MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KONSER  ETKİNLİKLERİ TÜM KENTİ SARDI..

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KONSER ETKİNLİKLERİ TÜM KENTİ SARDI..

TÜM KENTİ SARDI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet yü­rü­ten Kent Or­kes­tra­sı, ken­ti ez­gi­ler­le dol­du­ru­yor. Yaz bo­yun­ca bir­çok nok­ta­da kon­ser ve­ren Kent Or­kes­tra­sı, bu kez de Er­dem­li il­çe­si Kız­ka­le­si Ma­hal­le­si’nde va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. Ta­til, spor, mü­zik bir ara­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu (TVF) iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen ‘Pro Be­ach To­ur Plaj Vo­ley­bo­lu Tür­ki­ye Tu­ru Mer­sin Eta­bı’ Kız­ka­le­si sa­hi­lin­de start ver­miş­ti. 17 er­kek, 12 ka­dın ta­kı­mı­nın kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti­ği, Tür­ki­ye’nin ya­nı sı­ra KKTC ve Uk­ray­na’dan da spor­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­la­rın ak­şa­mın­da Kız­ka­le­si sa­hi­lin­de, Bü­yük­şe­hir Kent Or­kes­tra­sı sah­ne al­dı. Pop mü­zi­ği­nin bir­bi­rin­den gü­zel eser­le­ri­nin ses­len­di­ril­di­ği kon­ser­de hem Mer­sin­li­ler, hem de ta­til için Mer­sin’e ge­len va­tan­daş­lar ke­yif­li bir yaz ak­şa­mı ge­çir­di. İn­gil­te­re’den ta­til için Kız­ka­le­si’ne ge­len Em­rah Te­re­ci, gün için­de vo­ley­bol tur­nu­va­la­rı­nı iz­le­yip, ak­şam da kon­ser et­kin­li­ği­ne ka­tıl­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Çok gü­zel. İlk de­fa böy­le bir eğ­len­ce ya­şı­yo­ruz. Do­lu do­lu eğ­len­dik. 2 gü­nü­müz da­ha var. İna­na­mı­yo­rum, her şey muh­te­şe­m” de­di. Ada­na’dan ta­til için ge­len İc­lal Eki­ci de “Çok gü­zel. Çok mem­nun ol­duk, te­şek­kür edi­yo­ruz Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne. İn­san­la­rı bu ka­dar mut­lu edi­yor, bu ka­dar eğ­len­di­ri­yor. Çok gü­zel bir ba­şa­rı, teb­rik edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Ma­ri­na Akus­tik Sah­ne’den de ez­gi­ler yük­sel­di Bü­yük­şe­hir’in Kül­tür Park’ta Cu­ma ve Cu­mar­te­si ak­şam­la­rı dü­zen­le­di­ği “A­kus­tik Kon­ser­le­r” kap­sa­mın­da Ma­ri­na Akus­tik Sah­ne’de ger­çek­le­şen kon­ser­le­re ka­tı­lan Mer­sin­li­ler de, can­lı mü­zik eş­li­ğin­de ke­yif­li bir yaz ak­şa­mı ya­şa­dı. Ma­ri­na Akus­tik Sah­ne’de 19.00’da DJ per­for­man­sı ile baş­la­yıp 21.0023.30 sa­at­le­ri ara­sın­da de­vam eden kon­ser­ler­de, her yaş­tan Mer­sin­li ay­nı şar­kı­lar­da bir ara­ya ge­li­yor. Bü­yük­şe­hir’in üc­ret­siz kon­ser­le­ri ile hem ye­rel mü­zis­yen­le­re kat­kı sağ­la­nı­yor, hem de Mer­sin­li­ler mü­zi­ğe do­yu­yor. Bü­yük­şe­hir’in eş za­man­lı kon­ser prog­ra­mı ara­sın­da ay­rı­ca, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Türk Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu da Si­lif­ke il­çe­sin­de Çal­tı­boz­kır La­van­ta Ha­sat Top­la­ma Şen­li­ği’nde et­kin­li­ğe ka­tı­lan va­tan­daş­lar için, ke­yif­li bir kon­ser ver­di