BAŞKAN SEÇER, GÜLNAR’I KARIŞ KARIŞ GEZDİ, VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

abdullah - 9 Ağustos 2022 Salı

BAŞKAN SEÇER, GÜLNAR’I KARIŞ KARIŞ GEZDİ, VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ge­ce gün­düz de­me­den ger­çek­leş­tir­di­ği sa­ha prog­ram­la­rın­dan bir ye­ni­si­ni, Gül­nar il­çe­sin­de sür­dür­dü. Va­tan­daş­lar­la bu­lu­şup so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Baş­kan Se­çer, il­çe­yi ka­rış ka­rış gez­di. Se­çer, Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de çift­çi­le­rin des­tek­len­di­ği kü­çük­baş hay­van da­ğı­tı­mı ve ata­lık ye­rel no­hut ha­sa­dı tö­ren­le­ri­ne de ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer’in Gül­nar il­çe­sin­de­ki prog­ra­mı­na; Bah­ri Dağ­daş Ulus­la­ra­ra­sı Ta­rım­sal Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dür Yar­dım­cı­sı İl­ker To­pal, Gül­nar Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ha­cer Emiş Işık, CHP Gül­nar İl­çe Baş­ka­nı Me­sut Ba­kır, CHP Si­lif­ke İl­çe Baş­ka­nı Bün­ya­min Uçar, CHP Ay­dın­cık İl­çe Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ser­vi­li, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bü­rok­rat­la­rı, ma­hal­le muh­tar­la­rı ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer, kü­çük­baş hay­van da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tıl­dı Baş­kan Se­çer ilk ola­rak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len “Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­li­m” pro­je­si kap­sa­mın­da, Gül­nar Zey­ne’de 4 ye­ni ye­tiş­ti­ri­ci­ye kü­çük­baş hay­van­la­rı­nın da­ğı­tıl­dı­ğı tö­re­ne ka­tıl­dı. Her yıl 60 ai­le­ye 25’er kü­çük­baş hay­van ve 4’er ton yem des­te­ğin­de bu­lu­nu­lan “Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­li­m” pro­je­si­nin de­tay­la­rın­dan bah­se­de­rek, her böl­ge­nin özel­li­ği­ne gö­re da­ğı­tım­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­tan Se­çer, “Bu­ra­ya, bu böl­ge­ye uy­gun kıl ke­çi­si ve­ri­yo­ruz. Bu­gün­le be­ra­ber bu­ra­da top­lam 15 ye­ni iş­let­me oluş­muş. 24 di­şi, 1 er­kek hay­van ve­ri­yo­ruz. Bir sü­re son­ra ken­di için­de ye­ni iş­let­me­ler, bu üret­ti­ği­miz hay­van­lar­dan olu­şu­yor. Biz bu yıl top­lam­da 60 ai­le­ye 1500 hay­van da­ğı­tı­yo­ruz. 527 hay­va­nı­mız bi­ze ken­di iş­let­me­le­ri­miz­den gel­di. 5’in­ci yıl so­nun­da tüm hay­van­la­rı, üre­ti­len hay­van­lar­dan sağ­la­ya­ca­ğız ve çark ken­di ken­di­ne dö­ne­cek.  Ar­tık pa­ra ver­me­den ken­di iş­let­me­le­ri­miz, her yıl ye­ni 25 ai­le­ye hay­van ve­re­bi­le­cek, ama ye­mi­ni yi­ne biz ve­re­ce­ğiz. Ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri­ni de biz ve­re­ce­ğiz. Çok de­ğer ve önem ver­di­ğim bir pro­je. Bu hay­van­lar da­mız­lık hay­van­lar ve böl­ge­de çe­şit ba­kı­mın­dan da ka­li­te­yi ar­tı­ra­ca­k” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Ka­dın­la­rı üre­ti­me da­hil edi­yo­ru­z” Üret­me­nin dün­ya­nın en he­lal ka­zan­cı ol­du­ğu­nu ve ka­dın üre­ti­ci­le­re ay­rı bir önem ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Bu yüz­den Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 3 yıl­dır her ko­nu­da ta­rı­ma des­tek pro­je­le­ri­ne bü­yük önem ver­di. Ka­dın­la­rı üre­ti­me da­hil ede­lim, ka­dın­lar doğ­du­ğu yer­de üre­tim yap­sın, biz on­la­rın ürün­le­ri­nin eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­me­si­ni sağ­la­ya­lım di­ye gay­ret gös­te­ri­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Se­çer, pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­rir­ken ka­dın­la­ra ön­ce­lik ta­nı­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, Gül­nar’da­ki ka­dın­lar için de ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­ne­si des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Se­çer, “Biz şu ana ka­dar 160 ta­ne ha­mur yo­ğur­ma ma­ki­na­sı da­ğıt­mı­şız. İs­te­yen bü­tün köy­le­re ve­ri­yo­ruz. Ka­dın­la­rı­mız baş ta­cı. Bir üzüm sık­ma ma­ki­na­sı ver­mi­şiz. Yi­ne bu yıl için­de 1 ce­viz soy­ma ma­ki­na­sı, 1 adet erik boy­la­ma ma­ki­na­sı ve­ri­yo­ruz. Ma­şal­lah Gül­nar üre­ti­yor. Ce­viz var, erik var, üzüm var, her şey va­r” di­ye ko­nuş­tu. Prog­ra­mı­nın de­va­mın­da Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Gül­nar Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’nde öğ­re­nim gö­ren ve LGS Gül­nar 1’nci­si olan İz­zet Ner­giz’i evin­de zi­ya­ret et­ti. Gü­zel bir soh­be­tin ya­şan­dı­ğı zi­ya­ret­te Ner­giz ai­le­si, eği­tim des­tek­le­rin­den do­la­yı Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür et­ti. Se­çer, Gül­nar prog­ra­mı­nı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Gül­nar Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’nde öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler­le bu­lu­şa­rak sür­dür­dü. YKS ve LGS öğ­ren­ci­le­ri Baş­kan Se­çer’i, el­le­rin­de çi­çek­ler­le kar­şı­la­dı. Bu­ra­da öğ­ren­ci­ler­le tek tek soh­bet eden Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, öğ­ren­ci ken­ti ol­ma adı­na eği­ti­me sun­duk­la­rı hiz­met­le­ri an­lat­tı. “Ta­rı­ma önem­li des­tek­le­ri­miz olu­yo­r” Ba­zı des­tek­le­rin, Bü­yük­şe­hir’in so­rum­lu­lu­ğun­da ol­ma­sa da­hi ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, ko­ope­ra­tif­ler üze­rin­den su­la­ma bo­ru­su des­te­ği sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Se­çer, “Her yıl 100 ki­lo­met­re su­la­ma bo­ru­su da­ğıt­ma­yı he­def­le­dik. 2 yıl­dır da­ğıt­tı­ğı­mız su­la­ma bo­ru­la­rı ko­nu­sun­da çok cid­di ra­kam­la­ra ulaş­tık. Fa­kat, 2 yıl ön­ce al­dı­ğı­mız su­la­ma bo­ru­la­rı­nın fi­ya­tı, bu­gün yüz­de 400 art­mış. Bu du­rum bi­zim de büt­çe­mi­zi zor­la­dı, ama biz ona rağ­men des­tek­le­ri­miz­de kı­sıt­la­ma­ya git­me­di­k” de­di. Baş­kan Se­çer, avo­ka­do fi­da­nın­dan in­cir fi­da­nı­na, ner­gis so­ğa­nın­dan la­van­ta fi­de­si­ne ka­dar böl­ge­de ye­ti­şe­bi­le­cek, üre­ti­ci­le­rin ge­lir­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­bi­le­cek ne ka­dar ürün var­sa des­tek sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Ö­vü­ne­rek söy­le­ye­bi­li­rim ki, Tür­ki­ye'de uy­gu­la­nan ta­rım pro­je­le­ri ara­sın­da en önem­li pro­je­le­rin al­tı­na im­za atan be­le­di­ye ya da be­le­di­ye­ler­den bi­ri Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’dir. Çok önem­li, çok de­ğer­li ta­rım­sal des­tek­le­ri­miz olu­yor. Arı­cı­la­rı­mı­za da yar­dım­cı olu­yo­ruz. Gül­nar’da bu yıl arı­cı­la­rı­mı­za des­tek ola­rak, bal sa­ğım ça­dı­rı ve­re­ce­ğiz. Yi­ne bu yıl Gül­nar böl­ge­sin­de, bü­yük­baş hay­van sa­hi­bi ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­ze de yem des­te­ği­miz ola­cak. Bu des­te­ği tüm Mer­sin ça­pın­da da ya­pa­ca­ğız. Yi­ne Ekim­Ka­sım ayın­da Gül­nar’da ce­viz, ba­dem, in­cir fi­da­nı, la­van­ta fi­de­si da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Baş­kan Se­çer, üre­ti­ci­ler­le bir­lik­te Ata­lık no­hut ha­sa­dı yap­tı Bah­ri Dağ­daş Ulus­la­ra­ra­sı Ta­rım­sal Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rü­tü­len “Ye­rel No­hut Çe­şit­le­ri­nin Ye­rin­de Ko­run­ma­sı ve Pa­zar­lan­ma­sı Pro­je­si­” kap­sa­mın­da des­tek su­nu­lan üre­ti­ci­ler­le Be­re­ket Ma­hal­le­si’nde Tar­la Gü­nü et­kin­li­ğin­de bu­lu­şan Baş­kan Se­çer, üre­ti­min sü­rek­li­li­ği için her da­im üre­ti­ci­nin ya­nın­da ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, üre­ti­ci­ler­le bir­lik­te tar­la­da no­hut ha­sa­dı yap­tı. Gül­nar’da bir fa­sul­ye çe­şi­di üze­rin­de de ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Bun­lar da ata­lık to­hum ça­lış­ma­la­rı. Biz müm­kün ol­du­ğun­ca bun­la­rı ar­tır­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz, plan­lı­yo­ruz ve bu ko­nu­da da ça­lış­ma­la­rı ar­tı­rı­yo­ru­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak sa­de­ce to­hum ya da hay­van­cı­lık pro­je­si de­ğil, bir­çok şe­kil­de ta­rı­ma des­tek sun­duk­la­rı­nı söy­le­yen Se­çer, “Mer­sin'de ta­rım­sal üre­ti­me kat­kı yap­mak için her tür­lü des­te­ği ve­ri­yo­ruz, ver­me­ye de de­vam ede­ce­ğiz. Top­lam­da kent ge­ne­lin­de bu­gü­ne ka­dar, 214 adet ma­ki­ne ekip­man des­te­ği sağ­la­mı­şız. Biz bu­nu ko­ope­ra­tif­ler ara­cı­lı­ğıy­la, muh­tar­lık­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­yo­ruz. Ki­şi­le­re ver­mi­yo­ruz. Ye­ter ki üre­tim ol­sun. Ye­ter ki el bir­li­ği ol­sun, iş bir­li­ği ol­sun, so­nuç ala­ca­ğı­mız pro­je­ler ol­sun. Biz hep­si­ne va­rız. Önem­li olan pro­je­ler­den so­nuç al­ma­k” di­ye ko­nuş­tu. “Hu­zu­ru, kar­deş­li­ği, ba­rı­şı gös­te­ren­le­rin pe­şin­de ko­şu­n” Po­pü­list söy­lem­ler­le ve si­ya­si sa­ik­ler­le ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın kim­se­ye bir fay­da ge­tir­me­ye­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, “A­çık ve net bir şe­kil­de söy­lü­yo­rum. Kim­se ben­den da­ha faz­la mil­li­yet­çi de­ğil. Kim­se bu bay­ra­ğı ben­den da­ha faz­la sev­mi­yor. Ben bu ül­ke­nin şe­ref­li bir va­tan­da­şı­yım. Ben bu ül­ke­de doğ­dum. Ül­kem­de bü­yü­düm. Ül­ke­me ver­gi ver­dim. Bu ül­ke­de as­ker­lik gö­re­vi­mi yap­tım. Şim­di arım­la, na­mu­sum­la, şe­re­fim­le bu ül­ke­ye hiz­met edi­yo­rum. Şu an­da da, Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün kur­du­ğu par­ti­nin şe­ref­li, onur­lu bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Ben bu­ra­ya si­ya­set yap­mak için gel­me­dim. Ben Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Hiz­met yap­mak için, hiz­met­le­ri­mi an­lat­mak için, siz­le­rin şi­ka­ye­ti­ni din­le­mek için gel­dim. Ama bun­la­rı da söy­le­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim. Bi­linç­li va­tan­daş­lar­sı­nız. Kit­le ile­ti­şim araç­la­rı yay­gın. Olan­la­rı ta­kip edin, te­le­viz­yon­la­rı ta­kip edin, Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı ta­kip edin. Gö­re­ve gel­di­ğim ilk gün ken­dim öner­ge ver­dim. Öner­ge­de, ‘bu­ra­da­ki top­lan­tı­la­rı halk iz­le­sin’ de­dim. Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı tüm Mer­sin'in iz­le­ni­mi­ne aç­tık. Ne­den? Her şe­yi açık açık ko­nu­şa­lım. Hır­lı hır­sız bel­li ol­sun. Kim bu ül­ke­yi dü­şü­nü­yor, kim bu ül­ke­yi so­yu­yor? Kim bu ül­ke için ça­lı­şı­yor? Kim fa­kir fu­ka­ra­nın, ga­rip gu­re­ba­nın ya­nın­da her­kes gör­sün. Bi­zim ama­cı­mız bu. Si­ze mut­lu­lu­ğu, ge­le­ce­ği, hu­zu­ru, kar­deş­li­ği, ba­rı­şı gös­te­ren­le­rin pe­şin­de ko­şu­n” de­di. Gö­rev sü­re­si bo­yun­ca im­kan­la­rı en iyi şe­kil­de kul­la­na­rak hiz­met­le­ri­ne de­vam ede­cek­le­ri­ni kay­de­den Se­çer, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si işi ka­li­te­li ya­par, ya­lan söy­le­mez, gü­nü kur­tar­mak için iş yap­maz, ay­rım­cı­lık yap­maz, hi­le hur­da bil­mez. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ata­türk'ün par­ti­si Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yor, ama her­ke­sin Be­le­di­ye Baş­ka­nı olan Va­hap Se­çer ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yor. Hiç kim­se­nin en­di­şe­si ol­ma­sın, hiç kim­se ken­di­ni ay­rı gay­rı his­set­me­si­n”  de­di. Gül­nar Oto­ga­rı’na da de­ği­nen Se­çer, “O­to­gar var bi­li­yor mu­su­nuz? Ye­ni oto­gar. Hiç oto­büs gir­mi­yor her­hal­de. Ni­ye yap­tı­nız kar­de­şim? Dost­lar alış­ve­riş­te gör­sün di­ye, se­çim ge­li­yor ha­di bir pro­je ya­pa­lım. Ne ya­pa­lım, de­di­ler ki Gül­nar’a oto­gar la­zım, 1 ta­ne oto­büs gi­di­yor­muş, il­çe baş­ka­nı­mı­za sor­dum. Ya­zık gü­nah de­ğil mi ar­ka­daş­lar? Son­ra Va­hap Se­çer ba­ğı­rı­yor, 3 mil­yar büt­çe var 3 mil­yar borç ödü­yo­ruz. Öde­dik çok şü­kür. Tür­ki­ye'nin ma­li di­sip­li­ni en iyi be­le­di­ye­le­rin ba­şın­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ge­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. To­pal: “Bu pro­je­ler­le en iyi ça­lış­tı­ğı­mız il­ler­den bir ta­ne­si de Mer­si­n” Bah­ri Dağ­daş Ulus­la­ra­ra­sı Ta­rım­sal Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dür Yar­dım­cı­sı İl­ker To­pal, “Biz Tür­ki­ye’de, bel­ki de 65 il­de bu tip pro­je­le­ri ta­kip edi­yo­ruz. Bu Ata­lık to­hum­la­rın top­lan­ma­sı, onun hal­ka da­ğı­tıl­ma­sı, halk­tan alı­nıp be­le­di­ye­ler ya da STK’lar­la be­ra­ber bu­nun va­tan­da­şa ulaş­tı­rıl­ma­sı için, as­lın­da ara­cı­lık ya­pı­yo­ruz. Bu pro­je­ler­de en iyi ça­lış­tı­ğı­mız il­ler­den bir ta­ne­si de Mer­sin. Bun­dan do­la­yı, Baş­ka­nı­mız nez­din­de bü­tün ekip ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Işık: “No­hut­la­rı­mız, çift­çi­le­ri­mi­zin ana ge­lir­le­ri ara­sın­da yer al­ma­ya baş­la­dı­” Gül­nar Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ha­cer Emiş Işık, “Gül­nar’da yıl­lar ön­ce, çift­çi­le­ri­mi­zin ana ge­li­ri olan no­hut­la­rı­mız­dan el­de edi­len ka­zan­cı kay­bet­miş va­zi­yet­tey­dik. Son 2 yıl­dır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın yü­rüt­tü­ğü pro­je­ler­le, ar­tık no­hut­la­rı­mız tek­rar çift­çi­le­ri­mi­zin ana ge­lir­le­ri ara­sın­da yer al­ma­ya baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın, ta­rı­ma ve üre­ti­me ver­miş ol­du­ğu önem­den, des­tek­ler­den çok mem­nu­nu­z” di­ye ko­nuş­tu. Çe­lik: “Sa­yın Baş­ka­nı­mı­zın üre­ti­me ne ka­dar des­tek ver­di­ği­ni bi­li­yo­ru­z” Zey­ne Ma­hal­le Muh­ta­rı Ha­kan Çe­lik, “Zey­ne Ma­hal­le­si, Gül­nar’ın en ve­rim­li top­rak­la­rı­na sa­hip. Bu­ra­da sa­de­ce muz ve na­ren­ci­ye ye­tiş­me­mek­te, di­ğer tüm üre­tim­ler de ya­pı­la­bi­li­yor. Bu­na hay­van­cı­lık da da­hil. Sa­yın Baş­ka­nı­mı­zın üre­ti­me ne ka­dar des­tek ver­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de, bu ko­nu­da bi­ze her za­man des­tek ve­re­ce­ği­ni ve ya­nı­mız­da ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ru­z” de­di. Cin: “Ver­di­ği­niz des­tek­ler için köy­lüm adı­na te­şek­kür ede­ri­m” Be­re­ket Ma­hal­le Muh­ta­rı Ünal Cin, “De­ğer­li Baş­ka­nım, Be­re­ket Ma­hal­le­si’ne yap­mış ol­du­ğu­nuz no­hut to­hu­mu des­te­ği, kü­çük­baş hay­van des­te­ği, ce­viz, ba­dem ve la­van­ta fi­da­nı des­te­ği, ba­dem soy­ma ve üzüm sık­ma ma­ki­ne­si des­te­ğin­den do­la­yı, köy­lüm adı­na si­ze çok te­şek­kür ede­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Sa­ban­cı­lar: “Ço­cu­ğu­mu bü­yü­tür gi­bi on­lar­la il­gi­len­dim ve bü­yüt­tü­m” 2020 yı­lın­da “Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­li­m” pro­je­sin­den fay­da­la­nan Şe­ri­fe Sa­ban­cı­lar, “Hay­van­cı­lı­ğa gö­nül ver­miş bi­ri­si ola­rak, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin pro­je­si kap­sa­mın­da 2 yıl ön­ce ke­çi­ye ya­zıl­dım ve çık­tı. Şim­di üret­me­ye de­vam edi­yo­rum. Al­dı­ğım­da 25 ke­çim var­dı, ken­di­min de 5 ta­ne var­dı, top­lam 30 ta­ne ol­du. Al­dı­ğım hay­van­lar­dan 25 oğ­lak el­de et­tim. Şim­di on­la­rı, ye­ni üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ar­ma­ğan edi­yo­rum. Oğ­lak­lar­la, ço­cu­ğu­mu bü­yü­tür gi­bi il­gi­len­dim ve bü­yüt­tüm. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün de de­di­ği gi­bi, ‘Ü­ret­me­yen top­lum yok ol­ma­ya mah­kum­dur’. O yüz­den üre­te­lim. Köy­lü­le­ri­miz ar­tık ge­çim kay­na­ğı­nı şe­hir­de de­ğil, köy­de ara­sın­la­r” de­di.