KIZKALESİ’NDE GERÇEKLEŞEN ‘PRO BEACH TOUR  PLAJ VOLEYBOLU MERSİN ETABI’ SONA ERDİ

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

KIZKALESİ’NDE GERÇEKLEŞEN ‘PRO BEACH TOUR PLAJ VOLEYBOLU MERSİN ETABI’ SONA ERDİ

‘PRO BEACH TOUR PLAJ VOLEYBOLU MERSİN ETABI’

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu (TVF) iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen ve Kız­ka­le­si sa­hi­lin­de baş­la­yan ‘Pro Be­ach To­ur Plaj Vo­ley­bo­lu Tür­ki­ye Tu­ru Mer­sin Eta­bı’ so­na er­di. Tur­nu­va­nın fi­na­li ya­pıl­dı Tür­ki­ye’nin ya­nı sı­ra KKTC ve Uk­ray­na’dan da spor­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı 57 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen tur­nu­va­da, 17 er­kek 12 ka­dın ta­kı­mı kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti. Ka­dın­lar ka­te­go­ri­sin­de Mer­ve Çe­le­bi ile Ba­ha­nur Gö­kalp 280 pu­an­la, er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de ise Mu­rat Gi­gi­noğ­lu ile Ali Ce­be­ci 280 pu­an­la bi­rin­ci ol­du. Hem ta­til, hem spor, hem de mü­zi­ğin bir ara­da ya­şan­dı­ğı 2 gün bo­yun­ca spor­cu­lar ter dö­ker­ken, Mer­sin­li­ler ve ta­ti­le ge­len va­tan­daş­lar da kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le ile ge­çen maç­la­rı dik­kat­le ta­kip et­ti. 2 gün sü­ren tur­nu­va­nın ak­şa­mın­da ise, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kent Or­kes­tra­sı sah­ne al­dı. Tur­nu­va­da 1. olan ta­kım­la­ra ödül­le­ri­ni Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel ile TVF Plaj ve Kar Vo­ley­bo­lu Yö­net­me­ni Oğuz De­ğir­men­ci, 2. olan ta­kım­la­ra ödül­le­ri­ni Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Em­rul­lah Taş­kın ile Er­dem­li Ko­or­di­na­tö­rü Ve­dat Uzun­bağ, 3. olan ta­kım­la­ra ödül­le­ri­ni Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Bün­ya­min Gö­ka­yaz ile TVF Plaj ve Kar Vo­ley­bo­lu Yö­net­me­ni Oğuz De­ğir­men­ci ver­di. “Kız­ka­le­si be­ni bü­yü­le­di­” Ka­dın ka­te­go­ri­sin­de 280 pu­an­la 1. olan ta­kım­dan Mer­ve Çe­le­bi, ha­va sı­cak­lı­ğı­nın çok yük­sek ol­ma­sın­dan do­la­yı maç­la­rın zor­la­yı­cı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Bu­ra­yı şam­pi­yon­luk­la bi­tir­di­ği­miz için çok mut­lu­yuz. Or­ga­ni­zas­yon çok iyiy­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne, Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’na her şey için çok te­şek­kür­ler. Kız­ka­le­si be­ni bü­yü­le­di di­ye­bi­li­rim. İlk de­fa gel­dim bu­ra­ya. Ye­mek­ler çok iyi, tan­tu­ni mu­az­zam. İn­şal­lah bir gün oy­na­mak için de­ğil, ta­ti­le de ge­le­ce­ği­m” de­di. “Ha­ri­ka bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­”  Er­kek ka­te­go­ri­sin­de 280 pu­an­la 1. olan ta­kım­dan Mu­rat Gi­gi­noğ­lu, yak­la­şık 13 yıl­dır plaj vo­ley­bo­lu ta­kım spor­cu­su, ay­nı za­man­da be­den eği­ti­mi öğ­ret­me­ni ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “U­zun bir ara­dan son­ra tek­rar Mer­sin’de­yiz. Ha­ri­ka bir or­ga­ni­zas­yon ol­du. Tek­rar bu­ra­da ol­mak bi­zim için mut­lu­luk ve­ri­ciy­di. Mer­sin’de bir şam­pi­yon­luk da­ha ya­şa­dık. Ön­ce­lik­le part­ne­ri­mi, son­ra di­ğer ta­kım­da­ki ar­ka­daş­la­rı teb­rik edi­yo­rum, çok gü­zel mü­ca­de­le ser­gi­le­di­ler. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ve Tür­ki­ye Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu­mu­za çok te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.