BÜYÜKŞEHİR’DEN, BOZTEPE-KİSECİK  ARASINDA ASFALTLAMA  ÇALIŞMASI
Yazar: abdullah - 5 Ağustos 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR’DEN, BOZTEPE-KİSECİK ARASINDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

BOZTEPE-KİSECİK ARASI ASFALTLAMA

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te yük­sek ra­kım­lı yer­le­şim böl­ge­le­rin­de yol ya­pım ve as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, Tar­sus’un Boz­te­pe Ma­hal­le­si ile Çam­lı­yay­la’nın Ki­se­cik Ma­hal­le­si’ni bağ­la­yan yol üze­rin­de ze­min iyi­leş­tir­me ve sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi yü­rü­tü­yor. Yak­la­şık 16 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da bu­lu­nan Boz­te­pe­Ki­se­cik bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk 6 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mün­de ze­min iyi­leş­tir­me fa­ali­ye­ti­nin bi­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, kom­bi araç­lar­la sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Söz ko­nu­su yo­lun ka­lan bö­lü­mün­de de ser­me, sı­kış­tır­ma ve ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ge­le­cek yıl sat­hi dö­küm iş­le­mi uy­gu­la­na­cak. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Gi­den, Bağ­ça­ta­ğı ve Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­le­ri­ni bağ­la­yan 8 ki­lo­met­re­lik yol­da da ze­min ıs­lah iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Bu yol­da da önü­müz­de ki gün­ler­de sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi ya­pı­la­cak. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)