Kocamaz, “Cem Evlerine Saldırı, “Millet Devlet Birliğimize” Saldırıdır”
Yazar: abdullah - 4 Ağustos 2022 Perşembe

Kocamaz, “Cem Evlerine Saldırı, “Millet Devlet Birliğimize” Saldırıdır”

CEMEVLERİNE SALDIRI

İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti To­ros­lar İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Yet­kin ile bir­lik­te Ale­vi Kül­tür Der­nek­le­ri To­ros­lar Cem Evi Baş­ka­nı Hü­se­yin De­ğer­li ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Mu­har­rem Ayı Mü­ba­rek Ol­sun, Ha­yır­la­ra Ve­si­le Ol­sun Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz zi­ya­re­tin­de, Mu­har­rem ay­nı­nın Mü­ba­rek ol­ma­sı­nı, ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­ler­ken, tüm in­san­lı­ğa ba­rış, hu­zur ve kar­deş­lik ge­tir­me­si­ni te­men­ni et­ti. Tu­tu­lan oruç­la­rın, ya­pı­lan du­ala­rın, edi­len ha­yır­la­rın ka­bul ol­ma­sı­nı, bu Mü­ba­rek ayın dert­li­le­re de­va ol­ma­sı­nı di­le­yen Ko­ca­maz, Mil­let ola­rak bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin da­im ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı. Cem Ev­le­ri­ne Sal­dı­ran­la­rı La­net­li­yo­rum Geç­ti­ği­miz gün An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­len Cem Evi sal­dı­rı­sı­na de­ği­nen Ko­ca­maz, “A­le­vi inan­cı­na men­sup va­tan­daş­la­rı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi pay­la­şı­yo­ru­m” de­di. “Mü­ba­rek Mu­har­rem ayı­na gir­di­ği­miz bu­gün­ler­de, Mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni he­def alan bu sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ru­m” di­yen Ko­ca­maz, Mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni kim­se bo­za­ma­ya­ca­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Mil­le­ti­mi­zin ara­sı­na fit­ne so­kup biz­le­ri bir­bi­ri­mi­ze dü­şür­mek is­te­yen ha­in­le­re Al­lah fır­sat ver­me­si­n” di­yen Ko­ca­maz, sal­dı­rı­nın so­rum­lu­la­rı­nın, iş­bir­lik­çi­le­ri­nin ve az­met­ti­ri­ci­le­ri­nin bir an ön­ce tes­pit edil­me­si­ni ve yar­gı önün­de hak et­tik­le­ri ce­za­ya çarp­tı­rıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Fa­il­ler Hız­la Ya­ka­lan­ma­lı, Ada­let Hız­la Te­cel­li Et­me­li Cem Ev­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­nın, “Mil­let Dev­let Bir­li­ği­mi­ze­” ya­pıl­mış bir sal­dı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ko­ca­maz, bu tip olay­la­rın Mil­le­tin Dev­le­te olan gü­ve­ni­ni test eden olay­lar ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. “O ne­den­le fa­il­ler hız­la ya­ka­lan­ma­lı ve ada­let hız­la te­cel­li et­me­li­di­r” di­yen Ko­ca­maz, “Böy­le­ce Mil­let ile Dev­let ara­sın­da gü­ven bu­na­lı­mı ya­şan­ma­ya­cak, Mil­let Dev­let bir­li­ği­ne ya­pı­lan bu sal­dı­rı­lar ama­cı­na ula­şa­ma­ya­cak­tı­r” de­di. Ko­ca­maz, “Böy­le olay­lar­da dev­le­ti­mi­zin gös­te­re­ce­ği re­ak­si­yon va­tan­daş­la­rı­mı­za; hu­kuk dev­le­ti­nin, can ve mal gü­ven­li­ği­nin, ifa­de, din ve inanç öz­gür­lü­ğü­nün sa­de­ce ana­ya­sa ve ka­nun me­tin­le­rin­de de­ğil pra­tik ha­ya­tın iş­le­yi­şin­de de var ol­du­ğu­nu ve dev­le­ti­miz­ce gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı­nı da is­pat et­miş ola­cak­tı­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Dev­let Mil­let Bir­li­ği için Si­ya­set­çi­le­re de Gö­rev Dü­şü­yor Dev­let Mil­let Bir­li­ği­ni sa­de­ce gü­ven­lik güç­le­ri, hu­kuk me­tin­le­ri ve­ya yar­gı eliy­le sağ­la­ma­nın her za­man ye­ter­li ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ko­ca­maz, sos­yal ve kül­tü­rel alan­da hem ye­rel hem de mer­ke­zi ida­re­de­ki si­ya­set­çi­le­rin üze­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­lar ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı. Bu kap­sam­da hem Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı hem de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de 8 adet Cem Evi’nin ya­pı­mı­na ve­si­le ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ko­ca­maz, inanç ay­rış­ma­sı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek için çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­le­di­ği­ni, ge­rek mad­di, ge­rek ay­ni, ge­rek­se de ma­ne­vi ola­rak Hz. Ali aşı­ğı va­tan­daş­la­rı­mı­zın inanç ve iba­det öz­gür­lü­ğü­nün ha­yat bul­ma­sı için bü­yük gay­ret­ler sarf et­ti­ği­ni ifa­de et­ti.   İYİ Par­ti, Ale­vi­le­rin İnanç ve İba­de­ti­ni Ko­lay­laş­tı­ra­cak İYİ Par­ti Li­de­ri Me­ral Ak­şe­ner’in de Ale­vi inanç ve kül­tü­rü­nün öz­gür­ce ken­di­si­ni ifa­de ede­bil­me­si için son de­re­ce sa­mi­mi bir par­ti prog­ra­mı or­ta­ya koy­du­ğu­nu söy­le­yen Ko­ca­maz, İYİ Par­ti ik­ti­da­rın­da Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si ders ki­tap­la­rın­da Ale­vi­lik ile il­gi­li ve­ri­len bil­gi­le­ri dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni, Cem Ev­le­ri ko­nu­su da­hil ol­mak üze­re Ale­vi­le­rin bü­tün so­run­la­rıy­la il­gi­le­ne­cek­le­ri­ni, di­ni ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak­la­rı­nı do­la­yı­sıy­la Ale­vi­le­rin inanç ve iba­det­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. (HA­BER MER­KE­Zİ)