ENGELLERİ, BÜYÜKŞEHİR’İN  VERDİĞİ DESTEKLERLE AŞTI

abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

ENGELLERİ, BÜYÜKŞEHİR’İN VERDİĞİ DESTEKLERLE AŞTI

ENGELLERİ DESTEKLE AŞTI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri’ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, ba­şa­rı­lı so­nuç­lar el­de et­ti. Bu öğ­ren­ci­ler­den bi­ri­si olan gör­me en­gel­li Ekin Ay­dın, 110 bin sı­ra­la­ma el­de et­ti­ği sı­nav sü­re­ci­ni an­lat­tı. Kurs mer­ke­zi öğ­ret­men­le­ri­nin ken­di­si ile bi­re­bir il­gi­le­ne­rek sı­na­va ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Ekin Ay­dın “Be­le­di­ye’nin kurs mer­ke­zin­de hem ders ola­rak, hem de reh­ber öğ­ret­men­ler­den psi­ko­lo­jik des­tek al­dım. Kı­sa­ca­sı hem ha­yat­la il­gi­li, hem de sı­nav ön­ce­si ve son­ra­sın­da çok yar­dım­cı ol­du­la­r” de­di. “Du­ru­mum­dan do­la­yı ba­na bi­re bir ders ver­di­le­r”Li­se eği­ti­mi­ni ön­ce­ki yıl ta­mam­la­dı­ğı­nı, an­cak 1 yıl da­ha üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­lan­ma­ya ka­rar ve­re­rek me­zu­na kal­dı­ğı­nı söy­le­yen Ekin Ay­dın, Bü­yük­şe­hir kurs mer­ke­zi ma­te­ma­tik öğ­ret­men­le­rin­den Tay­lan Yıl­dı­rım’ın ken­di­si ile te­ma­sa geç­me­si ile bam­baş­ka bir sı­na­va ha­zır­lık dö­ne­mi ya­şa­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kurs mer­ke­zin­de­ki reh­ber­lik ve di­ğer branş öğ­ret­men­le­ri­nin ken­di­si ile ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni ak­ta­ran Ekin Ay­dın “Sı­nıf or­ta­mın­da sı­na­va ha­zır­lan­ma­nın zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek ‘na­sıl ders ala­ca­ğım’ di­ye kay­gı­la­rım var­dı. Ama ora­ya git­ti­ğim za­man reh­ber öğ­ret­men­ler çok yar­dım­cı ol­du. Sı­nıf or­ta­mın­da ders al­ma­dım. Bi­re­bir ders ver­di­ler ba­na. Çok yar­dım­cı ol­du­lar. Ben de ev­de in­ter­net­ten din­le­ye­rek ha­zır­lan­dım ve sı­na­va gir­dim. Reh­ber öğ­ret­men­ler­den psi­ko­lo­jik des­tek de al­dım. Hem ha­yat­la il­gi­li, hem de sı­nav ön­ce­si ve son­ra­sıy­la il­gi­li çok yar­dım­cı ol­du­la­r” di­ye ko­nuş­tu. “Bü­yük­şe­hir kurs mer­kez­le­rin­de psi­ko­lo­jik des­tek de ve­ri­yor­la­r” Sı­nav so­nu­cu 110 bin sı­ra­la­ma el­de et­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Ekin Ay­dın “En­gel du­ru­mum­dan do­la­yı Mer­sin dı­şı­na çı­ka­mı­yo­rum, ai­lem­le bir­lik­te bu­ra­da ka­la­ca­ğım. Psi­ko­lo­ji ve­ya hu­kuk dü­şü­nü­yo­rum. Şu an­da Mer­sin’de­ki özel üni­ver­si­te­ler­den ve dev­let üni­ver­si­te­le­rin­den pu­an­la­ra ba­kı­yo­rum. İlk sı­ra­ya özel üni­ver­si­te­ler­den hu­ku­ku yaz­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Eğer gel­mez­se, psi­ko­lo­ji­den de­vam et­me­yi plan­lı­yo­rum. Bu ko­nu­da da be­le­di­ye­de­ki reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz ba­na, ‘han­gi­si­ni ya­zar­sam da­ha iyi olur ya da han­gi­si­nin pu­an­la­rı ka­çın­cı sı­ra­da’ bu­nun­la il­gi­li des­tek su­nu­yor­lar. Ben de ona gö­re ter­cih ya­pa­ca­ğı­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da önü­müz­de­ki yıl sı­na­va gi­re­cek genç­le­re de çağ­rı­da bu­lu­nan Ekin Ay­dın “Ke­sin­lik­le Bü­yük­şe­hir Kurs Mer­kez­le­ri’ne git­me­le­ri­ni öne­ri­rim. Çün­kü hem psi­ko­lo­jik ola­rak reh­ber öğ­ret­men­le­rin des­te­ği çok iyi, hem de ho­ca­lar bi­re bir ola­rak ders ver­mek­ten hiç­bir za­man çe­kin­mi­yor­lar. Sa­de­ce ders­te de­ğil, de­ne­me sı­nav­la­rın­da da öğ­ret­men­le­ri­miz, gör­mem­de sı­kın­tı ol­du­ğu için ba­na çok des­tek ol­du­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. An­ne Yıl­dız Ay­dın: “En­gel­li öğ­ren­ci­ler ke­sin­lik­le be­le­di­ye­nin kur­su­na git­me­li­ler Ekin’in an­ne­si Yıl­dız Ay­dın ise oğ­lu­nun en­ge­lin­den do­la­yı or­ta­okul ve li­se dö­ne­min­de tür­lü zor­luk­lar ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı, an­cak Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kurs Mer­ke­zi’nde bu­nun tam ter­si­ni ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. An­ne Yıl­dız Ay­dın “İlk de­fa be­le­di­ye­nin kur­su­nun des­te­ği ol­du. Ora­ya git­ti­ği­miz­de öğ­ret­men­ler bi­ze çok des­tek ol­du. Tek tek, bi­re bir il­gi­len­di­ler. Ben sa­bah bı­rak­tı­ğım za­man öğ­ret­men­ler alı­yor­du, çı­kış­lar­da bi­ze ha­ber ve­ri­yor­lar­dı. Bi­zim gü­ve­ni­miz tam­dı. Oğ­lu­mu­zun ba­şa­rı­sı ile gu­rur du­yu­yo­ruz. Bi­zi çok mut­lu et­ti. En­gel­li öğ­ren­ci­ler ke­sin­lik­le be­le­di­ye­nin kur­su­na git­me­li­ler. Öğ­ret­men­ler bi­re­bir il­gi­le­ni­yor. Çok da ba­şa­rı­lı öğ­ret­men­ler var, ka­zan­ma ora­nı çok yük­sek. En­gel­le­ri­ni ke­sin­lik­le sı­kın­tı yap­ma­sın­lar, git­tik­le­ri tak­dir­de çok des­tek ala­cak­la­rı­na ina­nı­yo­ru­m” di­ye­rek duy­gu­la­rı­nı ifa­de et­ti. Tay­lan Yıl­dı­rım: “E­kin’e gü­zel bir okul se­çe­ce­ği­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi öğ­ret­men­le­rin­den Tay­lan Yıl­dı­rım ise; Ekin Ay­dın’ın gör­me en­gel­li olu­şu ne­de­ni ile sı­na­va ha­zır­lık sü­re­ci plan­la­ma­sı­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, bi­re bir ders al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­ne­rek ha­re­ket et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek şun­la­rı kay­det­ti: “Bu ko­nu­yu Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde­ki yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze aç­tım. On­lar da özel du­ru­mu olan bu öğ­ren­ci için, mem­nu­ni­yet­le bi­re bir ders ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti­ler. Bu sü­reç­te tec­rü­be­li öğ­ret­men­le­ri­miz­den des­tek al­dık. Ekin’e ge­rek sı­nıf or­ta­mın­da, ge­rek bi­re bir ders­ler ve­ril­di. Reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz oku­ma ya­pa­rak eks­tra sı­nav yap­tı­lar. Bu şe­kil­de iler­le­dik ve du­ru­mu­na na­za­ran gü­zel bir so­nuç el­de et­ti. Bu sü­reç­te de Ekin için, Mer­sin’de uy­gun bir okul seç­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Özel üni­ver­si­te­ler ol­sun ve­ya dev­let üni­ver­si­te­si ol­sun fark et­mek­si­zin; Ekin’e fay­da sağ­la­ya­bi­le­cek, ge­li­şi­mi­ne ya­rar sağ­la­ya­bi­le­cek üni­ver­si­te­le­ri araş­tır­ma sü­re­cin­de­yiz.”