EXPO 2021 HATAY TİYATRO FESTİVALİ’NE KATILDI
Yazar: abdullah - 6 Ağustos 2022 Cumartesi

EXPO 2021 HATAY TİYATRO FESTİVALİ’NE KATILDI

TİYATRO

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su, 2331 Tem­muz 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen EX­PO 2021 Ha­tay Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’ne da­vet edil­di. Tun­cer Cü­ce­noğ­lu'nun, ka­dın er­kek iliş­ki­le­ri üze­ri­ne kur­du­ğu ‘Mat­ruş­ka’ oyu­nu­nu ser­gi­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su eki­bi, Ha­tay­lı ti­yat­ro­se­ver­ler­den tam not al­dı. Mat­ruş­ka oyu­nu Ha­tay’da bü­yük il­gi gör­dü EX­PO 2021 Ha­tay Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nde Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni Mu­rat Atak ile 18 ki­şi­lik sa­nat eki­bi yer al­dı. Ha­tay Ex­po 2021 Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Mu­sa Es­ki­ocak’ın da ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı et­kin­lik­te; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su oyun­cu­la­rı ta­ra­fın­dan, ka­dı­nın ve er­ke­ğin bir­bi­ri­ni ta­nı­ma, an­la­ma ve bir ara­da ya­şa­ma mü­ca­de­le­si­ne ge­ti­ri­len fark­lı bir ba­kış açı­sı ve an­la­tım­la Ex­po An­tak­ya Ka­pa­lı Fu­ar Ala­nı’nda sah­ne­len sah­ne­len ‘Mat­ruş­ka’ oyu­nu yak­la­şık 600 ti­yat­ro­se­ver­den yo­ğun il­gi gör­dü.Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su Ge­nel Sa­nat Yö­net­me­ni Mu­rat Atak, fes­ti­val­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Ha­tay EX­PO 2021’de bi­zi ağır­la­dı­ğı­nız için çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’in sev­gi­le­ri­ni ve se­lam­la­rı­nı ge­tir­dik bü­tün se­yir­ci­le­ri­mi­ze ve çok de­ğer­li Sa­yın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za. Me­de­ni­yet­ler ken­ti Ha­tay’da, böy­le gü­zel bir top­lu­luk­la, bu fes­ti­va­le Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­mu­zu da da­vet et­ti­ği­niz için çok mut­lu­yuz. Bi­zim için ni­ce­li­ğin çok öne­mi yok, ni­te­lik önem­li. Az öz ama bi­zi yal­nız bı­rak­ma­yan, çok kıy­met­li Ha­tay­lı se­yir­ci­le­ri­mi­ze de çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.