MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TAZİYELER  İÇİN YEMEK HİZMETİNE BAŞLADI

abdullah - 15 Ağustos 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TAZİYELER İÇİN YEMEK HİZMETİNE BAŞLADI

TAZİYE İÇİN YEMEK

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 4 mer­kez il­çe ve Tar­sus'ta va­tan­daş­la­rın acı­la­rı­na or­tak ol­mak adı­na ta­zi­ye­le­re ye­mek ulaş­tır­ma hiz­me­ti­ne baş­la­dı. To­ros­lar il­çe­si De­mir­taş Ma­hal­le­si’nde fa­ali­ye­te ge­çi­ri­len pi­şi­rim fı­rı­nın­da, ta­lep­te bu­lu­nan tüm ta­zi­ye sa­hip­le­ri­ne ilk gün için 50 por­si­yon­luk lah­ma­cun pa­ket­le­ri ha­zır­la­nıp tes­lim edi­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 'Ma­hal­le Mut­fak­la­rı' ve '1 Ek­mek 1 Çor­ba' gi­bi va­tan­daş­la­rın sof­ra­la­rı­na ulaş­tı­rıp, gö­nül­le­ri­ni ısı­tan hiz­met­le­re bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Ta­zi­ye sa­hi­bi va­tan­daş­la­rın acı­sı­na or­tak ol­mak adı­na, ye­mek hiz­me­ti ha­ya­ta ge­çi­ril­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len hiz­met kap­sa­mın­da, acı­lı ai­le­le­re ta­lep doğ­rul­tu­sun­da ilk gün ye­me­ği ola­rak 50 por­si­yon­luk lah­ma­cun pa­ket­le­ri ha­zır­la­na­rak ulaş­tı­rı­lı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Sos­yal Hiz­met­ler Şu­be Mü­dü­rü Öz­lem Ya­şar, “Bu ye­ni hiz­me­ti­miz­de ta­zi­ye sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­zın lis­te­si­ni, gün­lük ola­rak Me­zar­lık­lar Da­ire­si’nden alı­yo­ruz. Er­te­si sa­bah ir­ti­bat gö­rev­li­miz ai­le­le­ri tek tek arı­yor; Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ve ta­zi­ye ma­saj­la­rı­nı ile­ti­yor, hiz­me­ti­miz hak­kın­da bil­gi ve­ri­yor. İlk gün ye­me­ği ola­rak dü­şü­nüp plan­la­dı­ğı­mız hiz­met­te, va­tan­da­şı­mız eğer is­tek­te bu­lu­nur­sa, ken­di­le­ri­ne 1 öğün­lük ve 50 ki­şi­lik ol­mak üze­re ye­me­ği­mi­zi ulaş­tı­rı­yo­ru­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, Mer­sin’in her nok­ta­sın­da bü­tün va­tan­daş­la­ra ulaş­ma­ya, iyi gün­de ve kö­tü gün­de yan­la­rın­da ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen Ya­şar, “Ve­fat son­ra­sı, ve­fat eden­le­rin ya­kın­la­rı çok zor za­man­lar ge­çi­ri­yor. Ai­le üye­le­ri yıp­ran­mış olu­yor. Bu sü­reç­te ye­mek ha­zır­la­ma te­la­şı­na düş­me­sin­ler di­ye, ilk gün ye­me­ği­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak biz üst­len­me­ye ka­rar ver­dik. Hiz­me­ti­miz şim­di­lik Mer­sin’in 4 mer­kez il­çe­si ve Tar­sus’ta baş­la­dı. Za­man­la yay­gın­laş­tır­ma­yı dü­şü­nü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)