BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN:  “TARSUS, KENTSEL DÖNÜŞÜM’DE  ÖRNEK BİR KENT OLMA YOLUNDA”
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “TARSUS, KENTSEL DÖNÜŞÜM’DE ÖRNEK BİR KENT OLMA YOLUNDA”

KENTSEL DÖNÜŞÜM

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si ile Tür­ki­ye’ye ör­nek bir kent ol­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Kent­sel Dö­nü­şü­me en risk­li böl­ge­ler­de baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Yıl­lar yı­lı tek kat­lı, bah­çe­li ev­ler­de otu­ran in­san­la­rı 1013 kat­lı ye­ni apart­man­la­ra yer­leş­ti­rir­ken, kent­sel dö­nü­şü­mün as­lın­da bir sos­yal dö­nü­şüm pro­je­si ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­yo­ru­z” de­di. “Yep­ye­ni bir Tar­sus'u, mo­dern bir Tar­sus'u mut­la­ka in­şa et­mek zo­run­da­yı­z” di­yen Baş­ka­nı Boz­do­ğan “İs­met­pa­şa Ma­hal­le­miz­de kent­sel dö­nü­şü­mü ta­mam­la­dık. Şim­di Ga­zi­ler, Bağ­lar, Ye­ni­ma­hal­le'de ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Bu ma­hal­le­ler­de­ki ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğı za­man Tar­sus, Kent­sel Dö­nü­şüm’de ön­der bir kent ola­cak­tır. Şu­nun al­tı­nı da çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, Kent­sel Dö­nü­şüm de­mek, sa­de­ce sağ­lık­sız ko­nut­la­rı yı­kıp ye­ri­ne ye­ni apart­man­lar yap­mak de­ğil­dir! Sos­yal do­na­tı alan­la­rı ya­rat­mak ve ken­te ye­ni ye­şil alan­lar ka­zan­dır­mak, bu pro­je­nin özü­nü oluş­tur­ma­lı­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.