ÇOCUKLARA ÇİKOLATALI CUPCAKE VE LİMONATA

abdullah - 13 Ağustos 2022 Cumartesi

ÇOCUKLARA ÇİKOLATALI CUPCAKE VE LİMONATA

LİMONATA VE CUPCAKE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı, 4 mer­kez il­çe­de ya­şa­yan ço­cuk­la­ra “Va­hap Am­ca ile Tat­lı Gün­le­r” pro­je­si­nin 2. aşa­ma­sı kap­sa­mın­da çi­ko­la­ta­lı cup­ca­ke ve li­mo­na­ta da­ğı­tı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de gö­rev ya­pan pas­ta şe­fi Ca­nan Ba­rı­şoğ­lu ta­ra­fın­dan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait ima­lat­ha­ne­de üre­ti­len cup­ca­ke­ler, yi­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait Aş­ha­ne’de pa­ket­le­ne­rek, ekip­ler ta­ra­fın­dan baş­ta de­za­van­taj­lı ço­cuk­lar ol­mak üze­re Mer­sin­de­ki tüm ço­cuk­la­ra da­ğı­tı­lı­yor. Geç­ti­ği­miz yaz li­mon­lu don­dur­ma da­ğı­tı­mı ya­pa­rak ço­cuk­la­rı mut­lu eden ekip­ler, bu se­ne ise cup­ca­ke ve li­mo­na­ta da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ço­cuk­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği ça­lış­ma hak­kın­da bil­gi ve­ren Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ço­cuk Ge­li­şim­ci­si Gül­çin Atar, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ço­cuk­la­rı­mı­zı gü­lüm­set­me­ye, on­la­rın mut­lu­luk­la­rı­na kat­kı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu an­lam­da da­ha ön­ce li­mon­lu don­dur­ma da­ğı­tım pro­je­miz ol­muş­tu. Şim­di ise cup­ca­ke ve li­mo­na­ta da­ğı­tı­mı­mız var. Ço­cuk­la­rı­mız mut­lu olu­yor, biz de mut­lu olu­yo­ruz. Pro­je­miz kap­sa­mın­da ço­cuk­la­rı­mı­za cup­ca­ke da­ğıt­ma­ya yaz bo­yun­ca de­vam ede­rek, on­la­rın mut­lu­luk­la­rı­na or­tak ola­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir’den buz gi­bi L vi­ta­mi­ni Öte yan­dan Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ko­or­di­ne­sin­de “Bü­yük­şe­hir’den buz gi­bi L vi­ta­mi­ni­” slo­ga­nıy­la el ya­pı­mı buz gi­bi li­mo­na­ta da­ğı­tım­la­rı da baş­la­dı. Ço­ğun­luk­la be­den gü­cü ile ça­lı­şan va­tan­daş­la­rın yo­ğun ol­du­ğu böl­ge­ler­de da­ğı­tı­lan an­ne elin­den çık­mış gi­bi lez­zet­li, sağ­lık­lı ve kat­kı­sız li­mo­na­ta­lar, sı­cak yaz gün­le­rin­de emek­çi­le­rin içi­ni se­rin­le­ti­yor. Da­ğı­tım­lar haf­ta içi her gün Tar­sus ve 4 mer­kez il­çe­nin be­lir­le­nen bir nok­ta­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.