MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN  TOZKOPARAN’DA ASFALT ÇALIŞMASI
Yazar: abdullah - 4 Ağustos 2022 Perşembe

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TOZKOPARAN’DA ASFALT ÇALIŞMASI

TOZKOPARAN'A ASFALT

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım, ba­kım ve ona­rım ekip­le­ri, de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de bo­zuk ze­min­li ana ar­ter ko­nu­mun­da ki yol­la­rı ye­ni­le­me­ye de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri Tar­sus’ta Toz­ko­pa­ran Ma­hal­le­si’nde de as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Fev­zi Çak­mak Ma­hal­le­si’nden ge­çen Hür­ri­yet Cad­de­si ile Mi­mar Si­nan Bul­va­rı ara­sın­da ka­lan ve Toz­ko­pa­ran Ma­hal­le­si’nin ana ar­te­ri ko­nu­mun­da bu­lu­nan 3814 so­kak üze­rin­de bo­zuk ze­mi­ni sö­ken Bü­yük­şe­hir yol ya­pım ekip­le­ri, ar­dın­dan 550 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yo­lu sı­cak as­falt­la ye­ni­den kap­la­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, yi­ne Toz­ko­pa­ran Ma­hal­le­si’nde yer alan ve Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin sür­dür­dü­ğü ko­nut pro­je­si­nin ya­nın­dan ge­çen yol­da da sı­cak as­falt ve kal­dı­rım dö­şe­me iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Ka­le­bur­cu Cad­de­si ye­ni­le­ni­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ga­zi­ler Ma­hal­le­si ile Bağ­lar Ma­hal­le­si’nin sı­nı­rı­nı oluş­tu­ran ve geç­ti­ği­miz gün­ler­de MES­Kİ ekip­le­ri­nin alt­ya­pı ça­lış­ma­sı yü­rüt­tü­ğü Ka­le­bur­cu Cad­de­si’ni de ta­ma­men ye­ni­li­yor. Söz ko­nu­su yol­da bo­zuk ze­min sö­küm iş­le­mi ya­pı­lıp, ar­dın­dan sı­cak as­falt­la kap­la­na­cak. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n )