“YAZ DOSTUM” KONSERLERİ İLE YAZ  AKŞAMLARI DOLU DOLU GEÇİYOR

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

“YAZ DOSTUM” KONSERLERİ İLE YAZ AKŞAMLARI DOLU DOLU GEÇİYOR

YAZ DOSTUM KONSERLERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen “Yaz Dos­tu­m” kon­ser­le­riy­le, va­tan­daş­lar ke­yif­li yaz ak­şam­la­rı ge­çi­ri­yor. Mer­sin­li va­tan­daş­la­rın ya­nı sı­ra, ta­til için Mer­sin’e ge­len çok sa­yı­da va­tan­daş, dü­zen­le­nen kon­ser­ler­de do­ya­sı­ya eğ­le­ne­rek ta­ti­lin ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. Mü­zik­se­ver­ler, ‘Yaz Dos­tum’ kon­ser­le­rin­de bu­lu­şu­yorBü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kent ge­ne­lin­de kül­tü­rel ve sa­nat­sal et­kin­lik­le­ri yay­mak için bir­çok et­kin­lik dü­zen­ler­ken, 7’den 70’e her­ke­sin sos­yal­leş­me­si ve mü­zi­ğe doy­ma­sı için dü­zen­le­di­ği kon­ser­le­ri de sür­dü­rü­yor.Er­dem­li il­çe­si Tö­mük Ma­hal­le­si Öner Si­te­si önün­de ger­çek­leş­ti­ri­len kon­ser­de, se­vi­len sa­nat­çı Ha­luk Şaş sah­ne al­dı. Türk pop mü­zi­ği­nin 80’li ve 90’lı yıl­la­ra ait bir­bi­rin­den gü­zel par­ça­la­rı­nın hep bir ağız­dan söy­len­di­ği kon­se­re, va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. Ha­luk Şaş, 10 ki­şi­lik mü­zis­yen eki­biy­le ses­len­dir­di­ği 40 par­çay­la ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin et­kin­lik tak­vi­mi­ne gö­re fark­lı kon­sept­ler­de ha­zır­la­nan kon­ser­ler de­vam ede­cek.