4 BİN KURSİYER SAYISINA 1 AYLIK SÜREDE ULAŞILDI
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

4 BİN KURSİYER SAYISINA 1 AYLIK SÜREDE ULAŞILDI

BÜYÜKŞEHİRDEN YÜZME KURSLARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de, 20 Ha­zi­ran’da start ve­ri­len ve 1 Ey­lül ta­ri­hin­de son­lan­dı­rıl­ma­sı plan­la­nan üc­ret­siz yüz­me kur­su­na Mer­sin­li­ler yo­ğun il­gi gös­ter­di. Kurs bo­yun­ca 4 bin kur­si­yer he­def­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bu he­de­fe ilk 1 ay­da ulaş­tı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ye­ni he­de­fi­ni ise 6 bin kur­si­yer ola­rak be­lir­le­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ma­cit Öz­can Spor Komp­lek­si’nde­ki açık ha­vuz­da ve­ri­len kur­sa, 6 yaş ve üze­ri tüm Mer­sin­li­ler baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­li­yor. Yo­ğun ta­lep gö­ren kurs­ta 10 yüz­me an­tre­nö­rü, 1 ko­or­di­na­tör ve 2 can­kur­ta­ran eş­li­ğin­de eği­tim­ler hız­la de­vam edi­yor.10 an­tre­nör­le ver­me­ye baş­la­dık­la­rı yüz­me kur­su hiz­me­ti­ne Ha­zi­ran ayın­da baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Yüz­me An­tre­nö­rü Öz­ge Tur­şin, Ey­lül ayın­da ulaş­ma­yı he­def­le­dik­le­ri 4 bin sa­yı­sı­na şim­di­den ulaş­ma­nın mem­nu­ni­ye­ti­ni ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Şu an­da­ki he­def­le­ri­nin son 1 ay içe­ri­sin­de baş­vu­ra­cak­lar­la bir­lik­te 6 bi­ne çık­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tur­şin, “7’den 70’e yüz­me bil­me­yen kal­ma­sın slo­ga­nıy­la çık­tı­ğı­mız bu yol­da, gün geç­tik­çe sa­yı­mı­zı 2’ye kat­lı­yo­ruz. Hal­kın ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. En kü­çük yaş ara­lı­ğı­mız 6, şu za­ma­na ka­dar kurs hiz­me­ti ver­di­ği­miz en yük­sek yaş 76. İna­nıl­maz de­re­ce­de mut­lu bir şe­kil­de ay­rı­lı­yor­la­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Yüz­me kur­su­nun ço­cuk­lar için öne­mi­ne de de­ği­nen Tur­şin, “Yüz­me spo­ru, ço­cuk­la­rın kas ge­li­şi­mi­ni ger­çek­ten des­tek­li­yor. Biz de eli­miz­den gel­di­ğin­ce spo­run her nok­ta­sın­da on­la­ra hiz­met ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Yüz­me de, to­tal an­lam­da bü­tün kas­la­rı ça­lış­tı­ran tek branş za­ten. O yüz­den ço­cuk­lar­da kas ge­li­şi­mi­ni çok et­ki­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Yüz­me öğ­ren­mek is­te­yen tüm Mer­sin­li­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yüz­me kur­su­na da­vet eden Tur­şin, “Ger­çek­ten yüz­me­yi ka­li­te­li bir şe­kil­de öğ­ren­mek is­ti­yor­lar­sa, Mer­sin stan­dar­dın­da­ki en hij­ye­nik ha­vuz ol­du­ğu­mu­zu id­di­a edi­yo­ruz. Her­ke­si bek­li­yo­ru­z” de­di. Kur­sa 25 Tem­muz’da baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ay­şe Su­de Un­cu, “Hiç is­te­me­di­ğim hal­de ba­ba­mın zo­ruy­la gel­dim, ama çok eğ­len­dim. Yüz­me­yi hiç bil­mi­yor­dum. Şim­di su­yun üs­tün­de du­ra­bi­li­yor ve ku­laç ata­bi­li­yo­rum. Öğ­ren­dik­çe de­niz­de de ay­nı­sı­nı ya­pa­bi­le­ce­ği­mi dü­şün­dü­ğüm için, bu­ra­ya ka­tıl­dım. Ho­ca­mız da za­ten çok il­gi­li ve bi­ze sü­rek­li des­tek olu­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Özel eği­tim öğ­ret­me­ni 36 ya­şın­da­ki Ay­la De­mir­tel, “Da­ha ön­ce yüz­me­yi bil­mi­yor­dum. Ge­çen haf­ta baş­la­dım. Çok eğ­len­ce­li. Eğit­men­le­ri­miz çok sü­per bir şe­kil­de ta­ne ta­ne an­la­ta­rak biz­le­ri eği­ti­yor. Çok ke­yif­li. İyi ki böy­le bir et­kin­lik­te bu­lu­nu­yo­rum. Özel eği­tim öğ­ret­me­ni­yim. Ço­cuk­lar ve biz­ler eği­tim ala­rak­tan et­kin­lik yap­ma­ya ka­rar ver­dik. Ön­ce ken­di­miz eği­ti­mi al­dık­tan son­ra, ço­cuk­lar­la be­ra­ber özel bir et­kin­lik dü­zen­le­yip Be­le­di­ye­mi­zin te­sis­le­rin­de yüz­me­ye ka­rar ve­re­ce­ği­z” de­di.