TARSUS BELEDİYESİNİN, ÇİFTÇİYE  ÜCRETSİZ DAĞITTIĞI FİDELER  MEYVE VERMEYE DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

TARSUS BELEDİYESİNİN, ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ DAĞITTIĞI FİDELER MEYVE VERMEYE DEVAM EDİYOR

FİDELER ÜRÜN VERMEYE BAŞLADI

U­lu­sal Güç, Ge­ne­tik Ha­zi­ne, Sağ­lık­lı Gı­da, Sağ­lık­lı İn­san’ di­ye­rek yo­la çı­kan Tar­sus Be­le­di­ye­si yer­li ve mil­li to­hum­lar üze­ri­ne baş­lat­tı­ğı pro­je kap­sa­mın­da, çift­çi­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tı­lan ve mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­yan fi­de­le­ri­nin ta­ki­bi­ni ger­çek­leş­ti­re­rek ve­rim­li üre­tim ve ha­sat için tek­nik des­tek sağ­lı­yor. Bu kap­sam­da çift­çi­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tı­lan fi­de­ler ye­ti­şe­rek ha­sa­da ha­zır ha­le gel­di. ‘Mi­ras’ pro­je­si kap­sa­mın­da Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­nün ko­or­di­ne­sin­de te­min edi­len ve yer­li to­hum­lar­dan üre­ti­len fi­de­ler çift­çi­le­re üc­ret­siz da­ğı­tı­lı­yor ve kır­sal kal­kın­ma­nın önü­nü aç­mak için önem­li adım­lar atı­lı­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan 'Ge­le­cek top­rak­la ha­yat bu­lu­yor' slo­ga­nı ile Ata mi­ra­sı olan yer­li to­hum­la­rın, yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı sağ­la­mak ama­cıy­la çift­çi­le­re des­tek olu­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si, ta­rım­sal üre­ti­mi, ta­rım­da çe­şit­li­li­ği ve ve­rim­li­li­ği art­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra üre­ti­mi teş­vik ve üre­ti­ci­yi güç­len­dir­me uy­gu­la­ma­la­rı­nı da ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Bün­ye­sin­de ku­ru­lan gen ban­ka­sın­dan ye­ti­şen ata ve yer­li to­hum yaz­lık fi­de­ler, Bi­ber çe­şit­le­ri (kıl bi­be­ri acı, tat­lı, tur­şu­luk bi­ber, dol­ma­lık bi­ber), ka­vun, do­ma­tes, sa­la­ta­lık fi­de­le­ri, üre­ti­ci­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tıl­mış­tı. Bu kap­sam­da da­ğı­tı­lan üc­ret­siz fi­de­ler ye­ti­şe­rek ha­sa­da ha­zır ha­le gel­di. Bu ve­si­le ile mad­di ve ma­ne­vi ola­rak ka­za­nım sağ­la­yan çift­çi­ler Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin bu hiz­me­tin­den ötü­rü mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Tar­sus Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri­nin tek­nik des­te­ği ile sağ­lık­lı ola­rak çift­çi­ler ta­ra­fın­dan ye­tiş­ti­ri­len fi­de­ler, ge­li­şim ev­re­sin­den ha­sat sü­re­ci­ne ka­dar ve­ri­mi art­tır­mak için ta­kip edi­li­yor.Fi­de des­te­ğin­den fay­da­la­nan çift­çi­ler­den; Dur­sun Şö­len, Gül­çin Mer­ve Ka­ra­ova, Ra­zi­ye Er­çe­tin, Cu­ma­Es­ma Kı­lıç ve Os­man Gök­ko­ca’ya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ri­len fi­de­ler ye­ti­şe­rek mey­ve­le­ri ver­di. Çift­çi­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür et­ti. Zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri ye­tiş­ti­ri­len ürün­le­re ha­sat ön­ce­si son kon­trol­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di.Bu hiz­met­ten mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ifa­de eden Gül­çin Mer­ve Ka­ra­ova, “Bü­yük bir öz­ve­riy­le be­le­di­ye­mi­zin biz­le­re sun­du­ğu hiz­met­ten fay­da­la­na­rak fi­de­le­ri­mi­zi top­rak­la bu­luş­tur­duk, is­te­di­ği­miz tüm ürün­ler bi­ze te­min edil­di ve şu an mey­ve­le­ri­ni ve­ri­yor. Baş­ka­nı­mı­zın sü­reç­ler­de et­ki­si çok bü­yük. To­hum çok önem­li, baş­ka­nı­mız to­hu­ma top­ra­ğa sa­hip çık­ma­yı biz­le­re öğ­ret­ti. Bu yol­da iler­le­ye­lim di­ye teş­vik et­ti. Bu çok kıy­met­li­dir biz­ler için. Tüm des­tek­ler­den ötü­rü Ha­luk baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. (Tar­sus Bld)