TİCARET BAKANLIĞI, TİCARET BORSA’NIN YENİ URGE PROJESİ  İHTİYAÇ ANALİZİ’Nİ ONAYLADI
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

TİCARET BAKANLIĞI, TİCARET BORSA’NIN YENİ URGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ’Nİ ONAYLADI

BORSA"NIN URGE PROJESİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı­nın yü­rüt­tü­ğü Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet­çi­li­ği Ge­liş­tir­me Pro­je­si (UR­GE) kap­sa­mın­da hem ül­ke­miz hem de Tar­sus için önem­li sek­tör­ler­den bi­ri olan ‘Ta­rım Sek­tö­rü’ne yö­ne­lik ha­zır­la­nan UR­GE Pro­je­si İh­ti­yaç Ana­li­zi’ni onay­la­dı. Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sın­da gün­dem Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan onay­la­nan ye­ni UR­GE Pro­je­si İh­ti­yaç Ana­li­zi ol­du. 2010/8 sa­yı­lı Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet­çi­li­ğin Ge­liş­ti­ril­me­si­nin Des­tek­len­me­si Hak­kın­da Teb­liğ kap­sa­mın­da Bor­sa ta­ra­fın­dan ikin­ci­si yü­rü­tü­len ‘Tar­sus Ta­rım Sek­tö­rü­nün İh­ra­cat Yö­ne­ti­mi ve Ka­pa­si­te­si­nin Ge­liş­ti­ril­me­si Kü­me­len­me Pro­je­si’ne yö­ne­lik ilk fa­ali­yet olan ‘İh­ti­yaç Ana­li­zi ve Yol Ha­ri­ta­sı’ be­lir­len­me­si ça­lış­ma­la­rı Bor­sa Dış Ti­ca­ret Uz­ma­nı Pı­nar Ale­göz ve Ba­kan­lık onay­lı da­nış­man fir­ma ta­ra­fın­dan pro­je kap­sa­mın­da yer alan 26 fir­ma, 3 ay bo­yun­ca ye­rin­de zi­ya­ret edil­di. Ko­nu ile il­gi­li Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da ya­pı­lan zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da fir­ma­la­rın ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret­le­rin­de iz­le­ye­cek­le­ri 36 ay­lık Stra­te­jik Plan­la­ma ve Yol Ha­ri­ta­la­rı’nın çı­ka­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bü­yük bir he­ye­can­la yo­la çı­kı­lan bu ye­ni pro­je ile atı­la­cak adım­la­rın önem­li ol­du­ğu, pro­je­nin  böl­ge adı­na ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni edi­le­rek “P­ro­je ile Tür­ki­ye ve Tar­sus’un en önem­li sek­tör­le­rin­den Ta­rım Sek­tö­rü­nün ih­ra­cat yö­ne­ti­mi ve ka­pa­si­te­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni des­tek­le­mek ama­cıy­la Bor­sa üye­si il­gi­li sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren, ih­ra­cat ya­pan ya da ya­pa­bil­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip fir­ma­lar­dan olu­şan kü­me­nin böl­ge­sel, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı sek­tör di­na­mik­le­ri bağ­la­mın­da ana­li­zi ger­çek­leş­ti­ri­le­rek ta­rım sek­tö­rün ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­da da­ha iyi bir ko­nu­ma gel­me­si­ne ça­lı­şı­la­cak. Bor­sa üye­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da re­ka­bet gü­cü­nü ve ih­ra­ca­tı­nı art­tır­mak ama­cıy­la sek­tör ve ka­tı­lım­cı fir­ma ana­liz­le­ri­nin ya­pı­la­rak ek­sik­le­ri­nin be­lir­le­ne­rek fir­ma­la­ra yö­ne­lik eği­tim ve da­nış­man­lık hiz­met­le­ri alı­na­cak ve de­va­mın­da or­tak pa­zar/he­def ül­ke ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­k” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.