CHP TARSUS İLÇE BAŞKANI VARAL:  “ÜLKEMİZ, TARİHİNİN EN HIZLI  YOKSULLAŞMA SÜRECİNİ YAŞIYOR!”

abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

CHP TARSUS İLÇE BAŞKANI VARAL: “ÜLKEMİZ, TARİHİNİN EN HIZLI YOKSULLAŞMA SÜRECİNİ YAŞIYOR!”

YOKSULLAŞMA SÜRECİ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, açık­la­nan enf­las­yon oran­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek, “Yük­sek enf­las­yon ve ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ka­lı­cı ha­le gel­me­ye baş­lar­ken, ge­lir da­ğı­lı­mı eme­ği ile ge­çi­nen her­kes için bo­zul­ma­ya de­vam edi­yor ve ül­ke ta­ri­hi­nin en hız­lı yok­sul­laş­ma sü­re­ci ya­şa­nı­yo­r” de­di. Baş­kan Ozan Va­ral, Enf­las­yon Araş­tır­ma Gru­bu’nun (ENAG), açık­la­ma­la­rı­na gö­re Tem­muz ayı enf­las­yo­nun yüz­de 5.03, yıl­lık enf­las­yon ise yüz­de 176.04 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Yük­sek enf­las­yon ve ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ka­lı­cı ha­le gel­me­ye baş­lar­ken, ge­lir da­ğı­lı­mı eme­ği ile ge­çi­nen her­kes için bo­zul­ma­ya de­vam edi­yor ve ül­ke ta­ri­hi­nin en hız­lı yok­sul­laş­ma sü­re­ci ya­şa­nı­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın aç­lık içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Va­ral “De­rin yok­sul­luk ya­şa­yan, aç­lık­la mü­ca­de­le eden, ba­rı­na­cak yer bu­la­ma­yan in­san­la­rı, yok­sul­luk için­de ya­şa­yan­lar­la hiç da­ya­nış­ma­mış bu ik­ti­dar ve yan­daş­la­rı an­la­ya­maz. ‘Ek­mek bu­la­mı­yor­lar­sa pas­ta ye­sin­ler’ eda­sın­da se­fa­le­te göz­le­ri­ni ka­pa­tan­la­rı, ‘ül­ke­de yok­sul­luk mu var’ de­yip sa­ray­lar­da se­fa­la­rı­nı sü­ren­le­ri­ni ora­dan bir­lik­te in­di­re­ce­ğiz! Mil­yon­lar­ca yurt­ta­şı­mı­zı aç­lı­ğa ve yok­sul­lu­ğa sü­rük­le­yen bu dü­ze­ne mah­kûm de­ği­liz! Eme­ği ve alın te­riy­le ge­çi­nen hal­kı­mız­la bir­lik­te va­rız! Bi­ze Ka­tı­lın, Bi­ze yok­sul­luk­tan baş­ka bir şey va­det­me­yen bu dü­zen­den kur­tu­la­lım! Bu kö­tü gün­ler ge­çe­cek! Gü­zel Gün­ler Gö­re­ce­ğiz!” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)