MERSİN BÜYÜKŞEHİR  İLE YÜZLER GÜLÜYOR
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İLE YÜZLER GÜLÜYOR

EVDE BAKIM HİZMETİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren Ev­de Sağ­lık ve Ba­kım Bi­ri­mi, kent ge­ne­lin­de sür­dür­dü­ğü ça­lış­ma­la­rı ile ha­yat­la­ra do­ku­ma­ya ve yaş al­mış va­tan­daş­la­ra ken­di ev­le­ri­nin kon­fo­run­da hiz­met gö­tür­me­ye de­vam edi­yor. Sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ğin en gü­zel ör­nek­le­rin­den bir ta­ne­si olan Ev­de Sağ­lık ve Ba­kım Hiz­me­ti ile va­tan­daş­lar; ev­de sağ­lık, ev­de ba­kım, te­miz­lik, fi­zik te­da­vi, psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve yaş­lı des­tek hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­ma­yı sür­dü­rü­yor. Bu­gü­ne ka­dar sa­yı­sız va­tan­da­şa hiz­met su­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, sun­du­ğu bu hiz­met ile iler­le­yen yaş­la­rı ne­de­niy­le ha­re­ket kı­sıt­lı­ğı ya­şa­yan ve bu ne­den­le sağ­lık hiz­met­le­ri, ki­şi­sel ba­kım gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan, özel­lik­le sos­yo­eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı, en­gel­li ve 65 yaş üs­tü yaş al­mış­lar ile ba­kı­ma muh­taç va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­ri­yor. Ve­ri­len Ev­de Te­miz­lik hiz­me­ti ile de va­tan­daş­la­rın ha­yat­la­rı ko­lay­la­şı­yor. Üc­ret­siz ve pe­ri­yo­dik ola­rak de­vam eden hiz­met­ler, Mer­sin­li va­tan­daş­la­rın bü­yük tak­di­ri­ni top­lar­ken, yüz­le­ri de gül­dür­me­ye de­vam edi­yor. Hiz­met al­mak is­te­yen va­tan­daş­lar ALO 185 ve­ya 0 (324) 223 42 42 nu­ma­ra­lı te­le­fon­lar­dan ka­yıt yap­tı­ra­bi­li­yor­lar. “Va­tan­daş­la­ra ken­di ha­ne­le­rin­de, üc­ret­siz ve pe­ri­yo­dik hiz­me­t” Sağ­lık İş­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı Sağ­lık Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Bay­ram Dö­len, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu hiz­me­ti, çe­şit­li has­ta­lık­la­ra bağ­lı ola­rak Ev­de Sağ­lık ve Ba­kım Hiz­met­le­ri­ne ih­ti­yaç du­yan, özel­lik­le pal­ya­tif dö­nem has­ta­lar ve ya­kın­la­rı açı­sın­dan çok önem­li bir de­ğe­re sa­hip. En önem­li­si de bu hiz­met­ler, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ken­di ha­ne­le­rin­de, üc­ret­siz ve pe­ri­yo­dik ola­rak ger­çek­le­şi­yor. 2022 yı­lı­nın ilk 7 ayın­da top­lam 8 bin 330 ha­ne­ye gir­dik ve yak­la­şık 49 bin adet fark­lı hiz­met sun­du­k” de­di. Bü­yük­şe­hir’in bu hiz­me­tin­den fay­da­la­nan 90 ya­şın­da­ki Hü­se­yin Sey­rek, hiz­met­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti an­la­ta­rak, “Be­ni ba­ba­la­rı gi­bi sa­yı­yor­lar. Hiz­met çok gü­zel. Ye­mek ge­ti­ri­yor­lar, yı­kı­yor­lar, tı­raş edi­yor­lar, her şe­yi ya­pı­yor­lar. Hiz­met­ten çok mem­nu­num.  Ge­ce gün­düz du­a edi­yo­ru­m” de­di. Hü­se­yin Sey­rek’in eşi Fe­ri­ha Sey­rek ise “Hiz­me­ti­niz­den çok mem­nu­nuz. Be­le­di­ye yar­dım edi­yor, ye­mek­le­ri­mi­zi ge­ti­ri­yor, ban­yo­mu­zu yap­tı­rı­yor, te­miz­lik ya­pı­yor­lar. Sağ­lık için de gel­di­ler ve çok mem­nu­num. Es­ki­den böy­le şey­ler bil­mi­yor­du­k” di­ye ko­nuş­tu. “Evde Sağlık Hizmetleri’ni geniş kapsamlı sürdürüyoruz” Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Birimi’nde doktor olarak görev yapan Ufuk Bakmaz, “Evde Sağlık Hizmetleri’ni oldukça geniş kapsamlı sürdürüyoruz. Doktor, hemşire, fizyoterapist hizmetlerinin haricinde; bakım, temizlik ve sosyal çalışmacı ekip arkadaşlarımız da var. Hepimiz bir bütünün parçaları gibiyiz. Birbirimizi sürekli destekliyoruz, birbirimizle sürekli alışveriş içerisindeyiz ve bu şekilde ortak bir hizmeti yürütmeye çalışıyoruz” dedi. Yaylalar da dâhil olmak üzere Tarsus'tan Silifke'ye kadar hastalara götürdükleri hizmetlerden söz eden Doktor Bakmaz, fizik tedavi hizmetini de Erdemli’ye kadar götürdüklerini belirtti. Birimde birçok doktorun hizmet verdiğini söyleyen Doktor Bakmaz, hastalardan talep edilen doktor muayene hizmetinin yanı sıra, yara pansumanı, enjeksiyon ve serum taktırma talebi gibi taleplere de hemşirelerden oluşan ekipler ile hizmet verdiklerini söyledi. Ayşe teyze aldığı fizik tedaviyi anlattı: “Çok faydasını gördüm” Büyükşehir’in Evde Sağlık Hizmeti’nden faydalanan ve oldukça da memnun olduğunu dile getiren 81 yaşındaki Ayşe Duran, Büyükşehir’e kızının başvuruda bulunduğunu anlattı. Duran, “Rahatsızlığım benim dizlerimde. Bu fizik tedavisine başlayınca, ameliyattan vazgeçtim. Ötekinden daha iyi oldu. Bu da biraz iyileşti tedavi yapa yapa. Öyle olunca da idare ediyorum. Şimdi kalkıyorum, şuradan şu tespihimi alabiliyorum, ama eskiden uzanıp alamazdım” ifadesini kullandı. “Temizliğe gelen kızlar benim çocuklarım gibi” Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Temizlik Hizmeti’nden faydalanan 65 yaşında ve 2 çocuk annesi Seval Genç ise teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediyesi’nin Çamlıbel’de yer alan polikliniğine de hasta olduğu zamanlarda gittiğini ve doktorların çok ilgili olduğunu belirten Genç, “Temizliğe gelen kızlar da benim çocuklarım gibi. Onlara bir şey yaptıracağım zaman, hemen aklıma çocuklarım geliyor. Onun için hiçbir şey söylemiyorum, kendileri zaten gerekeni yapıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Yani anne-evlat nasılsa, çalışan çocuklar da böyle benim gözümde” dedi.