SGK Müdürü Süleyman Metin,  Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

SGK Müdürü Süleyman Metin, Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

SGK TARSUS MÜDÜRÜ METİN

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Hiz­met (SGK) Mü­dü­rü Sü­ley­man Me­tin, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nı zi­ya­ret et­ti. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer ile gö­rü­şen Sü­ley­man Me­tin, son dö­nem­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len SGK uy­gu­la­ma­la­rın­dan ve SGK’nın ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Baş­kan Mu­rat Ka­ya, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifa­de ede­rek ku­rum­lar ara­sı uyu­mun öne­mi­ne dik­kat çek­ti ve “İn­san­la­rın ge­le­ce­ği ve hu­zu­ru ko­nu­sun­da top­lu­mun her ke­si­mi­ne do­ku­nan, te­mas eden sos­yal gü­ven­lik teş­ki­la­tı çok önem­li bir gö­rev üst­len­miş­tir. Si­zin­de, ça­lış­ma­la­rı­nı­zı tak­dir ede­rek ta­kip edi­yo­ruz. Mü­dü­rü­müz, biz­le­rin ve va­tan­daş­la­rın so­ru­la­rı­nı ce­vap­sız bı­rak­mı­yor ve da­nış­tı­ğı­mız ko­nu­lar­da her za­man yar­dım­cı olu­yor, te­şek­kür edi­yo­ruz.” De­di.  Baş­kan yar­dım­cı­sı Ali Se­çer ise “Sağ ol­sun üye­le­ri­mi­zin Mü­dü­rü­müz ku­rum­la­rı ile ya­şa­dı­ğı bir so­run ol­du­ğun­da çö­zü­mü nok­ta­sın­da gay­ret gös­te­ri­yor. İş­çi ve iş­ve­ren­le­rin hak­la­rı ko­nu­sun­da biz­le­ri her da­im bil­gi­len­di­ri­yor­lar.” De­di. Zi­ya­ret­te, Sos­yal Gü­ven­lik Si­gor­ta ko­nu­sun­da ya­pı­lan yan­lış­lar ve ek­sik­lik­ler­de is­ti­şa­re edil­di.