çen ku­rum­la­rın Mer­sin İli­miz­de­ki ya­tı­rım­la­rı ko­nu­sun­da de­ğer­len­dir­me ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. VA­Lİ ALİ HAM­ZA PEH­Lİ­VAN YA­PI­MI TA­MAM­LA­NAN OKUL­LAR­DA İN­CE­LE­ME­LER­DE BU­LUN­DU Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım prog­ra­mı kap­sa­mın­da ya­pı­mın­da son aşa­ma­ya ge­li­nen Mer­sin Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Fen ve Sos­yal Bi­lim­ler Pro­je Oku­lu ile ya­pı­mı ta­mam­la­nan To­ros­lar Ab­dül­ka­dir Gü­rüz Or­ta­oku­lu’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, bil­gi­ler al­dı.Va­li Ali Ham­za Peh­li­van ilk ola­rak Ak­de­niz İl­çe­si 3 Ocak ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Fen ve Sos­yal Bi­lim­ler Pro­je Oku­lu bün­ye­sin­de bu­lu­nan 30 Ders­lik, 3 La­bo­ra­tu­var, Ya­zı­lım ve Ro­bo­tik Kod­la­ma Atöl­ye­si, Kül­tür Sa­nat Atöl­ye­si, 120 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Pan­si­yon, 500 ki­şi­lik Tat­bi­kat Ca­mi­i, 400 Ki­şi­lik Kon­fe­rans Sa­lo­nu ve 560 ki­şi ka­pa­si­te­li Olim­pik Spor Sa­lo­nu bu­lu­nan yer­leş­ke­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Va­li Peh­li­van, ta­mam­la­nan in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ar­dın­dan de­vam eden tef­ri­şat ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da yük­le­ni­ci fir­ma yet­ki­li­le­rin­den bil­gi­ler al­dı. Va­li Ali Ham­za Peh­li­van Mer­sin Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Fen ve Sos­yal Bi­lim­ler Pro­je Oku­lu içe­ri­sin­de bu­lu­nan Tat­bi­kat Ca­mii zi­ya­re­tin­de, Yaz Ku­ran Kur­su için ca­mi­de bu­lu­nan öğ­ren­ci­le­ri zi­ya­ret et­ti. Öğ­ren­ci­ler­le soh­bet eden Va­li Peh­li­van, öğ­ren­ci­le­re çe­şit­li he­di­ye­ler ver­di.Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, da­ha son­ra in­şa­atı ta­mam­la­na­rak ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pı­lan, To­ros­lar il­çe­si Yu­suf Kı­lıç ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Ha­yır­se­ver iş in­sa­nı Fer­hat Gü­rüz ve kar­deş­le­ri ta­ra­fın­dan ba­ba­la­rı Ab­dül­ka­dir Gü­rüz adı­na yap­tı­rı­lan, bün­ye­sin­de 24 Ders­lik, La­bo­ra­tu­var, Bil­gi­sa­yar Sı­nı­fı ve 80 ki­şi ka­pa­si­te­li Kon­fe­rans Sa­lo­nu bu­lu­nan Ab­dül­ka­dir Gü­rüz Or­ta­oku­lu’nda de­vam eden çev­re dü­zen­le­me­si ve tef­ri­şat ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Va­li Peh­li­van, oku­lu ili­miz­de­ki eği­tim öğ­re­tim hiz­met­le­ri­ne ka­zan­dır­dık­la­rı için ha­yır­se­ver iş in­sa­nı Fer­hat Gü­rüz ve ai­le­si­ne te­şek­kür et­ti.(MER­SİN VA­Lİ­Lİ­Ğİ)