TOROSLAR’DA BİNLERCE ÇOCUK YÜZME ÖĞRENİYOR
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

TOROSLAR’DA BİNLERCE ÇOCUK YÜZME ÖĞRENİYOR

YÜZME ÖĞRENİYORLAR

(TO­ROS­LAR BLD.) Mer­sin’in mer­kez il­çe­si To­ros­lar’da bin­ler­ce ço­cuk, To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin olim­pik yüz­me ha­vu­zun­da ya­zın ve eğ­len­ce­nin ta­dı­nı yü­ze­rek çı­ka­rı­yor. 718 yaş gru­bu­na yö­ne­lik 3 dö­nem bo­yun­ca, 3’er haf­ta ger­çek­leş­ti­ri­len kurs­lar; Sa­lı, Çar­şam­ba, Per­şem­be ve Cu­ma gün­le­ri ol­mak üze­re haf­ta­da 4 gün ve­ri­li­yor. Ço­cuk­lar, bir yan­dan yüz­me eği­ti­mi alır­ken bir yan­dan da ge­rek­li hij­ye­nik şart­la­rın sağ­lan­dı­ğı ha­vuz­da eğ­len­me im­ka­nı bu­lu­yor. Kur­si­yer­ler için Ser­vis İm­ka­nı Uz­man yüz­me an­tre­nör­le­ri eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len eği­tim­ler so­nun­da, kur­su ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan kur­si­yer­ler ser­ti­fi­ka al­ma­ya hak ka­za­nı­yor. Yüz­me kurs­la­rın­dan fay­da­la­nan kur­si­yer­le­re, To­ros­lar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üc­ret­siz ula­şım im­ka­nı da sağ­la­nı­yor. Yaz spor okul­la­rı kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen yüz­me kurs­la­rı­nın 3’ün­cü dö­ne­mi, 9 Ağus­tos ile 26 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. Kurs­la­rın 3’ün­cü dö­ne­mi­ne ka­tıl­mak is­te­yen­ler; be­le­di­ye ana hiz­met bi­na­sı ile Yu­nus Em­re Kül­tür Mer­ke­zi'nde­ki vez­ne­le­re ya­tır­dık­la­rı 60 TL ka­yıt üc­re­ti de­kon­tu, kim­lik fo­to­ko­pi­si ve 1 adet fo­toğ­raf­la bir­lik­te To­ros­lar Be­le­di­ye­si Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zu’nda ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­le­cek. Kurs­lar­la il­gi­li bil­gi al­mak is­te­yen­ler ise; To­ros­lar Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne; be­le­di­ye­nin 0324 322 72 00 nu­ma­ra­lı te­le­fo­nu­nu ara­ya­rak 3100/ 3113/ 3200 da­hi­li hat­la­rın­dan yet­ki­li­le­re ula­şa­bi­lir­ler. Baş­kan Yıl­maz; “Yüz­me Kur­su­mu­za İl­gi Çok Gü­ze­l” To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin zi­hin­sel ve be­den­sel ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­mak, ve­rim­li ve eğ­len­ce­li bir yaz ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la dü­zen­le­dik­le­ri yüz­me kur­su­na olan yo­ğun il­gi do­la­yı­sıy­la mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.  To­ros­lar’da yüz­me spo­ru­nu yay­gın­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Yıl­maz; “Yaz Spor Okul­la­rı kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği­miz yüz­me kurs­la­rı­mız yo­ğun il­gi gö­rü­yor.Yük­sek ke­sim­ler­de­ki ma­hal­le­le­ri­miz­de ya­şa­yan ço­cuk­la­rı­mız ile il­çe mer­ke­zin­de­ki ço­cuk­la­rı­mız, bu kurs­lar­da bir ara­ya ge­li­yor­lar. Ye­ni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı ön­ce­si hem stres­le­ri­ni atı­yor­lar hem de ye­ni dost­luk­lar edi­ne­rek eğ­len­ce­li an­lar ya­şı­yor­lar. Kurs­la­rı­mız­da ye­te­nek­li olan spor­cu­la­rı­mı­zın da elin­den tu­ta­rak Türk spo­ru­na ye­ni ye­te­nek­ler ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.