MERSİNLİ KADINLARA HEM HOBİ HEM EK GELİR İMKANI
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

MERSİNLİ KADINLARA HEM HOBİ HEM EK GELİR İMKANI

HEM HOBİ HEM DE EK GELİR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si’nin bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren Et­kin­lik ve Sa­nat Mer­ke­zi’nde, ka­dın­la­ra yö­ne­lik ola­rak “Punch Atöl­ye­si­” baş­la­dı. Açık ha­va­da, de­niz ke­na­rın­da ku­ru­lan atöl­ye­ye ka­tı­lan ka­dın­lar hem sos­yal­le­şi­yor hem de il­mek il­mek punch iş­li­yor. Ka­dın­lar il­mek­le­ri at­tık­ça ra­hat­lı­yor Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ka­dın­la­ra yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­le­re bir ye­ni­si­ni da­ha ek­le­di. Bü­yük­şe­hir’in kur­du­ğu üre­ti­ci ka­dın stant­la­rın­da yer alan an­ne kız Za­ki­ne Al­kış ve Gü­lan Al­kış ise bu atöl­ye­de gö­nül­lü ola­rak eğit­men­lik ya­pı­yor. Ho­bi ola­rak Punch iş­le­me­si öğ­re­nen ka­dın­lar, to­ka­dan ta­kı­ya, kır­lent­ten kı­ya­fet­le­re ka­dar pek çok yer­de kul­la­nı­lan el işi­ni, ile­ri­de Bü­yük­şe­hir’in üre­ti­ci ka­dın stant­la­rın­da yer ala­rak ka­zan­ca da dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Haf­ta­da 1 gün 3’er sa­at­lik ders­ler­le 3 haf­ta bo­yun­ca de­vam ede­cek kur­sa 32 ka­dın ka­tı­lı­yor. Punch Atöl­ye­si 3 haf­ta­lık kurs bi­ti­min­de ye­ni ka­tı­lım­cı­lar­la de­vam ede­cek. Eğit­men Za­ki­ne Al­kış, “El işi ger­çek­ten ru­ha iyi ge­li­yor. Çün­kü onu yap­tı­ğın za­man fark­lı bir alem­de olu­yor­sun. Ne çı­ka­cak me­rak edi­yor­sun. Aca­ba bu na­sıl ola­cak der­ken, hiç­bir şey dü­şün­mü­yor­su­nuz. Her ka­dın için el işi yap­mak, bir şey­ler yap­mak çok gü­zel. Punch ile ya­pı­lan to­ka, ta­kı, çan­ta, kır­lent, kı­ya­fet­le­re, çan­ta­la­ra ak­se­su­ar ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Her tür­lü şey ya­pı­lı­yor, ge­niş bir çer­çe­ve­si va­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Eğit­men Gü­lan Al­kış, gö­nül­lü ola­rak Punch eği­ti­mi ver­dik­le­ri­ni ve çok iyi git­ti­ği­ni an­la­ta­rak, “Be­le­di­ye­mi­zin ver­miş ol­du­ğu des­tek­le, ben de stant aç­ma­ya baş­la­mış­tım ve şu an öğ­ren­di­ği­mi di­ğer ka­dın­la­ra öğ­ret­me­ye baş­lı­yo­rum. Haf­ta­da 1 gün 3 sa­at ola­rak eği­ti­mi­miz de­vam edi­yor. 3 haf­ta bo­yun­ca sü­re­cek. Son­ra­sın­da de­vam et­me­si­ni is­te­yen ka­dın­la­rı­mız da var. Ka­dın­la­rı­mı­za bu­nu öğ­ret­tik­ten son­ra, on­lar da bu­nu ho­bi­den çok işe çe­vi­re­bi­lir­ler ve be­nim gi­bi on­lar da stant­la­rı­mız­da yer ala­bi­lir­le­r” de­di. İlk­nur Oğul, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin et­kin­lik­le­ri sa­ye­sin­de ye­ni in­san­lar­la ta­nış­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “El eme­ği­mi­zi sa­ta­cak alan­lar olu­yor. Ye­ni ürün­ler yap­mış olu­yo­ruz. Açık alan­da, sa­hil ke­na­rın­da sos­yal­le­şi­yo­ruz. Ho­ca­la­rı­mız çok iyi. Ay­rın­tı­lı ve gü­zel an­la­tı­yor­lar. Mis gi­bi bir or­tam­da gü­zel şey­ler öğ­re­ni­yo­ruz. Punch, iğ­ne ve ip­lik­le ya­pı­lan bir iş­le­me sa­na­tı. Kır­lent­ler, çan­ta­lar, el­bi­se­ler, kot­la­r… Ha­yal gü­cü­nü­zün üret­ti­ği her alan­da kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz bir şe­y” di­ye ko­nuş­tu. Ni­lü­fer Sert, Punch’ın çok din­len­di­ren bir el işi ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Be­le­di­ye­mi­zin bi­ze sun­du­ğu çok gü­zel bir et­kin­lik. Da­ha ön­ce­ki et­kin­lik­le­ri­ne de ka­tıl­mış­tık. Çok mem­nu­nuz, çok gü­zel gi­di­yor, gü­zel şey­ler öğ­re­ne­ce­ğiz. Ya­ni bir şey­ler yap­mak, za­ten ay­rı­ca gü­zel ge­li­yor. Punch da da­ha zevk­li bir şey. Ta­kip edi­yor­dum, ama ilk de­fa ken­dim ya­pı­yo­rum. İyi ki var­sı­nı­z” de­di.Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Es­ma De­mir­yü­rek, baş­la­dı­ğı Punch kur­sun­dan çok mem­nun kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ye­ni bir şey öğ­re­ni­yo­rum. Gü­zel olu­yor, sos­yal­leş­miş olu­yo­ruz ay­nı za­man­da. İlk de­fa öğ­ren­dim bu­ra­da. Punch as­lın­da bi­raz na­kı­şa ben­zi­yor, ama bi­raz da­ha onun pro­fes­yo­nel ha­li di­ye­bi­li­riz. Çok zevk­li bir şey. Za­ten ör­gü ör­me­yi se­vi­yor­dum o yüz­den gel­dim, gü­zel gi­di­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.