BAŞKAN BOZDOĞAN: “BİZLER,  DAHA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Yazar: abdullah - 3 Ağustos 2022 Çarşamba

BAŞKAN BOZDOĞAN: “BİZLER, DAHA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan adın­dan söz edi­lir pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­mek için me­sa­i mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lış­ma­la­ra de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ço­cuk­la­rı­mı­za da­ha gü­zel bi­ri ge­le­cek bı­rak­mak için ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Boz­do­ğan, dün sa­bah­ki me­sa­isi­ne Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ile top­lan­tı ya­pa­rak baş­la­dı.Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin mer­kez ve kır­sal ma­hal­le­ler­de yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­lar­la il­gi­li Baş­kan Yar­dım­cı­la­rın­dan bil­gi alan Baş­kan Boz­do­ğan, top­lan­tı son­ra­sı ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Biz­ler bu kent­te ya­şa­yan in­san­la­rı­mı­za gün­lük hiz­met­le­ri ve­rir­ken, Tar­sus’u ge­le­ce­ği gö­ren viz­yon pro­je­ler ile bü­yüt­mek ge­rek­li­li­ği­ne olan inan­cı­mız­la ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Adın­dan söz edi­lir pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­mek için de Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri­miz ve per­so­ne­li­miz ile hep da­ya­nış­ma için­de ol­duk.  Bu da­ya­nış­ma ile bir­çok hiz­me­te ve pro­je­ye im­za at­tık. Biz­ler Tar­sus’u ge­le­nek­sel de­ğer­le­rin­den ko­par­ma­dan mo­dern bir kent kim­li­ği ka­zan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.