TARSUS BELEDİYESİ KADINLARA YÖNELİK  BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yazar: abdullah - 4 Ağustos 2022 Perşembe

TARSUS BELEDİYESİ KADINLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

KADINLARIMIZI BİLGİLENDİRME

Tar­sus Be­le­di­ye­si ka­dın­la­ra yö­ne­lik po­zi­tif ça­lış­ma­la­ra de­vam edi­yor.  Bu kap­sam­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü ile Mer­sin Ba­ro­su Tar­sus Tem­sil­ci­li­ği iş­bir­li­ğin­de, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da far­kın­da­lık eği­tim­le­ri sür­dü­rü­lü­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si ile Mer­sin Ba­ro­su ara­sın­da ko­run­ma­ya ih­ti­ya­cı olan ka­dın ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik or­tak ça­lış­ma­la­rı içe­ren iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­mış­tı. Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de çe­şit­li ça­lış­ma­lar ile ka­dın ve ço­cuk­lar için pro­je­le­ri­ne de­vam eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, Mer­sin Ba­ro­su ile im­za­la­dı­ğı pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de far­kın­da­lık art­tı­rı­cı eği­tim, atöl­ye ben­ze­ri fa­ali­yet ve pro­je­le­ri sür­dü­rü­yor. Gü­ner Yük­sek (Ha­la) Ka­dın Ya­şam Des­tek ve Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi kur­si­yer­le­ri­ne, Tar­sus İş Ge­liş­tir­me Mer­ke­zin­de (İŞ­GEM 1) fa­ali­yet gös­te­ren San­ca Teks­til ve Tar­sus Teks­til Kon­fek­si­yon ça­lı­şan­la­rı­na ka­dın hak­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me eği­tim­le­ri dü­zen­len­di. Ka­tı­lım­cı­la­ra ay­nı za­man­da Gü­ner Yük­sek (Ha­la) Ka­dın Ya­şam Des­tek ve Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi’nin fa­ali­yet­le­ri, et­kin­lik­le­ri ta­nı­tıl­dı. Tar­sus’ta ya­şa­yan ka­dın­la­rın üre­tim, iş, si­ya­set, eği­tim, kül­tür ve sa­nat gi­bi alan­lar­da söz sa­hi­bi ol­ma­la­rı­nı, top­lum­sal cin­si­yet eşit­siz­li­ğiy­le mü­ca­de­le et­me­le­ri­ni, öz hak­la­rı­nı bil­me­le­ri­ni, öz­gü­ve­nin öne­mi­ni ve şeh­re kar­şı duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri­ni amaç­la­yan eği­tim­ler Tar­sus ge­ne­lin­de sür­dü­rül­me­ye de­vam ede­cek. ‘’ÜZE­Rİ­Mİ­ZE DÜ­ŞE­Nİ YAP­MA­YA DE­VAM EDE­CE­ĞİZ’’ Ka­dın hak­la­rı ko­nu­sun­da has­sa­si­yet­le dav­ran­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan,’’ Ka­dın ve er­kek­le­rin eşit, sö­mü­rü­süz bir dün­ya­da ya­şa­ma­sı adı­na ve­ri­len mü­ca­de­le­de biz de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ara­lık­sız bir şe­kil­de yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di. (TAR­SUS BLD.)