MHP ÇAMLIYAYA YÖNETİMİ’NDEN, MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YALÇIN’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

MHP ÇAMLIYAYA YÖNETİMİ’NDEN, MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YALÇIN’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

(ŞAHİN TURGUT) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Genç, Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Zahit Kıral, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yasin ve İbadettin Düzenli’nin bulunduğu ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında “Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanmanız başta şahsım olmak üzere Yönetim Kurulu ve üyelerimizi mutlu etmiştir. Birçok arkadaşımızın daha önceden sizinle birlikte çalışmış olması ve sizleri yakinen tanıyor olmasının olumlu yönde tepkileri olmuştur. Temennimiz olumlu ve güzel hizmetlere hep birlikte imza atarız. MHP Çamlıyayla İlçe Teşkilatı olarak üzerimize düşen konularda bizden bir şey istendiğinde istişare ederek katkı vereceğimizin bilinmesini isteriz” dedi. Böl­ge Mü­dü­rü Yal­çın’a ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Genç, Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de özel­lik­le Yö­rük­le­rin kul­lan­dı­ğı or­man yol­la­rı­nın ba­kım ve ona­rı­mı ile il­gi­li de ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Mer­sin Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Yal­çın ise, zi­ya­ret­ten do­la­yı ko­nuk­la­rı­na te­şek­kür ede­rek; “Bi­zi bu gö­re­ve ge­ti­ren baş­ta Ba­ka­nı­mız ol­mak üze­re tüm amir­le­ri­me te­şek­kür ede­rim. Bu gö­re­vin ku­ru­mu­muz ve böl­ge­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim. İn­şal­lah gü­zel hiz­met­le­ri­miz ola­cak­tır el­bet­te, bu­nu da hep bir­lik­te ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu na­zik zi­ya­ret­ten do­la­yı ay­rı ay­rı he­pi­ni­ze te­şek­kür ede­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç ve be­ra­be­rin­de­ki­ler da­ha son­ra MHP Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret et­ti­ler. İl Baş­ka­nı Zey­nel Uğur Göl­ge­li ile bir sü­re has­bi­hal eden İl­çe Baş­ka­nı Genç ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, il­çe ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len si­ya­si ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler ver­di­ler. Mer­sin zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ül­kü Ocak­la­rı Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Yi­ğit Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan Ül­kü Ocak­la­rı Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Ya­vuz Ak­gül’e zi­ya­ret eden MHP İl­çe Baş­ka­nı Genç ve he­ye­ti, Mer­sin Türk Sağ­lık­Sen Baş­ka­nı Ay­han Gün­gör'ün ve­fat eden Ka­yın­va­li­de­si Şük­ran Tey­ze için de ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.