MERSİN BÜYÜKŞEHİR KARİYER  MERKEZİ GENÇLERİN YANINDA

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR KARİYER MERKEZİ GENÇLERİN YANINDA

KARİYER MERKEZİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de ku­ru­lan Ka­ri­yer Mer­ke­zi iş ara­yan­la­ra, öğ­ren­ci­le­re ve iş­ve­ren­le­re yö­ne­lik ba­şa­rı­lı pro­je­le­re im­za at­ma­ya de­vam edi­yor. Ka­ri­yer Mer­ke­zi ko­or­di­nas­yo­nun­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len “Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si­” ile genç­ler hem mes­lek ka­za­nı­yor hem de iş dün­ya­sı­na ha­zır­la­nı­yor. Pro­je çer­çe­ve­sin­de açı­lan mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı­na ka­tı­lan kur­si­yer­le­re yö­ne­lik, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda “Et­ki­li İş Ara­ma Tek­nik­le­ri­” eği­ti­mi dü­zen­len­di. Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, MTSO Eği­tim ve Kal­kın­ma Vak­fı, Mer­sin Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı ve Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği, Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş Adam­la­rı Der­ne­ği  iş bir­li­ğin­de ger­çek­le­şen se­mi­ner prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu, Der­ya Grup İn­san Kay­nak­la­rı Di­rek­tö­rü Pı­nar Özer ol­du. Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si’nde de­vam eden 3 mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı­nın kur­si­yer­le­ri­ne yö­ne­lik Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, MTSO Eği­tim ve Kal­kın­ma Vak­fı, Mer­sin Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı ve Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği, Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş Adam­la­rı Der­ne­ği gi­bi iş dün­ya­sı­nın di­na­mik­le­ri iş­bir­li­ğin­de  “Et­ki­li İş Ara­ma Tek­nik­le­ri­” eği­tim­le­ri ve­ril­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da, ‘O­to­mas­yon, Ya­pay Ze­kâ ve Di­ji­tal Tek­no­lo­ji­ler’in ça­lış­ma ha­ya­tı­nı de­rin­den et­ki­le­di­ği­ni, iş­le­rin ta­nı­mı, içe­rik­le­ri, ça­lış­ma şe­kil­le­ri ve iş­ve­re­nin bek­le­di­ği ye­te­nek set­le­ri­nin de­ğiş­ti­ği gü­nü­müz­de, Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin iş gü­cü pi­ya­sa­sı­nın di­na­mik­le­riy­le iş­bir­li­ği­ne da­ya­lı pro­je­ler­le de­ği­şi­me ön­cü­lük et­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Öza­da, ‘Di­ji­tal Li­der­ler Mer­sin’de pro­je­si ile ku­rum­la­rı ge­le­ce­ğin iş dün­ya­sı­na ha­zır­la­mak, di­ji­tal­leş­me ve in­san kay­nak­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­la­rın­da­ki 20 prog­ra­ma 1750 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı­nı, ‘Ka­ri­yer Mer­sin’ pro­je­si ile de özel­lik­le kent­te­ki üni­ver­si­te­ler iş­bir­li­ğin­de 5 et­kin­li­ğe 9 bin 500 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Öza­da, ay­rı­ca ‘Mü­la­kat Si­mü­las­yo­nu’ pro­je­siy­le iş ara­yan ve iş­ve­ren­le­ri bu­luş­tu­ra­rak, iş ara­yan­la­ra mü­la­kat de­ne­yi­mi ka­zan­dı­ran 181 mü­la­kat si­mü­las­yo­nu et­kin­li­ği­ne ise 3 bin 360 ki­şi­nin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Der­ya Grup İn­san Kay­nak­la­rı Di­rek­tö­rü Pı­nar Özer ise öz­geç­miş oluş­tur­ma, mü­la­kat­ta dik­kat edi­le­cek hu­sus­lar, ye­ni ne­sil iş ara­ma ka­nal­la­rı, di­ji­tal yet­kin­lik­ler ko­nu­la­rın­da su­num ger­çek­leş­ti­rir­ken, iş ara­ma­nın bir sü­reç ol­du­ğu­nu ve bu sü­reç­te umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­dan, aday­la­rın ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­ye de­vam et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. 2021 so­nun­da Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Mer­sin İŞ­KUR ile im­za­la­nan iş­bir­li­ği pro­to­kol­le­ri ile hiz­met ala­nı­nı ge­niş­le­ten Ka­ri­yer Mer­ke­zi; bir yan­dan iş gü­cü pi­ya­sa­sı­nın ih­ti­yaç duy­du­ğu mes­lek­ler­de ser­ti­fi­ka­lı mes­le­ki eği­tim prog­ram­la­rı açar­ken, di­ğer yan­dan genç­le­ri ku­rum­sal fir­ma­la­rın pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­le­riy­le bu­luş­tu­ra­rak kur­si­yer­le­rin iş ara­ma sü­re­ci­ne des­tek su­nu­yor. 2022’de Ka­ri­yer Mer­ke­zi ko­or­di­ne­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je kap­sa­mın­da “Ge­nel Mu­ha­se­be, Lo­jis­tik Ele­ma­nı, Sa­tış Da­nış­ma­nı, Yö­ne­ti­ci Asis­tan­lı­ğı­” alan­la­rın­da 9 kurs prog­ra­mı açı­lır­ken, bu prog­ram­lar­dan 6’sı so­na er­di. Pro­je­ye 147 kur­si­yer ka­tı­lım sağ­la­dı. 72 kur­si­yer ser­ti­fi­ka al­ma­ya hak ka­za­nır­ken, 21 kur­si­yer de is­tih­da­ma ka­tıl­dı.