BAŞKAN SEÇER, MERSİN’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI
Yazar: abdullah - 4 Ağustos 2022 Perşembe

BAŞKAN SEÇER, MERSİN’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

MERSİN'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Baş­kan Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de te­mel be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri­nin ya­nı sı­ra, Mer­sin’in ge­le­ce­ği­ni ko­ru­ma­yı amaç­la­yan önem­li ça­lış­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­ye de de­vam edi­yor. Baş­kan Se­çer, “Mer­sin Sür­dü­rü­le­bi­lir Ener­ji ve İk­lim Ey­lem Pla­nı’nın Ha­zır­lan­ma­sı Pro­je­si­” için, TÜ­Bİ­TAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (MAM) ile iş bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­la­dı. İk­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le­de önem­li bir adım olan bu pro­to­kol­le; ken­te ait se­ra ga­zı emis­yo­nu­nun azal­tıl­ma­sı ve ik­lim de­ği­şik­li­ği­ne uyum ka­pa­si­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın be­lir­len­me­si he­def­le­ni­yor.Pro­to­kol im­za tö­re­nin­de; Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­te­ri Ol­cay Tok, Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Dai­re Baş­ka­nı Dr. Bü­lent Ha­lis­de­mir, TÜ­Bİ­TAK Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve MAM Baş­ka­nı Prof. Dr. Ah­met Yoz­gat­lı­gil, TÜ­Bİ­TAK MAM İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Bur­cu Öz­soy ile OD­TÜ De­niz Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Prof. Dr. Ba­rış Sa­li­hoğ­lu yer al­dı. “E­ner­ji ve İk­lim Pla­nı’nı ha­zır­la­ya­cak olan ilk be­le­di­ye­yi­z” İm­za tö­re­ni ön­ce­sin­de ka­mu­oyu­na, ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan pro­to­ko­le iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in İs­tan­bul’un üç ka­tın­dan faz­la bir yü­zöl­çü­mü­ne sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Mer­sin’de in­san, do­ğa ve çev­re odak­lı be­le­di­ye ol­ma so­rum­lu­lu­ğu­muz­la be­ra­ber, kü­re­sel ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le ve uyum ko­nu­sun­da da ör­nek be­le­di­ye­ler­den bi­ri ol­ma­yı he­def­li­yo­ruz Bu çer­çe­ve­de; TÜ­Bİ­TAK ile ya­pa­ca­ğı­mız ‘Sür­dü­rü­le­bi­lir Ener­ji ve İk­lim Ey­lem Pla­nı’ ile Mer­sin’e ait se­ra ga­zı emis­yon­la­rı­nın azal­tı­mı­na ve Mer­sin’in ik­lim de­ği­şik­li­ği­ne uyum ka­pa­si­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ey­lem­le­ri be­lir­le­ye­ce­ği­z” de­di. “TÜ­Bİ­TAK ile iş­bir­li­ği için­de Ener­ji ve İk­lim Pla­nı’nı ha­zır­la­ya­cak olan ilk be­le­di­ye ol­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ru­z” vur­gu­suy­la ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Baş­kan Se­çer, “Bu ça­lış­ma; ik­lim de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da Mer­sin’in kar­şı­la­şa­ca­ğı du­rum­lar ve alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler hak­kın­da bi­ze ışık tu­ta­cak. Ey­lem Pla­nı’nın, 2023 yı­lı Ma­yıs­Ha­zi­ran ay­la­rın­da bi­ti­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ik­lim de­ği­şik­li­ği­nin olum­suz et­ki­le­ri­ne kar­şı di­renç­li ve ya­şa­nı­la­bi­lir bir kent ol­mak için, TÜ­Bİ­TAK ile iş­bir­li­ği­mi­zi ar­tı­ra­rak sür­dü­re­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.  “İk­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le ve sı­fır atık uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zı ka­lı­cı ha­le ge­tir­mek is­ti­yo­ru­z”Bu­gü­ne ka­dar ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı da kı­sa­ca ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:“İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Te­miz Ener­ji Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nü kur­duk. Ye­ni Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lan­dı.Fa­ali­yet gös­ter­di­ği­miz bi­rim­le­ri­mi­zin, Kar­bon Ayak İzi­ni he­sap­la­dık ve ra­por­la­dık. ‘Dün­ya Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Kü­re­sel İk­lim ve Ener­ji Söz­leş­me­si’ne im­za ata­rak, ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le için MED­CI­TI­ES (Ak­de­niz Kent­ler Bir­li­ği) ve IC­LEI (Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için Ye­rel Yö­ne­tim­ler) ku­ru­luş­la­rı­na üye ol­duk. Böy­le­ce ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le­ye ver­di­ği­miz öne­mi, tüm dün­ya­ya dek­la­re et­miş ol­duk. Tür­ki­ye’nin ilk ‘İk­lim ve Çev­re Bi­lim Mer­ke­zi’nin ku­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yo­ruz. ‘Mer­sin İk­lim De­ği­şik­li­ği Uyum ve Azal­tım Ey­lem Pla­nı’ için, Av­ru­pa Bir­li­ği pro­je­si ha­zır­la­ya­rak baş­vu­ru­mu­zu gön­der­dik. Baş­vu­ru­muz ka­bul edil­di. Ni­hai so­nuç ola­rak da Ekim­Ka­sım ayı gi­bi açık­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ge­çen yıl Se­ra Ga­zı Emis­yon En­van­te­ri ça­lış­ma­mı­zı ta­mam­la­dık ve ra­por­la­dık. En son ola­rak da ‘İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Sı­fır Atık Dai­re Baş­kan­lı­ğı’nı kur­duk. Böy­le­ce ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le ve sı­fır atık uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zın ka­lı­cı ha­le gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak ka­rar al­ma sü­reç­le­ri­ni de hız­lan­dır­mış ola­ca­ğız.” “Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­ye önem ve­ren bir be­le­di­ye­yi­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si’nde de gü­neş ener­ji­si san­tral­le­ri ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Se­çer, “MES­Kİ bün­ye­miz­de şu an­da ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ku­ru­lu güç mik­ta­rı­mız 3 me­ga­vat, an­cak ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. 2023 so­nu­na ka­dar 15 me­ga­vat­lık bir se­vi­ye­ye ulaş­tır­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Yi­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz, 1 Ni­san 201930 Ha­zi­ran 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da 2 mil­yon 106 bin ton ev­sel ka­tı atı­ğın ber­ta­ra­fı­nı sağ­la­dı. Bun­dan 193 bin 319 MW elek­trik üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di. Yak­la­şık 75 bin ko­nu­tun ay­dın­lat­ma ener­ji­si­ni de bu­ra­da kar­şı­lı­yo­ruz. Yi­ne yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la, önü­müz­de­ki gün­ler­de bu sa­yı­yı da­ha yük­sek nok­ta­la­ra ge­tir­me­yi plan­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. TÜ­Bİ­TAK Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve MAM Baş­ka­nı Prof. Dr. Ah­met Yoz­gat­lı­gil, ise şun­la­rı ak­tar­dı: “Ö­zel­lik­le son yıl­lar­da, kü­re­sel öl­çek­te en önem­li prob­lem­ler­den bi­ri olan ik­lim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le­ye yö­ne­lik çe­şit­li adım­lar at­mak ge­re­ki­yor. Ül­ke­le­rin se­ra ga­zı emis­yon­la­rı­nı sı­nır­lan­dır­ma­sı­nı ve kü­re­sel sı­cak­lık ar­tı­şı­nın 2 de­re­ce­nin üze­ri­ne çık­ma­ma­sı­nı amaç­la­yan Pa­ris An­laş­ma­sı, Ka­sım 2016’da yü­rür­lü­ğe gir­di. Bu an­laş­ma­yı onay­la­yan ül­ke­le­rin, bu ta­ah­hüt­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­sin­de ye­rel yö­ne­tim­le­rin de ro­lü çok önem­li ol­du. Bu bağ­lam­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve TÜ­Bİ­TAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi ola­rak be­ra­ber­ce ge­liş­tir­di­ği­miz ve im­za­sı için bu­gün bir ara­ya gel­di­ği­miz ‘Mer­sin Sür­dü­rü­le­bi­lir Ener­ji ve İk­lim Ey­lem Pla­nı­nın Ha­zır­lan­ma­sı Pro­je­si’ni ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu an­lam­da ben bu­gün Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz­le ya­pa­ca­ğı­mız pro­je kap­sa­mın­da, Mer­sin ili­miz­de se­ra ga­zı emis­yo­nu­na ne­den olan baş­lı­ca kay­nak­la­rın tes­pit edi­le­rek, emis­yon en­van­ter­le­ri­nin ha­zır­lan­ma­sı, mev­cut du­ru­mun se­nar­yo­la­rı­nın or­ta­ya kon­ma­sı, be­lir­le­nen he­def­le­re yö­ne­lik se­ra ga­zı emis­yon mik­tar­la­rı­nın he­sap­lan­ma­sı, ik­lim de­ği­şik­li­ğin­den en faz­la et­ki­le­ne­cek sek­tör­le­rin be­lir­len­me­si ve bu sek­tör­le­re yö­ne­lik et­ki­le­ne­bi­lir­lik ana­li­zi­nin ya­pıl­ma­sı ile uyum öne­ri­le­ri­nin be­lir­len­me­si ko­nu­sun­da bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu ça­lış­ma­nın ül­ke­mi­ze ve şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za, bu ko­nu­da­ki iş bir­li­ği için de te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz.”