Kocamaz: “Kira Fiyatları Yükselirken;  Tersine Göç Artıyor, Barınma Krizi Büyüyor”
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

Kocamaz: “Kira Fiyatları Yükselirken; Tersine Göç Artıyor, Barınma Krizi Büyüyor”

BURHANETTİN KOCAMAZ

(HA­BER MER­KE­Zİ) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti To­ros­lar İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Yet­kin ve İş in­sa­nı Ufuk İbi­cek ile bir­lik­te, Ar­city Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım ve Da­nış­man­lık Şir­ke­ti Ku­ru­cu­su Em­rah Ak­dağ ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti.Ya­pı­lan ne­za­ket zi­ya­re­tin­de; ko­nut sek­tö­rün­de ya­şa­nan arz kri­zi, ki­ra fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan ar­tış­lar, bü­yük­şe­hir­ler­den Ana­do­lu’ya baş­la­yan göç gi­bi so­run­lar ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.Son 24 yı­lın re­ko­ru­nu kı­ran %78 ora­nın­da­ki enf­las­yo­nun Bü­yük­şe­hir­ler­de ha­ya­tı ya­şan­maz kıl­dı­ğı­na de­ği­nen Ko­ca­maz, fi­yat ar­tış­la­rı­nın ken­di­si­ni en çok gı­da ve ki­ra­lar­da gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Ya­şam ma­li­yet­le­rin­de ya­şa­nan ar­tış­la­rın, re­kor dü­zey­le­re ula­şan enf­las­yon­la bir­le­şin­ce ha­yat ko­şul­la­rı­nı gi­de­rek sert­leş­tir­di­ği­ni söy­le­yen Ko­ca­maz, Mer­sin, İs­tan­bul, An­ka­ra, Muğ­la gi­bi Bü­yük­şe­hir­ler­den Ana­do­lu’ya ter­si­ne bir göç baş­la­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.Mer­sin’de son bir yıl­da ko­nut sa­tış fi­yat­la­rı ar­tı­şı yüz­de 150’le­ri, ko­nut ki­ra fi­yat ar­tış­la­rı­nın ise yüz­de 75’le­ri aş­tı­ğı­nı ifa­de eden Ko­ca­maz, me­mur­lar, dü­şük ge­lir­li­ler, iş­çi­ler ve öğ­ren­ci­ler için Mer­sin’in ade­ta mah­ru­mi­yet böl­ge­si­ne dö­nüş­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di.  Yıl­lar ön­ce Ana­do­lu’dan iş ve aş bul­mak için in­san­la­rın Bü­yük­şe­hir­le­re, Or­ta­Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­sin­den de Mer­sin’e gel­di­ği­ni be­lir­ten Ko­ca­maz, şim­di bu in­san­lar ya­şa­ma ma­li­yet­le­ri­nin da­ha dü­şük ol­du­ğu mem­le­ket­le­ri­ne ge­ri dön­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.  Özel­lik­le üni­ver­si­te­le­rin açı­la­ca­ğı Ekim ayı ile bir­lik­te ül­ke­nin bü­yük bir “Ba­rın­ma Kri­zi­” ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı­na vur­gu ya­pan Ko­ca­maz, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ve ai­le­le­ri­nin da­ha şim­di­den ken­di­si­ni ara­ma­ya, ki­ra­lık ko­nut ko­nu­sun­da yar­dım is­te­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Es­ki­den iş için is­te­nen des­tek­le­rin şim­di­ler­de ye­ri­ni ar­tık gı­da ve ki­ra yar­dım­la­rı ile ko­nut bul­ma yar­dım­la­rı­na bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, bu de­ği­şim bi­le ül­ke­nin ne ka­dar kö­tü yö­ne­til­di­ği­nin bir gös­ter­ge­si­dir de­di.İYİ Par­ti’nin ko­nut kri­zi­ni dört adım­da çö­ze­ce­ği­ni söy­le­yen Ko­ca­maz, par­ti ola­rak kı­sa va­de­de ko­nut sa­hip­li­ğin­de ko­nut sa­yı­sı­na gö­re ar­tan bir ver­gi po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı, pi­ya­sa nor­mal­le­şe­ne ka­dar ya­ban­cı­la­ra ko­nut sa­tı­şı­nı zor­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı ve boş ev­le­re yö­ne­lik boş ev ver­gi­si uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. Or­ta ve uzun va­de­de ise TO­Kİ’nin as­li fonk­si­yo­nu­na dö­ne­rek lüks ko­nut üre­ti­mi­ni bı­ra­kıp yal­nız­ca dü­şük ge­lir­li­ler için sos­yal ko­nut üre­te­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Ko­ca­maz, tüm bu po­li­ti­ka­lar ko­nut ar­zı­nı ar­tı­ra­rak fi­yat ar­tış­la­rı­nı dü­şü­re­cek böy­le­ce ül­ke­nin ba­rın­ma so­ru­nu­nu çö­ze­cek­tir de­di. Son ola­rak Mer­sin’i ba­rın­mak ve ça­lış­mak için ca­zip bir kent, Tür­ki­ye’yi mut­lu ve hu­zur­lu ol­mak için ya­şa­na­bi­lir bir ül­ke ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, sab­re­din, az kal­dı de­di.