İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN,  AKİB’İN YENİ YÖNETİMİNE  ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN, AKİB’İN YENİ YÖNETİMİNE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

BURHANETTİN KOCAMAZ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, İş insanı Ufuk İbicek ile birlikte, Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş’i ziyaret etti. Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz aylarda genel kurulunu tamamlayan AHBİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Veysel Memiş’e ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulunurken, başarı dileklerini iletti. Özellikle pandemi döneminde gıda ve tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Kocamaz, buğday gibi hububat ürünlerinin lojistik krizlerden, bakliyat gibi ürünlerin iklim krizinden, ayçiçeği gibi ürünlerin jeopolitik krizlerden dolayı yaşamsal öneminin güçlendiğini vurguladı. Ya­şa­nan tüm bu kriz­le­rin Mer­sin’in öne­mi­ni ve Tür­ki­ye’nin de­ğe­ri­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, ör­ne­ğin 2022 Yı­lı Ocak­Ha­zi­ran dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len 352 bin ton­luk ül­ke bak­li­yat ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 87’si­nin Mer­sin­li fir­ma­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı, bu dö­nem­de sa­de­ce bak­li­yat­tan el­de edi­len ih­ra­cat ge­li­rin­de Mer­sin’in pa­yı­nın yüz­de 18 ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Bu ha­liy­le bah­si ge­çen ürün­ler­de Mer­sin Li­ma­nın, Af­ri­ka ve Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­ne ya­pı­lan ih­ra­cat­ta mer­kez ha­li­ne dö­nüş­tü­ğü­nü söy­le­yen Ko­ca­maz, ya­pı­lan son Ta­hıl Ko­ri­do­ru an­laş­ma­sı ile İs­tan­bul’un da dün­ya hu­bu­bat sek­tö­rün­de­ki stra­te­jik öne­mi­nin art­tı­ğı­nı do­la­yı­sıy­la akıl­lı, iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ha­re­ket edi­lir­se hem Mer­sin hem de Tür­ki­ye’nin önü­müz­de­ki dö­nem­de de­ğe­ri­ni da­ha faz­la ar­tır­ma im­kâ­nı el­de ede­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Pan­de­mi ve kriz­le­rin göl­ge­sin­de ta­rım ve gı­da ala­nın­da ken­di ken­di­ne ye­te­bil­me­nin gi­de­rek da­ha önem­li bir hal al­dı­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, ta­rım­sal üre­tim­de ve ta­rı­ma da­ya­lı sa­na­yi­de iyi ta­nım­lan­mış ger­çek­çi ve güç­lü bir pla­na ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu, üre­ti­min teş­vik edi­lir­ken, sa­na­yi­nin ve­rim­li ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nın an­cak bu tip plan­lar­la müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. İYİ Par­ti ola­rak tüm bu baş­lık­lar hak­kın­da kap­sam­lı ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, par­ti ola­rak en bü­yük ar­zu­la­rı­nın hu­bu­bat, bak­li­yat ve yağ­lı to­hum­lar ala­nın­da it­hal ürün­ler ye­ri­ne yer­li ürün ve yer­li üre­tim ile iç tü­ke­ti­min kar­şı­lan­ma­sı, ay­rı­ca mev­cut ih­ra­cat pa­zar­la­rı­nın ko­ru­na­rak ye­ni pa­zar­la­ra ula­şıl­ma­sı­nın stra­te­jik he­def­le­ri ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)