FEN LİSELERİ’NE GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

FEN LİSELERİ’NE GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

SEÇER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de fark­lı il­çe­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren LGS Kurs Mer­kez­le­ri’nden fay­da­la­nan ve Fen Li­se­le­ri’ne gir­me­ye hak ka­za­nan 10 ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci ile bir ara­ya gel­di. Se­çer öğ­ren­ci­ler­le yap­tı­ğı soh­bet­te, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eği­tim ve öğ­re­ti­me ver­dik­le­ri önem­den ve ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri hiz­met­ler­den söz ede­rek, “Her şey ço­cuk­la­rı­mız için, ço­cuk­la­rı­mız bi­zim ge­le­ce­ği­mi­z” de­di. 102 öğ­ren­ci ni­te­lik­li okul­la­rı ka­zan­dı Bü­yük­şe­hir’in LGS Kurs Mer­kez­le­ri’nden fay­da­la­nan top­lam 573 öğ­ren­ci sı­na­va gir­miş­ti. Bu öğ­ren­ci­ler­den 41’i Fen Li­se­si ol­mak üze­re, top­lam 102 öğ­ren­ci ni­te­lik­li okul­la­rı ka­zan­dı. Ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te öğ­ren­ci­ler de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­tim ala­nın­da ken­di­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı bu hiz­met­le­rin­den do­la­yı Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür et­ti. Ke­yif­li bir soh­bet ha­va­sın­da ge­çen zi­ya­ret­te öğ­ren­ci­ler ay­rı­ca, ile­ri­de han­gi mes­le­ği yap­mak is­te­dik­le­ri ko­nu­sun­da da Baş­kan Se­çer’e bil­gi ver­di.Ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Ser­dal Gö­ka­yaz, Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş, Tar­sus Mit­hat­pa­şa LGS Kurs Mer­ke­zi So­rum­lu­su Ay­can Uçar ve Gül­nar LGS Kurs So­rum­lu­su Fey­yaz As­lan­pen­çe ile 10 öğ­ren­ci yer al­dı. Baş­kan Se­çer, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da hiz­met ve­re­cek­le­ri 13 ak­tif kurs mer­kez­le­ri­nin bu­lun­du­ğun­dan söz ede­rek, “Şu an­da ku­ru­mu­mu­zun top­lam 309 öğ­ren­ciy­le ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da hiz­met ve­re­ce­ği 13 ak­tif kurs mer­ke­zi­miz var. Mer­kez ve 8 il­çe­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Bu­ra­da da 10 ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­mi­zi şu an­da mi­sa­fir edi­yo­ruz. Top­lam 573 öğ­ren­ci­miz biz­le­rin kat­kı­la­rıy­la LGS'ye ha­zır­lan­dı ve 41’i Fen Li­se­si ol­mak üze­re, top­lam­da 102 öğ­ren­ci­miz sı­nav­da ba­şa­rı gös­ter­di­” de­di. Özel­lik­le de­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler­de 8 ay­rı nok­ta­da ye­ni kurs mer­kez­le­ri oluş­tur­ma ça­lış­ma­la­rı­nın da de­vam et­ti­ğin­den söz eden Baş­kan Se­çer, “Şu an­da ye­ni eği­tim ve öğ­re­tim dö­ne­mi­ne Çi­lek, Öz­gür­lük, Ka­zan­lı ve Halk­kent ma­hal­le­le­rin­de­ki kurs mer­kez­le­ri­mi­zi ha­zır­lı­yo­ruz. Pro­je aşa­ma­sın­da olan Tur­gut­re­is Ma­hal­le­si, Ye­şil Ma­hal­le ve Kur­da­li Ma­hal­le­le­ri’nde de ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Ay­rı­ca yi­ne Hal Ma­hal­le­si'nde ya­pı­mı de­vam eden, Ara­lık ayın­da da hiz­me­te ala­ca­ğı­mız bir kurs mer­ke­zi­miz ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.Ye­ni eği­tim ve öğ­re­tim dö­ne­min­de YKS ve LGS’ye gi­re­cek öğ­ren­ci­ler için ön ka­yıt­la­rı baş­lat­tık­la­rı­nın da bil­gi­si­ni ve­ren Baş­kan Se­çer, “5 Ağus­tos'ta ön ka­yıt­la­rı bi­ti­ri­yo­ruz. 15 Ağus­tos'ta da öğ­ren­ci­le­ri­miz ders ba­şı ya­pa­cak. Bu eği­tim dö­ne­min­de test ki­tap­la­rı ve yar­dım­cı kay­nak­lar da öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze sağ­la­na­cak. Üni­ver­si­te sı­na­vı so­nuç­lan­dı, açık­lan­dı. Hem li­sans dü­ze­yin­de, hem ön li­sans dü­ze­yin­de öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze eği­tim yar­dım­la­rı­mız bu yıl da de­vam ede­cek. Ge­çen yıl 9 bin 900 öğ­ren­ci­mi­ze yar­dım­da bu­lun­muş­tuk. Bu yıl da mü­ra­ca­at ede­cek olan ön li­sans ve li­sans öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, bel­li kri­ter­le­ri ka­zan­dık­la­rı okul üze­rin­den ya­pa­ca­ğı­mız de­ğer­len­dir­me­ler­le eği­tim yar­dım­la­rı­nı de­vam et­ti­re­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eği­tim ve öğ­re­ti­me bü­yük önem ver­dik­le­ri­nin vur­gu­su­nu ya­pan Baş­kan Se­çer,  “Bu­nun ya­nın­da ken­ti­mi­zin bir üni­ver­si­te, hat­ta bir öğ­ren­ci ken­ti ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Onun için eği­tim ve öğ­re­ti­me bu ka­dar des­tek ve­ri­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak sa­de­ce eği­tim mer­kez­le­ri de­ğil, Mer­sin'de 2 dev­let üni­ver­si­te­si ve 2 va­kıf üni­ver­si­te­si­ne de­vam eden 55 bin ci­va­rın­da­ki öğ­ren­ci­ye de önem­li avan­taj­lar sağ­la­ya­cak uy­gu­la­ma­la­rı­mız var. Baş­ta top­lu ta­şı­ma­da Tür­ki­ye'de hiç­bir il­de ol­ma­yan bir uy­gu­la­ma, Mer­sin'de de­vam edi­yor. Öğ­ren­ci­le­ri­miz öğ­ren­ci kim­lik kar­tıy­la 3 TL'ye top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­dan fay­da­la­nı­yor­lar, ama eğer Abon­man Kar­tı çı­ka­rır­lar­sa 1 TL’ye top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­mız­dan fay­da­la­na­bi­lir­ler. Yi­ne üni­ver­si­te ka­pı­la­rın­da Ça­ma­şır­ha­ne ve Ma­hal­le Mut­fak hiz­met­le­ri­miz de­vam ede­cek. Şu an­da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­miz, 3 çe­şit ye­me­ği 3,5 TL’den Ma­hal­le Mut­fak­la­rı­mız’dan ala­bi­lir­le­r” de­di.Kent­te­ki oku­ma sa­lon­la­rı­nı da ar­tır­dık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer ko­nuş­ma­sı­nı şu şe­kil­de ta­mam­la­dı: “Şu an­da Ata­türk Par­kı içe­ri­sin­de bir oku­ma sa­lo­nu­muz var. Yi­ne Ma­ri­na Kav­şa­ğı'nda var. Tür­ki­ye'nin bel­ki de ilk di­ye­bi­le­ce­ği­miz mu­az­zam bir di­ji­tal kü­tüp­ha­ne­si­ni Kül­tür Park, Me­zit­li sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Ya­kın za­man­da hiz­me­te gi­re­cek. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi son de­re­ce mem­nun ede­cek bir ça­lış­ma ola­cak ora­da­ki oku­ma sa­lo­nu­muz. Yi­ne ye­ni ta­mam­la­dı­ğı­mız ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne al­dı­ğı­mız Hal Ma­hal­le­si'nde bir oku­ma sa­lo­nu­muz var. Halk­kent’te oluş­tur­du­ğu­muz Top­lum Mer­ke­zi’nde, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bir bi­ri­mi­mi­zi oku­ma sa­lo­nu ola­rak dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Tar­sus'ta yi­ne şu an­da Ata­türk Par­kı içe­ri­sin­de bir oku­ma sa­lo­nu in­şa­atı de­vam edi­yor. Yi­ne Tar­sus Ötü­ken Par­kı'nın içe­ri­sin­de, ço­cuk­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne bir oku­ma sa­lo­nu­nu sun­duk. Bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­la­rı­mız­da da sa­de­ce mer­kez­de de­ğil, di­ğer il­çe­le­ri­miz­de de oku­ma sa­lon­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Her şey ço­cuk­la­rı­mız için, ço­cuk­la­rı­mız bi­zim ge­le­ce­ği­miz.”