MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN AĞUSTOS AYI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ YAPILDI

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN AĞUSTOS AYI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ YAPILDI

BÜYÜKŞEHİR AĞUSTOS BELEDİYE MECLİSİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 2022 yı­lı Ağus­tos ayı 1. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda; ida­re­den ge­len 22, ko­mis­yon­la­ra ha­va­le edi­len 17 ol­mak üze­re top­lam 39 mad­de gö­rü­şül­dü. “Ya­şa­nan­lar­dan, ken­ti­miz ve de­mok­ra­si adı­na bü­yük üzün­tü duy­du­m” Mer­sin gün­de­mi­ni ge­çen haf­ta en çok meş­gul eden ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin, 28 Tem­muz’da ger­çek­leş­ti­ri­len Ak­de­niz Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ola­ğa­nüs­tü Mec­lis Top­lan­tı­sı’ndan ön­ce HDP’li 5 Mec­lis Üye­si’nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Bil­di­ği­niz gi­bi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri­miz Bed­ri­ye Kuş ve Ali Tan­rı­ver­di’nin de ara­la­rın­da ol­du­ğu Ak­de­niz Be­le­di­ye­si’nin 5 Mec­lis Üye­si, geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da gö­zal­tı­na alın­dı ve 1 gün son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı­lar. Son de­re­ce önem­li ka­rar­la­rın alı­na­ca­ğı Ola­ğa­nüs­tü Mec­lis Top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de, se­çil­miş Mec­lis üye­le­ri­nin gö­zal­tı­na alın­ma­la­rı, Mec­lis’in iş­le­yi­şi­ni ve alı­nan ka­rar­la­rı sa­kat­la­mış­tır. Mec­lis üye­le­ri gö­zal­tın­day­ken, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si grup söz­cü­mü­zün tüm uya­rı­la­rı­na kar­şın, 38 üye­li Mec­lis’te salt ço­ğun­luk bi­le sağ­la­na­ma­mış­ken, ıs­rar­la top­lan­tı­ya de­vam edil­me­si ve ka­rar­la­rın alın­ma­sı, iyi ni­yet­ten ve de­mok­ra­tik ta­vır­dan ma­ale­sef çok uzak­tır. Ya­şa­nan­lar­dan ken­ti­miz ve de­mok­ra­si adı­na bü­yük üzün­tü duy­du­ğu­mu ifa­de et­mek is­te­rim. Mer­sin, hu­zu­run ba­rı­şın ve bir­li­ğin ken­ti­dir. Bu özel­li­ği bo­za­cak gi­ri­şim­le­re fır­sat ver­me­me­li­yiz. Bu de­ğer­le­ri­mi­ze ve de­mok­ra­si­mi­ze sa­hip çık­mak, he­pi­mi­zin or­tak so­rum­lu­lu­ğu­du­r” di­ye ko­nuş­tu. “MES­Kİ, ya­sa­lar ne di­yor­sa onu uy­gu­lu­yo­r” Baş­kan Se­çer, Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda Cum­hur İt­ti­fa­kı’na men­sup bir Mec­lis Üye­si’nin iş yer­le­rin­de ka­çak su kul­lan­dı­ğı­na da­ir ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler üze­ri­ne, “An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la, bu atık su be­de­li ce­za­sı ve bu ko­nuy­la il­gi­li MES­Kİ da­ha ön­ce yap­tı­ğı tu­ta­nak­ta şir­ket­ler ara­sın­da bir prob­lem ol­du­ğu­nu gö­rü­yor. On­lar­la il­gi­li ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pı­yor. Bu tip ko­nu­la­rın bu şe­kil­de tar­tı­şıl­ma­sı­nın kim­se­ye bir fay­da­sı yok. Eğer mev­zu­ata uy­gun ol­ma­yan bir şe­kil­de su kul­la­nı­mı, atık su be­de­li ce­za­sı var­sa biz ce­za ta­hak­kuk edi­yo­ruz. Be­le­di­ye ol­sun, ka­mu ku­rum­la­rı ol­sun, şa­hıs­lar ol­sun hiç fark et­me­z” de­di.  Her­ke­sin şe­be­ke­den alı­nan iç­me su­yu­nun ve­ya atık su mev­zu­atın­dan kay­nak­lı bir abo­ne­lik ko­nu­sun­da, atık su­yun ver­gi­si­ni öde­mek zo­run­da ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Se­çer, “El­bet­te ya­sa­la­ra uy­gun ha­re­ket et­me­ye­ne, ge­rek­li mü­ey­yi­de­yi uy­gu­la­ya­lım. Şim­di bu­ra­da MES­Kİ hiç­bir ay­rım yap­ma­dan bu­nu ya­pı­yor. Ken­di be­le­di­ye­mi­zin sa­ya­cın­da bi­le bir so­run var­sa, biz ona ce­za ta­hak­kuk edi­yo­ruz. Ya­sa­lar ney­se uy­gu­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Biz de ku­ru­mu­muz­da, abo­ne­lik ko­nu­sun­da bir cid­di­ye­ti sağ­la­ma pe­şin­de­yiz. MES­Kİ’nin de ta­vır ve dav­ra­nı­şı­nı böy­le gör­me­ni­zi is­ti­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Kim­se­nin ira­de­si ipo­tek al­tın­da de­ğil­di­r” Baş­kan Se­çer, Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül­tak’ın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde alı­nan ka­rar­la­rın, Ak­de­niz Be­le­di­ye Mec­li­si’ni de et­ki­le­di­ği yö­nün­de­ki eleş­ti­ri­le­ri­ne ya­nıt ve­rir­ken, “El­bet­te ki Mec­lis dı­şın­da, Baş­kan­lar, Mec­lis üye­le­ri ara­la­rın­da ya­pı­cı bir ta­kım gö­rüş­me­ler ya­pa­bi­lir, ama Sa­yın Gül­tak’ın Mec­lis üye­le­ri­mi­ze yö­ne­lik; ‘Siz Bü­yük­şe­hir’e borç­lan­ma ver­mi­yor­su­nuz. Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da biz de Ak­de­niz'e ver­mi­yo­ruz’ gi­bi suç­la­ma­la­rı­nı red­de­di­yo­ruz. Böy­le bir şe­yin ol­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Kim­se­nin ira­de­si ipo­tek al­tın­da de­ğil­dir. He­le he­le Ak­de­niz'de gru­bu bu­lu­nan ken­di par­ti­min, di­ğer par­ti­le­rin, kim­se­nin ta­li­ma­tı­na ih­ti­ya­cı yok­tur. An­cak şu ola­bi­lir; her za­man tav­rı­mı­zı açık ko­yu­yo­ruz. Di­yo­ruz ki; ‘be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın hiz­met nok­ta­sın­da eli­nin, aya­ğı­nın bağ­lan­ma­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­ruz.’ Ya­ni Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nde Va­hap Se­çer’e borç­lan­ma yet­ki­si ver­mi­yor­sa­nız ve bu­nu bir akıl çer­çe­ve­sin­de si­ze izah ede­bi­li­yor­sa, bu­nun adı en­gel­le­me­di­r” de­di.Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül­tak’ın borç­lan­ma yet­ki­si için is­te­di­ği meb­la­ğın 50 mil­yon li­ra ol­ma­sı­na da dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Si­zin Mec­lis yet­ki­si­ne ta­bi olan kıs­mı 27 mil­yon TL'dir. Oy­sa ki ben bi­li­yo­rum, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de en azın­dan ken­di par­ti gru­bu­mun gö­rü­şü­nü açık­ça ifa­de ede­yim; bu borç­lan­ma mik­ta­rı­nın ta­ra­fı­nı­za ve­ril­me­sin­de her­han­gi bir so­run, sı­kın­tı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di ar­ka­daş­lar. Bir akıl çer­çe­ve­sin­de Mec­lis yet­ki­sin­de­ki borç­lan­ma­yı Sa­yın Gül­tak’a ve­rin, o ora­da kal­sın. Ben bir ar­sa sa­tı­şı, bir ar­sa­nın bir ka­mu ku­ru­mu­na tah­si­si ko­nu­su­na gi­re­mem. Bu si­zin­le, Mec­lis üye­le­ri­niz ara­sın­da­ki ko­nu­du­r” di­ye ko­nuş­tu. “20 yıl­lık bir ik­ti­da­rın, Ak­de­niz Sa­hil Yo­lu’nu ya­pa­ma­ma­sı eleş­ti­ri­lir, ya­pıl­ma­sı övül­me­z” Mec­lis top­lan­tı­sın­da D400 Ka­ra­yo­lu’nun ya­pı­mı ko­nu­su­nun da gün­de­me gel­me­si üze­ri­ne ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, “Tür­ki­ye, dün­ya­nın 20 bü­yük eko­no­mi­sin­den bi­ri. Böy­le bü­yük bir büt­çe kul­la­nan bir hü­kü­me­tin, 20 yıl­da Ak­de­niz Sa­hil Yo­lu’nu ya­pa­ma­ma­sı eleş­ti­ri­lir, ya­pıl­ma­sı övül­mez. 20 yıl ön­ce de bu ül­ke­de hü­kü­met­ler var­dı, on­lar da çok de­ğer­li ça­lış­ma­lar yap­tı. Bu­gün üze­rin­de se­ya­hat et­ti­ği­miz yol­lar 2002'den son­ra ya­pıl­ma­dı.        D400 Ka­ra­yo­lu 1950'li yıl­lar­da ya­pıl­dı, ge­niş­le­til­di. Yi­ne 80'li, 90'lı yıl­lar­da oto­ban di­ye an­dı­ğı­mız Çeş­me­li’ye ka­dar olan gü­zer­gah ya­pıl­dı ve on­dan son­ra da ba­kın son 20 yıl­da da ha­len ta­mam­la­na­ma­dı. Ben mil­let­ve­ki­liy­ken prog­ram­day­dı, 12 se­ne içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak de­ni­li­yor­du. Üze­rin­den 1213 yıl geç­ti, ha­la bir ar­pa bo­yu yol gi­di­le­me­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Se­çer, Mec­lis otu­ru­mun­da ay­rı­ca 2 gün­dem mad­de­sin­de ıs­rar ka­ra­rı ara­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ‘Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’ üye­li­ğin­den ay­rıl­ma ve Er­dem­li Ala­ta Hal Te­si­si’nde 52 ba­ğım­sız bö­lü­mün 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu’nun 18. Mad­de­si­nin (e) ben­di­ne is­ti­na­den sa­tı­şı için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye En­cü­me­ni’ne yet­ki ve­ril­me­si ko­nu­la­rın­da 41 oy­la ka­rar­da ıs­rar edi­le­rek, 2 tek­lif de red­de­dil­di. “O­lum­lu bir ka­rar çı­kar­sa, ya­pı­lan imar de­ği­şik­li­ği tek­rar Mec­li­se ge­le­ce­k” Ak­de­niz il­çe­si kent mer­ke­zi ye­ni­le­me ala­nı ile il­gi­li tek­li­fin gün­de­me gel­me­si üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, “Bu ko­nu kent mer­ke­zin­de top­lam 59,47 hek­tar­lık alan­da ya­pı­la­cak olan ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bir ko­nu ve önem­li bir ko­nu. 1. Etap pro­je ala­nın­da Avan pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı biz baş­lat­mış­tık. Bu­nun ka­ra­rı­nı da 14 Ağus­tos 2020 ta­ri­hin­de Mec­lis’ten al­mış­tık. Bu­ra­da be­lir­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Avan pro­je kap­sa­mın­da Za­fer Çar­şı­sı’ndan Kır­mı­zı La­ci­vert İş Ha­nı’na, Ba­lık Pa­za­rı’ndan Ka­sap­lar Çar­şı­sı’na ka­dar, Azak Han’dan di­ğer böl­ge­le­re ka­dar yak­la­şık 50 de­kar­lık alan­da önem­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Kent Mer­ke­zi Ye­ni­le­me Ala­nı, 1. Etap Pro­je Ala­nı Ko­ru­ma Amaç­lı İmar Pla­nı de­ği­şik­li­ği, ya­ni bu­gün Mec­lis’in gün­de­mi­ne ge­len bu ko­nu, 12 Ma­yıs 2022 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ko­mis­yon­da bek­li­yor. Ne­dir bu? Bir gö­rüş ve­ri­le­cek, bu gö­rüş doğ­rul­tu­sun­da olum­lu ol­ma­sı du­ru­mun­da ko­ru­ma amaç­lı imar pla­nı de­ği­şik­li­ği, Ada­na Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu'nda gö­rü­şü­le­cek ve ka­ra­ra bağ­la­na­cak. Şim­di o aşa­ma­da­yız. Ya­ni ko­mis­yon­da ka­bul edi­len bu de­ği­şik­lik ta­le­bi, bu­ra­da da ka­bul edi­lir­se Ada­na Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu’na gi­de­cek. Ora­da da olum­lu bir ka­rar çı­kar­sa, ya­pı­lan imar de­ği­şik­li­ği tek­rar Mec­li­se ge­le­ce­k” de­di. “Çok Amaç­lı Kül­tür Mer­ke­zi plan­la­nı­yo­r” Pro­je kap­sa­mın­da Kır­mı­zı La­ci­vert İş Ha­nı ve İl Özel İda­re Bi­na­sı’nın bu­lun­du­ğu alan­da Çok Amaç­lı Kül­tür Mer­ke­zi ta­sar­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Se­çer, “Bu ala­nın gü­ney bi­ti­şi­ğin­de yer alan Za­fer Çar­şı­sı'nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de, Ada­na Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan mev­cut ve­ri­ler ışı­ğın­da, ki­li­se ka­lın­tı­sı ol­ma ih­ti­ma­li be­lir­til­di­ğin­den bu ala­na mey­dan öne­ri­si ge­ti­ril­miş­tir. Za­fer Çar­şı­sı’nın bu­lun­du­ğu ala­na, biz kent mer­ke­zi ta­sar­lı­yo­ruz. Hur­ma­lı Han’ın ol­du­ğu böl­ge­ye, Mer­sin'e öz­gü za­na­at­la­rın yer al­dı­ğı atöl­ye­ler ve ti­ca­ri üni­te­ler ta­sar­lan­mış. Ba­lık Pa­za­rı ve Ka­sap­lar Çar­şı­sı'nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de yer alan tes­cil­li kül­tür var­lık­la­rı­nı ön pla­na çı­ka­ra­cak şe­kil­de, bu ala­nın ku­ze­yin­de ve do­ğu­sun­da mey­dan öne­ri­le­ri di­le ge­ti­ril­miş. Azak Han’ın do­ğu­sun­da yer alan böl­ge­de ise sa­nat ga­le­ri­si ve ço­cuk kü­tüp­ha­ne­si içe­ren kül­tü­rel te­sis ala­nı, öğ­ren­ci yurt bi­na­sı­nı içe­ren sos­yal te­sis ala­nı ve mey­dan öne­ri­si ge­ti­ril­miş­tir. Bun­lar ta­bi ki Avan pro­je­de yer alan dü­şün­ce­ler. Da­ha son­ra bun­lar uy­gu­la­ma plan­la­rıy­la ha­yat bu­la­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Za­fer Çar­şı­sı, Ba­lık Pa­za­rı ve Ka­sap­lar Çar­şı­sı; bu 3 ko­nu önem­li­” Za­fer Çar­şı­sı, Ba­lık Pa­za­rı ve Ka­sap­lar Çar­şı­sı ile il­gi­li ka­mu­oyu­na de­tay­lı de­ğer­len­dir­me ya­pan Se­çer, “Şim­di ka­mu­oyu­nun ay­dın­lan­ma­sı açı­sın­dan bu bil­gi­le­ri ve­ri­yo­rum. Za­fer Çar­şı­sı, Ba­lık Pa­za­rı ve Ka­sap­lar Çar­şı­sı; bu 3 ko­nu önem­li. Ne­den önem­li? Çün­kü Za­fer Çar­şı­sı’nda bi­zim es­naf­la­rı­mız, ki­ra­cı­la­rı­mız var. Biz bu­ra­ya iliş­kin ne ya­pa­bi­li­riz? Ora­da­ki va­tan­daş da, ki­ra­cı­la­rı­mız da bir an­da dük­kan­sız kal­ma­sın di­ye or­tak bir ça­lış­ma yü­rü­te­bi­li­riz di­ye dü­şün­dük. Ama gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la tek ta­raf­lı bir bek­len­ti doğ­du. Bu hak­lı­dır, hak­sız­dır onu tar­tış­ma­ya­ca­ğım. Va­tan­daş tır­nak için­de ‘hak­lı­dır’ fel­se­fe­sin­de. Va­tan­da­şın böy­le bir ta­le­bi ol­du. Biz de bir ça­lış­ma yap­tık. Uy­gun yer bu­la­ma­dı­k” de­di. Ad­li­ye Bi­na­sı’na ila­ve bir bi­na ya­pı­la­ca­ğı­nı ve Ad­li­ye Bi­na­sı’nın ya­nın­da Bü­yük­şe­hir’e de ait bir yer ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “Ad­li­ye’nin biz­den ta­le­bi üze­ri­ne biz şöy­le bir ce­vap ver­dik. ‘Bi­zim de ye­re ih­ti­ya­cı­mız var. An­cak bi­zim de ih­ti­ya­cı­mı­zı gö­re­bi­le­cek Mil­li Em­lak'a ait yer­ler var­sa biz on­la­rı ala­lım. Ya­ni bir be­ca­yiş şek­lin­de de­ğil, ama üç aşa­ğı beş yu­ka­rı 10 li­ra de­ğe­rin­de bir gay­ri­men­kul ve­re­lim. Ad­li­ye Bi­na­sı ge­niş­le­sin, ama bi­zim de ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak bir yer bu­la­lım. Çün­kü yer ih­ti­ya­cı­mız var. Bi­zim öy­le bir ar­sa zen­gin­li­ği­miz yok. ‘Bi­ze de Mil­li Em­lak'ın uy­gun yer­le­rin­den ve­ril­sin, hem ad­li­ye­nin işi gö­rü­lür hem de be­le­di­ye­nin işi gö­rü­lür’ di­ye yo­la çık­tık. An­cak bir tür­lü iş iler­le­me­yin­ce, Ad­li­ye’nin de işi acil olun­ca, açık­ça­sı ben­den de ta­lep edi­lin­ce, iş­ler ak­sa­ma­sın di­ye rı­za gös­ter­dim ve şu an­da da iş­lem­le­ri de­vam edi­yor. Ya­ni biz Ad­li­ye’nin ya­nın­da­ki ar­sa­mı­zı Ad­li­ye’ye ve­re­ce­ğiz. Çün­kü aci­len ora­ya ila­ve bi­na yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Ad­li­ye’de bir sı­kın­tı ol­ma­sın di­ye bu­nu da hız­lan­dı­rı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan son­ra­ki gö­rüş­me­le­re de de­ği­nen Se­çer, “Son gel­di­ği­miz nok­ta­da biz Za­fer Çar­şı­sı’nı her hal ve şart­ta bo­şalt­mak zo­run­da­yız. Çün­kü Kır­mı­zı La­ci­vert’i yık­mak zo­run­da­yız. Afet ris­ki ta­şı­yan bir bi­na ol­du­ğu gi­bi, za­ten eğer biz es­ki kent mer­ke­zin­de ye­ni­len­me ça­lış­ma­sı ya­pa­cak­sak mi­henk nok­ta­sı ora­sı. Ora­yı aç­ma­mız la­zım, ora­yı te­miz­le­me­miz, bir mey­dan yap­ma­mız la­zım, kay­da de­ğer bir şey yap­ma­mız la­zı­m” de­di. “T­ren Ga­rı’ndan GMK'ya ka­dar, İs­tik­lal Cad­de­si’ni dü­zen­li­yo­ru­z” İs­tik­lal Cad­de­si’nde dü­zen­len­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı­ğı­nı da be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor ar­ka­daş­lar. Tren Ga­rı’ndan GMK'ya ka­dar, İs­tik­lal Cad­de­si’ni dü­zen­li­yo­ruz. Öz­gür Ço­cuk Par­kı’na ka­dar tek yön, on­dan son­ra mev­cut ha­liy­le iki yön ya­pa­ca­ğız za­ten. MES­Kİ'nin ye­ni bi­na­sı­nın, ya da ye­ni yap­tı­ğı­mız kat­lı oto­par­kın ya­nın­da Öğ­ret­me­ne­vi var, ora­da da bir alan var. Biz de; ‘Mil­li Em­lak bu­ra­yı bi­ze ve­rir­se, biz de Za­fer Çar­şı­sı’nda­ki es­na­fa uy­gun ti­ca­ri alan­la­rı he­men kı­sa bir sü­re­de pro­je ya­par, oluş­tu­ru­ruz. Son­ra da ora­da­ki es­naf­la­rı­mı­zı bu­ra­ya alı­rız ve bu işi de böy­le­ce çöz­müş olu­ruz’ de­dik. Bu tek­lif ya da bu dü­şün­ce siz­ler ta­ra­fı­nız­dan da bi­li­ni­yor ve bek­le­me­de­yiz. Bu ko­nu­da biz gi­ri­şim­de bu­lun­duk, ya­zı­la­rı­nı yaz­dık. En uy­gun yer bi­ze ora­sı gel­di. Çün­kü ora­sı da kent mer­ke­zi. MES­Kİ'nin ye­ni bi­na­sı da ora­da, kat­lı oto­park da va­r” di­ye ko­nuş­tu. “Çar­şı­nın ka­rış­ma­sı­na ben kar­şı­yı­m” Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda Ka­sap­lar Çar­şı­sı’nı da de­ğer­len­di­ren Baş­kan Se­çer, “Ka­sap­lar Çar­şı­sı es­na­fı­na ‘Bu­nu si­ya­si bir po­le­mik ha­li­ne ge­ti­rir­se­niz bu iş çö­zül­mez’ de­dim. Biz de de­riz ki ‘Ya­sa­lar­la ha­re­ket ede­lim’. Ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı var­dır, ka­mu­laş­tır­ma­lar fa­lan, biz böy­le yak­laş­mı­yo­ruz. Bel­li bir be­del kon­muş, 17 met­re­ka­re dük­ka­nın fi­ya­tı 380 bin TL ile 430 bin TL gi­bi bir ra­kam­la fi­yat­lan­dı­rıl­mış. Fark­lı gö­rüş­ler alın­mış. Ben ora­da söy­le­dim, bu­ra­da da söy­le­ye­ce­ğim. Ben 400 bin TL’lik ye­re 600 bin TL ve­re­mem, ama 300 bin TL’de ve­re­mem. Şim­di ben ki­min ma­lı­nı ki­me alı­yo­rum. Ka­mu­nun ma­lı­nı ka­mu­ya alı­yo­rum. Al­dı­ğım ka­mu­yu da, sa­tın al­dı­ğım ka­mu­yu da ih­ya ede­cek ya da ucuz bir mal al­ma gi­bi bir ama­cım ola­maz. Ney­se hak, ye­ri­ni bul­sun. Ama çar­şı­yı ka­rış­tı­ran­lar var. Çar­şı ka­rış­tı­ğı za­man iş­ler yü­rü­mü­yor. Çar­şı­nın ka­rış­ma­sı­na ben kar­şı­yı­m” de­di. Ra­kam­la­rın ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de be­lir­le­ne­bi­le­ce­ği­ni, ra­ka­mı be­ğe­ne­nin sa­tı­şı ya­pa­ca­ğı­nı, yok­sa ka­mu­laş­tır­ma ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Fi­yat uy­gun bu­lun­maz­sa mah­ke­me yo­lu açık. An­cak Sa­yın Gül­tak es­na­fa ‘Biz ora­ya kre­di bu­lu­ruz, hi­be kre­di­si ya­pa­rız, bir ku­ruş da si­zin ce­bi­niz­den pa­ra çık­maz’ gi­bi bir şey söy­le­miş. Bu­nun üze­ri­ne ben de, ‘O za­man böy­le bir hi­be bul­sun­lar, ba­ri Mer­sin'e bir kat­kı ol­sun, si­ze de bir kat­kı ol­sun. Biz pro­je­yi za­ten yü­rü­tü­yo­ruz, he­men hi­be­yi ge­tir­sin­ler, siz­den de bir ku­ruş al­ma­ya­lım, bu res­to­ras­yo­nu ya­pa­lım. Dük­kan­lar da siz­de kal­sın’ de­dim. Ba­na es­na­fın ak­tar­dı­ğı bu. Ama şu an­da be­nim böy­le bir im­ka­nım yok. An­cak ben; ‘İs­ter sa­tın ya da ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la ve­rin, is­ter­se­niz mül­kü siz­de kal­sın ben res­to­ras­yo­nu­nu ya­pa­yım’ şek­lin­de 2 öne­ri sun­dum. ‘Yi­ne de­di­ğim gi­bi, yük­le­di­ği­miz iş­lev­le­ri ka­bul et­mek şar­tıy­la, siz bi­ze res­to­ras­yon pa­ra­sı­nı ve­rin ama mağ­du­ri­yet ya­şat­ma­ma adı­na da ya­sa­la­rın ba­na im­kan sun­du­ğu en uzun tak­sit­le bu­nu ba­na ge­ri öde­me­niz la­zım’ de­dim. Ora­da­ki ko­nu bun­dan iba­ret­ti­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ba­lık Pa­za­rı’na gü­zel bir giy­dir­me ya­pa­ca­ğı­z” Ba­lık Pa­za­rı ko­nu­sun­da ise Baş­kan Se­çer, “Ba­lık Pa­za­rı es­na­fı­na de­dim ki ‘Bu­ra­da te­fer­ru­at­lı bir ça­lış­ma var. On­lar da de­di ki ‘Doğ­ru söy­lü­yor­sun bu­ra­ya da gel­di­ler mü­hen­dis­ler, tek­nik he­yet ça­lış­ma­lar yap­tı.’ Ben de, ‘O­nu bek­le­yin, hu­ku­ki en­gel­le­ri kal­dı­ra­lım, imar de­ği­şik­li­ği­ni ya­pa­lım, mec­lis­ten geç­sin, bu­ra­nın giy­dir­me­si­ni ben ya­pa­ca­ğım, siz­den de bir ku­ruş pa­ra is­te­mi­yo­rum’ de­dim.  Çün­kü ora­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma, Ka­sap­lar Çar­şı­sı’ndan fark­lı. Te­fer­ru­at­lı bir şey yok, sa­de­ce giy­dir­me ya­pa­ca­ğız. İç ta­ra­fa, müş­te­mi­la­ta do­kun­ma­ya­ca­ğız. Sa­de­ce gü­zel bir giy­dir­me ya­pa­ca­ğız, onu da be­le­di­ye ola­rak hiç­bir yer­den hi­be bek­le­me­den, ba­ğış bek­le­me­den ya­pa­ca­ğız. Ama 3 ay­dır bu ko­mis­yon­da bek­li­yor. Ver­di­ği­miz sö­zün ye­ri­ne gel­me­si için, bu iş­lem­le­rin hız­la yü­rü­me­si ge­re­kir. Ko­mis­yo­na te­şek­kür edi­yo­rum, 3 ay son­ra da ol­sa böy­le bir ka­ra­rın al­tı­na oy bir­li­ği ile im­za at­tı­lar. Da­ha son­ra Ada­na Kül­tür Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Ku­ru­lu’na da mü­ra­ca­atı­mı­zı ya­pa­ca­ğız. Ora­dan ge­le­cek so­nu­ca gö­re, tek­rar Mec­li­se bu­nu ge­ti­re­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Za­fer Çar­şı­sı ko­nu­sun­da Mil­li Em­lak’ın ka­rar ver­me­si­ni bek­li­yo­ru­z” Bir mec­lis üye­si­nin Za­fer Çar­şı­sı’nın dü­zen­len­me­si yö­nün­de­ki il­gi­li ko­mis­yon gö­rüş­me­le­ri­ne iliş­kin söz­le­ri­nin ar­dın­dan ko­nu­şan Baş­kan Va­hap Se­çer, “Da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı adı­na söy­lü­yo­rum. Ora­sı Mil­li Em­lak’a ait. Ben ora­ya, Za­fer Çar­şı­sı es­na­fı­na dük­kân ya­pa­ca­ğım de­ğil mi? Bu­nun için Mil­li Em­lak’ın ora­yı be­le­di­ye­ye ver­me­si ge­re­kir. Da­ha ön­ce biz bu­nu gö­rüş­tük. Ad­li­ye ko­nu­sun­da ‘Ve­re­bi­li­riz’ gi­bi bir du­rum da ol­du. Açık söy­le­ye­lim; Ad­li­ye’ye işi hız­lan­dır­dık, san­ki böy­le bir pa­zar­lık ko­nu­su ol­ma­sın, bir ku­rum di­ğer bir ku­ru­mun işi­ni en­gel­li­yor, bir pa­zar­lık ko­nu­su ya­pı­yor gi­bi gö­rün­me­sin di­ye biz ‘E­vet’ de­dik, ‘Çö­züm ge­ri­den gel­sin’ de­dik. Ya­ni şu an­da bir en­gel yok, ama bir an ön­ce bu­nun da al­tı­nı çi­ze­lim; bir an ön­ce Mil­li Em­lak’ın bu ko­nu­da bir ka­rar ver­me­si ve bi­ze bu­ra­yı ver­me­si ge­re­ki­yor ki, biz ora­da he­men pro­je ya­pa­lım ve uy­gu­la­ma­ya  ko­ya­lı­m” de­di.