BÜYÜKŞEHİR DESTEKLEDİ, KÖYLÜLER ÜRETİP ÖĞRENCİLERE BURS VERDİ

abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR DESTEKLEDİ, KÖYLÜLER ÜRETİP ÖĞRENCİLERE BURS VERDİ

ÖĞRENCİLERE BURS VERDİLER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ‘Sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik’ an­la­yı­şı­nın vü­cut bul­muş ha­li, bu kez Si­lif­ke il­çe­si­ne bağ­lı Çal­tı­boz­kır Kö­yü’nde ken­di­ni gös­ter­di. Köy­lü­ler ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Çal­tı­boz­kır Üre­tim ve Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi, 3 yıl içe­ri­sin­de hem üre­tim ala­nı­nı ge­niş­let­ti, hem de be­le­di­ye­ye fi­de sa­ta­cak ka­pa­si­te­ye ulaş­tı. Yak­la­şık 2 bin nü­fus­lu Çal­tı­boz­kır Kö­yü’nün ko­ope­ra­tif­leş­me hi­kâ­ye­si, 2018 yı­lın­da emek­li öğ­ret­men Meh­met Asım Öz­ça­lık’ın ‘Öğ­ret­men­lik­te emek­li­lik ol­maz’ şia­rı ile kö­yü­ne dö­nüp, Çal­tı­boz­kır Der­ne­ği’ni kur­ma­sı ile baş­la­dı. Ki­mi­si ga­ze­te­ci ki­mi­si ev ha­nı­mı olan di­ğer üye­le­rin de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­lar­da alı­nan ka­rar ile la­van­ta ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği kur­su­na ka­tı­lan Öz­ça­lık ve ar­ka­daş­la­rı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne baş­vu­ra­rak la­van­ta fi­de­si is­te­di­ler. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ta­rı­ma ve çift­çi­le­re olan dai­mi des­te­ği ile bu ta­lep­le­ri onay­la­nan Çal­tı­boz­kır­lı­la­ra, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan 5 bin adet la­van­ta fi­de­si hi­be edil­di. İlk etap­ta bu fi­de­le­ri ye­tiş­ti­rip ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de eden Çal­tır­boz­kır Der­ne­ği üye­le­ri, bir son­ra­ki aşa­ma­da ise Çal­tı­boz­kır Üre­tim ve Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi’ni kur­du­lar. Di­ki­len 5 bin la­van­ta fi­de­siy­le önem­li bir üre­tim ba­şa­rı­sı sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Çal­tı­boz­kır Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Asım Öz­ça­lık “Bu di­kim­de çok ba­şa­rı­lı ol­duk, çok ve­rim­li ol­du. Bu sa­ha­ya hal­kı­mı­zın il­gi­si art­tı. Bu il­gi so­nu­cun­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bi­ze dis­ti­las­yon te­si­si he­di­ye et­ti. Bu te­sis ile ken­di üret­ti­ği­miz ürün­le­ri, çi­çek­le­ri, sa­de­ce la­van­ta de­ğil; ar­dıç, def­ne, kök­nar, ke­kik ve ben­ze­ri 10 çe­şit ürü­nün bu­ra­da bu­har sis­te­miy­le, yağ çı­ka­rı­mı­nı ya­pı­yo­ru­z” de­di. Sa­de­ce Si­lif­ke ve Çal­tı­boz­kır yö­re­si­nin de­ğil, Gül­nar ve Mut çev­re­sin­den ya­pı­lan bit­ki­sel üre­tim­le­rin de ko­ope­ra­tif­le­ri­ne gel­me­ye baş­la­dı­ğı­nı kay­de­den Öz­ça­lık “On­la­rın da yağ çı­ka­rım­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Ko­ope­ra­tif olun­ca di­ğer sis­tem­ler­den, ki­şi­ler­den, özel ku­ru­luş­lar­dan da­ha uy­gun şe­kil­de hiz­met ver­me­ye baş­la­dık. İl­gi ve ala­ka gi­de­rek ar­tı­yor. Baş­lan­gıç­ta 510 dö­nüm ci­va­rın­da bir sa­ha­da üre­ti­me baş­la­mış­ken, bu­gün 100 dö­nü­me ula­şan la­van­ta sa­ha­mız var. 3040 dö­nüm ci­va­rın­da ke­kik sa­ha­mız var. Hal­kı­mı­zın da des­te­ği ve il­gi­si de gi­de­rek art­mak­ta. Bi­ze bu des­te­ği ve­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı mü­te­şek­ki­riz. İler­le­yen za­man­lar­da çok da­ha cid­di ça­lış­ma­lar­la, çok da­ha faz­la des­tek­ler ala­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “El­de et­ti­ği­miz ge­lir­le 8 üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ne burs ve­ri­yo­ru­z” Çal­tı­boz­kır Kö­yü’nde ya­şa­yan her­ke­sin gün­den gü­ne ken­di­le­ri­ne da­ha faz­la des­tek ve kat­kı sun­du­ğu­nu söy­le­yen Çal­tı­boz­kır Üre­tim ve Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ha­ti­ce Gül­can Yük­sel ise, 11 çe­şit tıb­bi ve ıt­ri bit­ki üze­ri­ne ça­lış­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dis­ti­las­yon üni­te­si des­te­ği son­ra­sın­da, sa­tış ve pa­zar­la­ma ola­nak­la­rı­nın da­ha da art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Yük­sel şun­la­rı söy­le­di: “Te­si­si­miz­de 11 çe­şit yağ üre­ti­yo­ruz. Bu­ra­dan el­de et­ti­ği­miz la­van­ta ya­ğın­dan sa­bun, ke­se, ko­lon­ya, mum, lo­kum, oda spre­yi ya­pı­yo­ruz. Ge­li­ri­mi­zin bir kıs­mı ile üni­ver­si­te­de oku­yan 8 öğ­ren­ci­ye burs ve­ri­yo­ruz. Es­ki okul­la­rı­mı­zın ta­di­la­tı­nı yap­tı­rı­yo­ruz. Bir ta­ne­si­ni mü­ze­ye dö­nüş­tür­dük, bir ta­ne­si­ni kü­tüp­ha­ne­ye dö­nüş­tür­dük. 6 oku­lu­muz da­ha var. Üre­ti­me tüm köy hal­kı­nın da­hil ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Özel­lik­le ka­dın­lar, üre­tim ve eti­ket­le­me aşa­ma­sın­da bi­ze yar­dım­cı olu­yor­lar. Biz bu­nu ilk baş­ta al­ter­na­tif ta­rım ola­rak dü­şün­müş­tük. Çok te­miz bir ta­rım. Az su is­ti­yor, az ba­kım is­ti­yor. Gör­se­li gü­zel, tu­rizm açı­sın­dan çok iyi. La­van­ta bah­çe­le­ri­ni gör­mek is­te­yen yer­li ve ya­ban­cı, çok sa­yı­da tu­rist ağır­lı­yo­ruz.” Si­lif­ke’de ya­şa­yan Emi­ne Işık ise Çal­tı­boz­kır’a ikin­ci de­fa gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Zi­ya­re­ti­mi­ze ge­len mi­sa­fir­le­ri­mi­zi, la­van­ta bah­çe­si­ni gez­dir­mek için Çal­tı­boz­kır’a ge­ti­ri­yo­ruz. Bu­ra­da gö­rü­le­bi­le­cek en gü­zel yer­ler­den bi­ri. La­van­ta üre­ti­mi­nin, bu­ra­da ya­şa­yan çift­çi­le­ri­mi­ze de ek ge­lir sağ­la­dı­ğı­nı öğ­ren­dim. Ak­de­niz de­ni­lin­ce sa­de­ce de­niz al­gı­la­nı­yor­du, ama ar­tık yay­la­la­rı, la­van­ta tar­la­la­rı bu­ra­la­ra eks­tra bir ha­va ka­tı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Or­du’nun Ün­ye il­çe­sin­den ta­til için Mer­sin’e gel­di­ği­ni söy­le­yen Eb­ru Bil­gi­li isim­li va­tan­daş ise, la­van­ta bah­çe­si­nin muh­te­şem gü­zel­lik­te ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Or­du Ün­ye’den ta­til için Mer­sin’e gel­dim. İlk de­fa bir la­van­ta bah­çe­si­ne gel­dim. Çok gü­zel, la­van­ta ko­ku­su muh­te­şem. Ta­ti­le gel­miş­ken bu­ra­ya uğ­ra­ya­lım di­ye dü­şün­dük. Bu­ra­sı çok gü­zel ol­muş. Hem soh­bet­ler­de an­la­ta­ca­ğım, hem de       sos­yal med­ya­da Çal­tı­boz­kır eti­ke­ti ile pay­la­şa­ca­ğı­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.