MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI  BİR DENETİMİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

abdullah - 13 Ağustos 2022 Cumartesi

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI BİR DENETİMİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

MESKİ DENETİMDEN GEÇTİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı; Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan “Çev­re Öl­çüm ve Ana­liz La­bo­ra­tu­var­la­rı Ye­ter­lik Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­ti­mi ba­şa­rıy­la geç­ti. MES­Kİ Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı; sü­rek­li ken­di­ni ge­liş­ti­ren, ye­ni­li­ğe açık ve de­ne­yim­li ça­lı­şan­la­rıy­la her yıl dü­zen­li ola­rak TÜR­KAK ta­ra­fın­dan “TS EN ISO/IEC 17025:2017 De­ney ve Ka­lib­ras­yon La­bo­ra­tu­var­la­rı­nın Ye­ter­li­li­ği İçin Ge­nel Ge­rek­li­lik­le­r” stan­dar­dı kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­le­re ek ola­rak, bu yıl ilk de­fa “Çev­re Öl­çüm ve Ana­liz La­bo­ra­tu­var­la­rı Ye­ter­lik Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da ‘Kent­sel Atık­su Arı­tı­mı Yö­net­me­li­ği’ne ta­bi ola­rak atık­su mat­rik­sin­de de­ne­ti­me ka­tıl­dı. Ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ger­çek­le­şen de­ne­tim son­ra­sın­da ya­pı­lan ka­pa­nış top­lan­tı­sın­da, de­net­çi­le­rin yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı­nın; tek­nik bil­gi ve yet­kin­lik­le­ri­nin üst se­vi­ye­de, ekip ru­hu ve tec­rü­be­le­ri­nin ise et­ki­le­yi­ci ol­du­ğu be­lir­til­di. De­ne­tim­ci­ler; ilk de­fa bu kap­sam­da de­ne­ti­me gi­ren bir la­bo­ra­tu­var açı­sın­dan bak­tık­la­rın­da; da­ha ön­ce bu ka­dar ha­zır­lık­lı bir la­bo­ra­tu­var­la kar­şı­laş­ma­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı­lar. Yet­ki­len­dir­me sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan MES­Kİ atık­su arıt­ma te­sis­le­ri­nin “iç iz­le­me­” nu­mu­ne­le­ri­nin ana­liz­le­ri; MES­Kİ Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı’nda ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ve Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı res­mi lo­go­suy­la ra­por­la­ma ya­pı­la­bi­le­cek.